Archiefontsluiting en recht op informatie: Een noodzakelijk stap naar de verwerking van het koloniaal verleden

Sarah Heynssens

Historica en wetenschappelijk medewerker bij het Algemeen Rijksarchief en Universiteit Gent
Auditie 07/02 in het Federaal Parlement

7 februari 2018

Beste volksvertegenwoordigers,

 

In opdracht van het Cegesoma, deed ik tussen 2010 en 2012 onderzoek naar de kinderen uit het instituut van Save in Ruanda-Urundi. Naar aanleiding van de expertise die ik dankzij dit onderzoek opdeed over de archieven betreffende de metissen hebben de vertegenwoordigers van de vereniging voor metissen me gevraagd hier vandaag te praten. De focus van mijn interventie ligt dan ook op het belang van de toegang tot informatie en de moeilijkheden die daarrond vandaag nog steeds bestaan.

Vandaag hebben in België geadopteerde en geplaatste personen het recht op toegang tot informatie over hun verleden en hun identiteit. Dit recht kunnen zij zowel in Vlaanderen als in Wallonië afdwingen via de Adoptieambtenaar van Kind en Gezin en de Direction de l’Adoption van de Autorité Centrale Communautaire. Deze instanties verzamelen de beschikbare informatie over geplaatste personen die vervolgens bij hen terecht kunnen om hun dossier in te kijken en daarbij eventueel psychologische steun kunnen aanvragen. Voor hedendaagse adopties is dit relatief eenvoudig en doenbaar: voor elke geadopteerde of geplaatste persoon wordt een dossier aangemaakt waarbij de informatie over de ouders en de plaatsing wordt verzameld. Geadopteerde en geplaatste personen kunnen deze dossiers opvragen en inkijken.

Bij de metissen is dit jammer genoeg minder eenvoudig. In de jaren 1950 en 1960, toen de metissen in pleeggezinnen werden geplaatst, werden adoptie- en plaatsingsdossiers niet door één centrale instantie aangemaakt en verzameld. Men was er in die tijd van overtuigt dat een nieuwe start met een schone lei het beste was voor het kind. Vandaag is men daarop terug gekomen. Pedagogen en psychologen zijn het er ondertussen over eens dat het voor het geadopteerde en geplaatste personen veel beter is als zij de mogelijkheid hebben te achterhalen wat hun persoonlijke traject en geschiedenis is. Het clean break beleid dat in de jaren 1950 en 1960 werd gehanteerd, is traumatiserend en we zien inderdaad dat het op heel wat geplaatste metissen zijn sporen heeft nagelaten. Als persoon niet weten waar je vandaan komt, niet weten waarom je niet wordt opgevoed door je ouders, opgroeien met het idee dat je ouders je in de steek gelaten hebben terwijl dit niet zo was, is een extreme uitdaging. Het beleid heeft dan ook heel wat nadelige gevolgen gehad op het psychologisch welzijn van deze mensen. Toch is het niet te laat om hieraan iets te veranderen.

Ook al zijn er geen centrale adoptiedossiers aangelegd, er bestaan heel wat persoonlijke dossiers over de metissen. In het kader van het onderzoek over de kinderen van Save kon ik diverse bronnen lokaliseren die verspreid zijn over verschillende archiefinstellingen. Ik traceerde archieven over de metissen in het archief van het Koninklijk Museum van Midden Afrika in Tervuren (archief van de Association pour la Promotion des Mulâtres), bij het Kadoc in Leuven (archief van het Ruandafonds van de Christelijke Middenstand en Burgervrouwen) en bij de adoptievereniging vzw Vreugdezaaiers (ondertussen gedeponeerd bij Kind en Gezin). Al deze reeksen zijn ondertussen ontsloten, in die zin dat er een namenlijst is opgesteld aan de hand waarvan kinderen via de hulp van Kind en Gezin of de Direction de l’Adoption hun dossier kunnen aanvragen. Metissen kunnen, indien zij dit wensen, ook rechtstreeks contact opnemen met deze archiefinstellingen en zelf hun dossiers opvragen. Al deze archieven werden aangemaakt door liefdadigheidsorganisaties die zich om het lot van de kinderen bekommerden eens zij in België waren. Ze bevatten voornamelijk informatie over de pleegzorgsituatie waarin de metissen, eens in België aangekomen, terecht kwamen. In sommige gevallen bevatten deze dossiers ook brieven van de biologische ouders die op zoek zijn naar hun kind.

DSC01958.jpg

Een cruciaal archief bevindt zich echter in het Afrika Archief van het voormalig Ministerie van Koloniën dat momenteel wordt bewaard in het Ministerie van Buitenlandse zaken en dat op termijn zal worden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Dit archief bevat de persoonlijke dossiers die over de kinderen werden opgemaakt door de koloniale autoriteiten in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi zelf. In deze dossiers werd informatie over de vaders en de moeders van kinderen van gemengde afkomst verzameld. De bedoeling van deze dossiers was om te evalueren of het kind al dan niet erkend was door de Europese of Belgische vader. Indien dit het geval was, kon het kind bij de vader blijven wonen. Indien het kind niet erkend was door de vader, of wanneer het kind bij de moeder woonde, werd het onder dwang weggehaald bij de moeder en geplaatst in één van de tehuizen, zoals het tehuis van Save, die hiervoor speciaal waren ingericht. Het is de taak van de overheid om deze bronnen te ontsluiten, beschikbaar te stellen voor onderzoek en toegankelijk te maken voor de rechtstreekse betrokkenen. Vandaag, bijna zestig jaar na de dekolonisatie, is dit echter nog steeds niet gebeurd waardoor een groot deel van de archieven niet kunnen worden geconsulteerd.

Tijdens het onderzoeksproject over het instituut van Save constateerde ik dat een ontsluiting van deze archieven door het opstellen van een namenlijst niet voldoende is. De individuele dossiers van metissen werden opgesteld door koloniale agenten die zich vaak mondeling informeerden over de familiale situatie van het kind. Heel wat dossiers dragen de naam die het kind in de volksmond had, anderen dragen enkel een voornaam of noemen het kind bij zijn bijnaam. Aangezien niet door de vader erkende metissen gelijkgeschakeld werden met de inheemse bevolking, hadden vele van de kinderen geen geboorteakte en geen officiële naam. Enkel door elk dossier in detail te onderzoeken is het mogelijk om de verbanden tussen de verschillende dossiers bloot te leggen. Verschillende geplaatste kinderen hebben zo meerdere dossiers waarin de informatie over hun familiale situatie verspreid is. Pas door alle dossiers naast elkaar te leggen wordt het duidelijk dat sommige Afrikaanse moeders meerdere kinderen hadden, kinderen die niet van elkaars bestaan afweten. Ik legde een databank aan waarin ik de verschillende dossiers aan elkaar linkte waardoor voor het eerst een volledig beeld over de familiale situatie van alle kinderen die in Save werden geplaatst tot stand kwam.

frederiquevangeheim1.jpg

Ik kan dit illustreren met een kleine anekdote. Ondertussen twee jaar geleden, ging ik met Jaak Albert, een van de kinderen van Save naar het archief. Jaak had me verteld dat hij nooit had geweten wie zijn vader en moeder waren. Hij had papieren waarin stond dat zijn vader en moeder ongekend waren. Doordat ik alle dossiers had ingekeken en naast elkaar had gelegd wist ik dat er twee dossiers over Jaak bewaard werden in het Afrika Archief. Het ene dossier droeg zijn volledig naam “Jacques Albert” en bevatte dezelfde documenten die Jaak thuis had en waarin stond dat zijn vader en moeder onbekend waren. Het tweede dossier droeg eenvoudig de indicatie “Jacques”. In dit dossier vond Jaak niet alleen de naam van zijn vader en moeder terug maar eveneens de vermelding van een broer met dezelfde vader en moeder die, toen Jaak nog te klein was om het zich te herinneren, was overgebracht naar het gezin van de vader in België. Op zestigjarige leeftijd leerde Jaak bijgevolg voor het eerst dat hij familie had. Na een scheiding van meer dan 55 jaar leerden de broers elkaar opnieuw kennen.

Het verhaal van Jaak is geen unicum en toont aan dat het belang van deze informatie enorm is. De informatie die ligt besloten in de dossiers in het Afrika Archief heeft potentieel een gigantische emotionele impact op de levens van mensen en vormt vaak het ontbrekende puzzelstuk. Sommigen metissen leren eindelijk hun geboortedatum kennen, anderen vinden voor het eerst familieleden terug, weer anderen begrijpen voor het eerst waarom en wanneer ze bij hun moeders werden weggehaald, ze zien dat ze oorspronkelijk een andere naam hadden, waardoor het zoeken naar familie in Afrika makkelijker wordt. Velen halen de banden aan met hun Afrikaanse families wanneer ze de exacte omstandigheden te weten komen waarin ze van hun familie werden verwijderd, wanneer ze leren dat ze niet verlaten werden maar dat hun moeders hen onder druk naar Save brachten.

Het opstellen van de databank die het linken van deze dossiers mogelijk maakte was een tijds- en arbeidsintensief labeur. Geboortedata- en plaatsen, namen van familieleden en getuigen dienden met elkaar vergeleken te worden om met zekerheid te kunnen vaststellen welke dossiers informatie bevatten over welke kinderen. Dankzij deze databank kan ik ondertussen de meeste dossiers over de kinderen van Save linken aan de personen in kwestie. Dit is echter enkel mogelijk voor de kinderen van Save, niet voor kinderen die in andere tehuizen werden ondergebracht. 

VoyageAuRwanda2a.jpg

Naast het tehuis van Save bestonden er ook andere tehuizen, waarvoor dit werk nog niet gebeurde. Deze metissen, vaak afkomstig uit Belgisch Congo, hebben bijgevolg nog steeds niet de mogelijkheid om informatie over hun verleden op te vragen. Momenteel is er bovendien geen inventaris of toegang die het opzoeken van hun individuele dossiers toelaat. Waar de persoonlijke dossiers over de metissen in Ruanda-Urundi allen in één reeks zitten (dit wil zeggen dat er een reeks archiefdozen is die elkaar netjes opvolgt en waarin alle persoonlijke dossiers van de metiskinderen uit Ruanda-Urundi zitten),  is dit niet het geval voor Belgisch Congo.

De archivaris van het Afrika Archief, Alain Gerard, liet me een lijst inkijken van niet ontsloten en voor onderzoekers niet toegankelijke archieffondsen. Op basis van de namen die deze fondsen kregen, meen ik te mogen besluiten dat er verschillende reeksen met individuele dossiers verspreid zitten doorheen het confidentieel archief, opgedeeld volgens territorium. De enige manier waarop ook deze dossiers adequaat ontsloten kunnen worden, is door de nodige middelen ter beschikking te stellen om ze niet alleen op te lijsten, maar in de diepte te bestuderen zodat linken tussen de verschillende dossiers kunnen worden gelegd, net zoals dit is gebeurd voor de metissen uit het instituut van Save. Aangezien dit het standaard ontsluitingsproces van archieven ver overstijgt en een erg tijdrovend karwei is, lijkt het me aangewezen deze taak niet enkel over te laten aan archivarissen maar ook een onderzoeker aan te stellen die de dossiers in de diepte kan ontleden.

Een vraag die vaak opduikt is om hoeveel personen het precies gaat. Het is momenteel niet mogelijk op deze vraag een eensluidend antwoord te geven. De enige cijfers die we met zekerheid kennen zijn de volgende:

In het tehuis van Save zaten in 1959, het moment waarop de transfers van de kinderen naar België begonnen, 124 kinderen. Tijdens de evacuatieactie werden ook de metissen uit de scholen van Byimana en Nyangezi en kleine kinderen die nog te jong waren om naar een van de scholen en tehuizen te gaan, verzameld en overgebracht naar België. In totaal konden 283 kinderen geïdentificeerd worden die vanuit Ruanda-Urundi en de Kivu-regio naar België werden gebracht. Mogelijk werden bij deze berekening kinderen over het hoofd gezien. Sommige dossiers bevatten geen tot weinig informatie en het was dus niet altijd mogelijk om met zekerheid te bepalen wat er met welke kinderen gebeurde, wie naar België gebracht werd en wie niet.

De reeks betreffende de metissen uit Ruanda-Urundi in het Afrika Archief van het ministerie van koloniën bevat in totaal 881 individuele dossiers. Echter, vele dossiers overlappen elkaar en bovendien loopt deze reeks van de jaren 1920 tot 1962. Het gaat dus om alle metissen die ten tijde van de Belgische aanwezigheid in Ruanda-Urundi werden geregistreerd door de Belgische koloniale autoriteiten. Lang niet al deze metissen werden overgebracht naar België. Metissen die erkend waren door hun vaders, vielen onder zijn hoede en bleven doorgaans bij de vader wonen. Een aanzienlijk deel van de 881 dossiers betreft bovendien kinderen van Arabieren en Afrikaanse vrouwen die quasi allemaal door hun Arabische vaders werden erkend en in Afrika bleven wonen.

Wat betreft het aantal metissen in Belgisch Congo kunnen we terugvallen op een officiële telling die door de overheidsinstanties werd georganiseerd in 1948. Op dit moment registreerde de Belgische staat een totaal 4056 metissen op het gekoloniseerde grondgebied waarvan iets meer dan 16 procent erkend was door de vader. De vakliteratuur vermeld vele schattingen over het totale aantal metissen in Belgisch Congo die variëren van een 1000-tal tot 12.000 kinderen maar er is, op de telling van 1948 na, nooit een tweede officiële telling van het aantal metissen in de koloniale gebieden gebeurd. Het is momenteel niet geweten hoeveel van deze kinderen in tehuizen werden geplaatst en hoeveel er nadien werden overgebracht naar pleeggezinnen in België en andere westerse landen. De archieven die hierover verheldering kunnen brengen bevinden zich eveneens in het Afrika Archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn momenteel niet toegankelijk, noch voor de rechtstreekse betrokkenen, noch voor onderzoekers.

RB Boek-mixed BW_page256_image38.jpg

Waarschijnlijk bleef het grootste deel van de Congolese metissen in Afrika wonen na de onafhankelijkheid maar toch zijn er verschillende tientallen kinderen die werden overgebracht en geplaatst. Zo hebben we kennis van de meisjes uit Kivu die bij de Soeurs de la Sainte Famille werden opgevangen, van een groep van zestien metissen die door protestantse missionarissen werden opgevangen in Lubero en die in België werden ondergebracht in het tehuis “Notre Maison” te Ukkel alvorens ze naar pleegfamilies werden gestuurd. Verder was er ook een groep van een twintigtal kinderen uit Katanga die was ondergebracht in de zogenaamde “Home Betty” die onder de directie stond de protestantse pastoor Deschacht en zijn vrouw. Ik ontvang sporadisch aanvragen van metissen personen die in andere instellingen dan Save werden geplaatst of die door privépersonen naar België werden gebracht en die bijgevolg ook niet kunnen geholpen worden door Kind en Gezin en de Direction de l’Adoption.

Wat betreft een schatting van het aantal kinderen dat in België werd opgevangen kunnen we voor de cijfers terugvallen op de archieven van de liefdadigheidsorganisaties die zich om de kinderen bekommerden. De Association pour la Promotion des Mulâtres, een liefdadigheidsinstelling die hulpbehoevende metissen in België steunde legde in totaal ongeveer 1000 individuele dossiers aan. Het Ruandafonds van de Christelijke Middenstands en Burgervrouwen, dat uitsluitend actief was in de opvang van de kinderen van Save, legde 96 dossiers aan. Het Adoptiewerk van Thérèse Wante plaatste 52 kinderen in pleeg- en adoptiefamilies. De vreemdelingenpolitie van de Openbare Veiligheid registreerde het merendeel van de naar België overgebrachte metissen in de loop van de jaren 1960.

Het opsporen en ontsluiten van de dossiers van de metissen uit Belgisch Congo is een werk dat liefst zo snel mogelijk wordt gedaan. Vandaag zijn de metissen de zestig gepasseerd. Het is een generatie waarvoor de tijd dringt en de vragen waarmee zij worstelen zullen niet met hen verdwijnen. Hun kinderen en kleinkinderen stellen zich dezelfde vragen over hun origine en hun geschiedenis. Om te vermijden dat de historische pijn van generatie op generatie overgedragen wordt, dient er nu actie te komen. Een echte erkenning en verwerking van een problematisch verleden is pas mogelijk als er op een transparante manier met dit verleden wordt omgegaan.

 

La ségrégation ciblée des Métis sous l’administration coloniale belge au Congo belge et au Ruanda-Urundi

Assumani Budagwa

Audition 07/02 Chambre des Representants

1° Introduction

La race et plus précisément la hiérarchie arbitraire des races constitue aux côtés de l’administration, des missions catholiques et des milieux d’affaire, le quatrième pilier de l’édifice coloniale belge.

Clé de voute de la plupart des régimes coloniaux mais particulièrement du régime colonial belge, la hiérarchisation raciale se structure dès la reprise du Congo par la Belgique.

RB Boek-mixed BW_page256_image68.jpg

Durant la période coloniale belge, une barrière de couleur de fait, quoique farouchement niée, a existé ajoutant au rapport de domination coloniale une couche supplémentaire qui allait cristalliser les tensions, secouer l’édifice colonial et participer à son écroulement.

La barrière de couleur n’a pas cloisonné tous les espaces : sociaux, privés ou publics. Des rapports « utilitaires » entre des hommes blancs et des femmes noires et entre des femmes blanches et des hommes noirs se sont établis au sein des rapports de subordination coloniale, assurant aux uns et aux autres un statut parfois intéressant ou envié. Quelques-uns de ces rapports ont pris la forme d’unions durables ou éphémères, librement consenties ou imposées, donnant naissance à une catégorie d’individus ni blancs ni noirs dont l’Etat colonial s’inquiétera et se préoccupera comme d’une véritable affaire d’Etat.

 2° La ségrégation des Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi ;

 Les Métis nés sous la colonisation belge, sont souvent catégorisés en métis reconnus et non-reconnus. Qu‘ils aient été reconnus ou non par leur géniteur blanc, ils ont tous, à une certaine époque, été l’objet d’une ségrégation ciblée pilotée par les pouvoirs publics avec l’aide efficace des missions et un consentement plus ou moins tacite de leurs géniteurs blancs et de la communauté blanche toute entière.

En effet , bien que tardivement entrée dans le concert des nations colonisatrices, la Belgique a très rapidement pris conscience de l’existence du métissage qui faisait naître une nouvelle catégorie de population dont elle n’avait pas prévu de place ni même de statut ; la Belgique s’est également rendu compte que loin d’être marginales ou accidentelles, les unions entre Blancs et Noires se multipliaient et que l’arrivée des femmes blanches aux colonies n’en réduisait ni l’ampleur ni même l’attractivité.

Il faut souligner que les unions ou cohabitations entre hommes blancs et femmes noires étaient acceptées, tolérées ou même encouragées pendant la période de l’Etat Indépendant du Congo sous le règne de Léopold II, pour « l’hygiène sexuelle » disait-on ou comme « encyclopédie dormante »

 La présence d’enfants métis, souvent abandonnés par les géniteurs blancs, constituait déjà une infraction à la moralité et au sens des responsabilités des Blancs et portait un coup au prestige moral du civilisateur dont la sexualité révélait son humanité somme toute équivalente à celle de l’homme à civiliser.

C’est à partir du Congrès des Races qui s’est tenu à l’Université de Londres en 1911 que les puissances colonisatrices s’interrogent et se soucient du contact des races et décident d’inscrire la question du métissage dans les échanges au sein des congrès de l’Institut Colonial International et sollicitent les sociétés d’anthropologie pour l’éclairer sur la nature biologique, génétique, sanitaire, morale, intellectuelle et psychologique du Métis.

Dès 1911, à la demande du Comité Permanent pour la Protection des Indigènes, l’Etat colonial belge est invité à appliquer aux Métis deux décrets aux conséquences graves : le décret du 12 juillet 1890 qui concernait la protection des enfants abandonnés, orphelins, délaissés, trouvés dont la tutelle était déféré à l’Etat et le décret du 4 mars 1892 qui autorisait les associations philanthropiques et religieuses à recueillir, dans les colonies agricoles et professionnelles qu’elles dirigeaient, les enfants indigènes dont la loi avait déféré la tutelle à l’Etat.

balbum046.jpg

L’application de ces deux décrets légalisa l’acheminement et le confinement des Métis dans des asiles philanthropiques, des orphelinats et autres lieux similaires. Dès leur plus jeune âge, - quatre ans, parfois moins-, les métis furent arrachés à leur mère et à leur village natal par le recours à la force, aux menaces ou à la séduction, sans qu’ils ne répondent aux critères pourtant bien définis d’enfants abandonnés, délaissés, orphelins ou trouvés.

Un véritable rapt fut organisé, couvert par le poids de l’Etat conjugué à la toute-puissance de l’Eglise catholique et des missions protestantes. Les fonctionnaires reçurent des instructions pour exécuter les rapts. Ces rapts poussèrent certaines mères à cacher leurs enfants ou à les enduire de suie pour les garder auprès d’elles. Les institutions étaient parfois situées à plusieurs centaines de kilomètres.

A ce rapt s’ajoutait un autre qui voyait le père ayant reconnu son enfant, le ramener en Belgique sans se soucier de maintenir un contact pourtant possible avec la mère à travers les missions ou l’administration ou (confier)-déposer lui-même son enfant à une institution avant de disparaître.

Pour comprendre cette pratique qui se généralise sur toute l’étendue de la colonie et s’étendra aux territoires sous tutelle du Rwanda et du Burundi, il faut se référer à la doctrine belge sur les Métis et le métissage qui s’élabore très tôt après la reprise du Congo par la Belgique en 1908.

 3° L’ébauche d’une doctrine coloniale belge concernant les Métis et le Métissage

 On doit à Joseph Pholien qui deviendra plus tard premier Ministre, l’ébauche de la ligne de conduite suivie par l’Etat colonial belge. Dès 1913, il invite l’Etat à prendre la question Métis à bras le corps. Son appel est sans équivoque :

« Par la nature même des choses, les métis bénéficient des qualités et subissent les tares des deux races qu’ils représentent. Influencés par l’élément blanc, ils auront pour la race de couleur un réel mépris ; ils auront de la haine pour la race blanche, au sein de laquelle ils ne seront jamais admis sur pied d’égalité. Dès lors, dédaignant leur mère et détestant leur père, ils semblent justifier la boutade : « Dieu a fait l’homme blanc et l’homme noir, le diable a fait le métis ». Sauf exception, les métis sont donc des éléments peu moraux et dès lors, ils sont à craindre. Les métis constituent donc un élément qui peut devenir très vite dangereux et il importe de chercher à en diminuer le nombre

Et il poursuit :

Signalons en passant qu’il conviendrait de persuader les coloniaux, dans la mesure du possible, du respect de la race à laquelle ils appartiennent.

Il faut donc reconnaître qu’aucun remède n’est assez radical pour éviter la création de métis. Les Gouvernements ne peuvent dès lors pas les ignorer et, puisqu’ils représentent des inconvénients et des dangers, il faut chercher à atténuer ceux-ci par des mesures législatives et administratives. Mais quelle doit être la politique à adopter ? Avant tout, s’inspirer, non de principes abstraits, mais d’idées pratiques et réalistes qui soient à la fois en communion avec l’humanité et avec l’intérêt colonial.»

Ces quelques mots résument l’ossature de la ligne suivie par la Belgique et c’est la raison pour laquelle je considère Joseph Pholien comme l’auteur de la doctrine coloniale belge. Les éléments de son étude seront plus ou moins repris par l’administration coloniale et notamment :

-       La crainte des Métis considérés comme des éléments dangereux

-       L’appel aux mesures pour diminuer le nombre des Métis et donc combattre le métissage

-       L’insistance au respect de la race blanche par les Blancs de la colonie

-       L’appel à élaborer des mesures législatives et administratives pour atténuer les conséquences du métissage

-       L’appel à concilier humanité et intérêt colonial

 

4° L’offensive contre le métissage et sa caution

Joseph Pholien est vite relayé par une véritable offensive contre les unions entre Blancs et Noires appréhendées uniquement sous la forme du concubinage et non pas sous la forme d’union consacrée par la coutume du peuple hôte. Le Père Arthur Vermeersch écrit en 1914:

« A prendre une concubine noire, on subit une défaite. Quelques prétextes sont ajoutés pour colorer la capitulation. Pour la colorer, mais de quelles couleurs ! N’est-ce pas une honte d’accepter la prévarication pour des avantages temporels ? On ne transige pas avec le devoir. L’honneur chrétien est un honneur militaire : il nous dit de mourir, plutôt que nous rendre à l’ennemi ».

Ce que le Père Arthur ne dit pas, c’est que l’ennemi, la concubine noire, est une jeune fille à peine âgée de 12 à 13 ans, un âge qui se mesure à la géométrie de la poitrine ou le contour du bassin.

Une caution scientifique belge est aussi requise. Elle sera apportée par Pierre Nolf, professeur d’Université et ministre. Nolf écrit en 1930:

«Un mulâtre est le dépositaire de caractères blancs et de caractères noirs juxtaposés mais entre lesquels aucune fusion ne s’opère. À aucun moment de son existence individuelle, les chromosomes paternels ne contractent avec les maternels d’autres rapports que ceux de voisinage».

« Ma conviction intime, puisée à l’étude des lois de l’hérédité, est qu’il importe de décourager, voire d’empêcher par tous les moyens utilisables, les mariages entre Blancs et Noirs au Congo ou en ce pays. Ces unions ne sont généralement pas heureuses pour ceux qui les contractent ; elles produisent des métis qui, n’étant d’aucune des deux races, forment un élément social instable et mécontent. Elles sont une grave menace pour l’avenir de la race blanche, qui ne restera capable de remplir la mission civilisatrice qu’à la condition de préserver la qualité de son sang».

 Dès 1932 fut créée l’œuvre de Protection des Mulâtres dont le but inavoué était de se protéger de la grave menace pour l’avenir de la race blanche. Cette œuvre organisera un congrès international en marge de l’exposition universelle de Bruxelles de 1935 dont le titre est sans équivoque : « Congrès pour l’étude des problèmes résultant du mélange des races.

Il révélait clairement que l’état colonial belge devait prendre conscience que les métis représentaient un problème et qu’il était impératif d’y apporter des solutions.

En ouverture du Congrès , Paul Crockaert, ancien ministre des colonies et président de l’œuvre de Protection des Mulâtres, reprit les arguments avancés précédemment par les scientifiques, les juristes et les religieux, il rappela d’abord que « sans doute aucune race n’est probablement pure » mais souligna néanmoins que les différences de couleur de la peau, des cheveux s’étendaient « aux aptitudes intellectuelles et aux qualités morales » ; le peuple civilisateur devait être bon et généreux envers le peuple civilisé mais la sagesse et la vertu exigeaient de « se garder du métissage, le décourager, voire l’empêcher par tous les moyens efficaces ». Il poursuit : « La vertu enseigne qu’il y a lieu d’éviter la tentation d’unions mal assorties parce que leurs descendants pâtiront d’une composition indésirable du sang et d’un mélange non moins indésirable des caractères ethniques. L’avenir de la race blanche en Afrique et le respect de la race noire sont à ce prix.

Beaucoup plus radicaux furent les propos tenus, lors de ce même congrès, par le fasciste et antisémite Robert Ketels, fondateur de la maison d’édition « Le racisme paneuropéen » située à Bruxelles.

Selon lui, « Pour le Racisme, le mulâtre est un monstre et tout ce qui contribue à le produire est une monstruosité, non seulement la conjoncture, mais surtout l’idéologie ambiante, complice ou cause directe. Le métissage est pour la race une cause de régression et de désagrégation »

Mais de ce Congrès on retiendra essentiellement les trois propositions avancées et sur lesquelles le gouvernement belge devrait se prononcer : la transplantation des Métis en Europe dans les pays du père, le refoulement en milieu indigène, la formation d’une caste à part au sein des colonies.

 5° Une affaire d’état

Par sa double casquette d’homme d’Etat et de président d’une œuvre de charité dédiée aux métis, l’intervention de Paul Croeckart hissait la problématique des métis au rang d’une affaire d’Etat et comme telle, elle fut tour à tour débattue au sein de la Commission Permanente pour la Protection des Indigènes ou CPPI, du Conseil Colonial, de la Conférence des évêques, des Conseils du Gouvernement Général ou Provincial et plus particulièrement de deux commissions ministérielles créées pour étudier cette épineuse question et proposer des solutions ou des attitudes à adopter.

L’une des résolutions proposées par la commission ministérielle de 1938-1939 considérait que « le Gouvernement ne devait favoriser d’aucune manière l’envoi des mulâtres en Belgique », c’est-à-dire le pays du père ; d’autre part « il fallait faire prévaloir l’intérêt des mulâtres sur les droits de la mère de telle sorte que la seule mauvaise volonté de celle-ci ne puisse mettre obstacle aux mesures que l’intérêt de l’enfant commande ».

 6° Quelques conséquences :

 Parmi les conséquences d’une offensive contre le métissage et les métis, il faut souligner :

-       Les enlèvements forcés et le transfert vers la Belgique
-      
L’indifférence et impasse juridique
-      
La ségrégation scolaire
-       Le déni des droits des femmes noires unies aux hommes blancs.

Enlèvements forcés et le transfert vers la Belgique

 L’application des deux décrets que j’ai cité plus haut (1890 et 1892) ont légalisé l’acheminement et le confinement des Métis dans des asiles philanthropiques, des orphelinats et autres lieux similaires. Dès leur plus jeune âge, - quatre ans, parfois moins-, les métis furent arrachés à leur mère et à leur village natal par le recours à la force, aux menaces ou à la séduction, sans qu’ils ne répondent aux critères pourtant bien définis d’enfants abandonnés, délaissés, orphelins ou trouvés.

Un véritable rapt fut organisé, couvert par le poids de l’Etat conjugué à la toute-puissance de l’Eglise catholique et des missions protestantes. Les fonctionnaires reçurent des instructions (extrait RUFAST 1930) pour exécuter les rapts :

 « . Quelque regret que l’on doive éprouver, il nous faut constater qu’il existe dans les villages indigènes des enfants nés de relations entre des Européens et des femmes noires, enfants dont le père a oublié ses devoirs d’entretien et d’éducation. Il est rare que ces enfants reçoivent dans les milieux indigènes les mêmes soins et les mêmes témoignages d’affection que les petits noirs de race pure.

L’autorité territorial les recherchera et suivra en ce qui les concerne, les instructions ci-après : Elle veillera à l’application de l’ordonnance du 15 juillet 1915 qui prévoit l’immatriculation d’office aux registres de la population indigène civilisée, des enfants mulâtres naturels qui n’auront pas encore fait l’objet d’un acte de l’état-civil ( acte de naissance, acte de reconnaissance, acte d’adoption)

Un exemple concret de la connivence entre l’Etat et les Missions catholiques est donné dans cette lettre adressé en 1924 à

"12 december 1922

Très révérende mère,

Conformément aux instructions de monsieur le résident du Ruanda, j’ai l’honneur de vous envoyer la femme indigène XXX, accompagnée de son enfant mulâtre XXXX. Monsieur le résident me prie de vous informer, très révérende mère, que c’est à sa demande et suivant un accord intervenu entre monseigneur le vicaire apostolique du Kivu et monsieur le commissaire royal que cet enfant est confie à vos bons soins.

 Pour monsieur le resident du Ruanda,

Issacker"

 Ces rapts poussèrent certaines mères à cacher leurs enfants ou à les enduire de suie pour les garder auprès d’elles. Les institutions étaient parfois situées à plusieurs centaines de kilomètres.

Toutes les institutions sont unanimes pour décréter que l’intérêt de l’enfant prime sur les droits de la mère mais que par contre, l’intérêt de l’Etat prime sur celui de l’un et de l’autre au motif que : « 

« l’incapacité, pour celui qui l’élève, de fournir à une enfant ayant une parcelle d’ascendance européenne, une éducation en rapport avec sa situation sociale, le rend indigne d’exercer sur l’enfant l’autorité paternelle et justifie l’ouverture de la tutelle judiciaire.

Des fois , les mères sont déclarées mortes alors qu’elles sont toujours en vie.

A ce rapt s’ajoutait un autre qui voyait le père ayant reconnu son enfant, le ramener en Belgique sans se soucier de maintenir un contact pourtant possible avec la mère à travers les missions ou l’administration ou (confier)-déposer lui-même son enfant à une institution avant de disparaître.

Malgré le refus catégorique par le Gouvernement pour favoriser l’envoi des métis en Belgique même ceux reconnus par leurs géniteurs blancs, le transfert vers la Belgique des Métis confinés à Savé au Rwanda, s’est opéré entre 1959 et 1961. Il constitue une illustration des limites d’une politique qui a conduit à des impasses et d’un Etat qui s’est trompé d’ennemi.

Il aura fallu l’empathie, le dynamisme, la détermination, le pragmatisme d’une religieuse (Sœur Lutgardis -- Marie Irma Derycke) pour qu’en l’espace de quelques mois plusieurs centaines de Métis soient transférés en Belgique, pour y être, accueillis ou adoptés (on dirait aujourd’hui en toute illégalité). Au passage, on aura disloqué des fratries, menti sur les origines, nié l’existence d’une mère africaine, falsifier les noms, les dates et lieux de naissance. Les difficultés d’insertion ont pesé sur le devenir des jeunes Métis ; certains ont forgé leur avenir par résilience ou avec le soutien de leurs familles d’accueils. Tous n’y sont pas parvenus. Plusieurs se battent aujourd’hui pour que la page d’histoire coloniale soit connue et reconnue et même enseignée.

 L’indifférence et impasse juridique

 Les revendications des Métis concernant l’accès aux archives, les questions de nationalité , les questions sur les actes de naissance ou autres actes de l’Etat-Civil, la légalisation des mariages coutumiers contactés par leurs parents,  se comprennent mieux lorsqu’on réalise le vide , l’indifférence juridique et les impasses qui en ont découlées.

 

 

Considérés comme une menace au prestige racial et un danger pour la pérennité des intérêts coloniaux et dans l’impossibilité d’éradiquer les Métis, la question du statut juridique des métis a eu des conséquences dramatiques. Il importe de souligner que certains juristes exprimèrent leur stupéfaction devant le fait que « Les lois de la colonie du Congo belge » étaient « muettes sur le statut des mulâtres ».

C’est ce que constate Paul Salkin en 1920 qui préconise qu’en raison de la « dignité de la race blanche » on leur octroie un statut qui les distingue des indigènes», qu’on les regroupe dans les agglomérations qui leur sont réservées et qu’on favorise entre eux des inter-mariages.

Près de 40 ans plus tard, les choses n’ont pas avancé d’un pouce comme le constatait en 1959, un autre juriste Jean-Paul Paulus qui écrivait que « le statut des mulâtres [était] très difficile à déterminer juridiquement parce que la loi n'en parle pas ».

Et de recommander pour sa part qu’on fasse « entrer le mulâtre dans une des trois catégories fondamentales : belges, congolais, étrangers ».

Mais comment légiférer sur un phénomène que n’avait pas prévu le droit colonial et plus précisément l’auteur de la charte coloniale du 18 octobre 1908 qui avait voulu, dit-on, « maintenir les privilèges de naissance et de race en vue d'assurer la suprématie des Blancs sur les Noirs et les rendre ainsi à même d'exercer le rôle civilisateur qui leur était assigné. »

Et pourtant dès le 19 mai 1937, le Ministre des Colonies (Edmond Rubbens) fut interpellé devant le Parlement par Monsieur Raymond Leyniers sur le statut et l’éducation des Métis. Il avait relevé les aberrations contenues dans les documents officiels et qui faisaient des Métis des « sans patrie » (Heimatlos).

En 1940, en réponse au vœux concernant émis en 1938 par le CPPI sur la vraisemblance de paternité et l’action alimentaire le Gouverneur Pierre Ryckmans s’opposa avec véhémence à ce vœux en ces termes :

« Cette législation ne résout rien en faveur des enfants mulâtres, qu’ils soient reconnus ou non, dont le père ne subvient pas à l’entretien et à l’éducation. En revanche cette législation, qui admet la preuve testimoniale pour établir le fait matériel des relations avec la mère, ouvre la voie au chantage, aux procès scandaleux et aux erreurs de la part des juges »

On note cependant au début des années cinquante, des actions en recherche de paternité et en actions alimentaires entreprises  pour responsabiliser les Blancs, les effrayer , les décourager à s’inscrire dans les unions mixtes ou pour pousser ceux-ci à assumer les frais d’entretien que l’Etat couvrait  partiellement pour les Métis dans les internats des institutions agrées.

Lors du transfert des Métis de Savé vers la Belgique entre 1959 et 1961, des actes de notoriété et de possession d’état furent établis à la hâte devant des témoins ,des clercs noirs ou agents subalternes qui témoignent connaitre l’enfant qu’ils n’avaient jamais vu auparavant.

Ces actes furent du reste source de vexations et de tracas pour les Métis transférés en Belgique lorsqu’ils voulaient se marier. L’obligation de produire un acte de naissance a souvent retardé la date du mariage et entrainé des frais alors qu’un décret du 15 juillet 1915 imposait l’immatriculation d’office aux registres de la population indigène civilisée, les enfants « mulâtres » qui n’auront pas encore fait l’objet d’un acte de l’Etat-Civil. Une application de ce décret aurait évité  aux Métis de bénéficier d’un meilleur statut et à tout le moins d’éviter des tracas administratifs parfois insurmontables

Le 6 octobre 1960, le Ministre de la Justice belge publiait au Moniteur Belge , une instruction datée du 24 septembre destinée aux Bourgmestres concernant les Congolais résidents en Belgique et dans laquelle on lit au sujet des Métis:

 « La question peut se poser en ce qui concerne les enfants nés au Congo de mère indigène, de savoir s’ils possèdent la nationalité belge ou la nationalité congolaise.

Il convient en principe de ne pas attribuer la nationalité belge à de tels enfants si la preuve de la possession de la qualité de belge n’est pas rapportée.

Si suivant les déclarations qui sont faites aux administrations communales l’enfant en cause est fils légitime ou légitimé par un Belge ou a été reconnu par un Belge, il y a lieu de demander confirmation de ces renseignements au Ministère des Affaires Africaines qui possède une copie des actes de l’Etat-Civil des Belges au Congo.

Par contre si cet enfant n’a pas été reconnu ou si la preuve de filiation vis-à-vis d’un Belge n’est pas rapportée , il y a lieu de le considérer jusqu’à preuve du contraire comme Congolais ».

La ségrégation scolaire

Bien qu’aucune loi de ségrégation raciale n’ait été promulguée par l’Etat belge, les métis n’étaient pas admis dans les écoles des enfants blancs.

La plupart des enfants métis furent donc instruits dans les établissements pour indigènes gérés par les divers ordres religieux.

Mais devant leur nombre croissant, on décida dès 1911 qu’il fallait construire des établissements scolaires réservés aux Métis mais ce n’est qu’en 1944 que virent le jour les établissements de Lusambo pour les filles et de Kabinda pour les garçons reconnus et élevés à l’européenne.

Il faudra attendre 1948, non sans une farouche opposition des parents blancs et même de la très respectable « Ligue des Familles » pour que les Métis reconnus soient admis dans les établissements pour enfants blancs, après avoir passé un examen médical et avoir prouvé qu’ils avaient reçu une éducation à l’européenne.

Les Métis non reconnus y furent admis en 1952 (en réalité à partir de 1954) en même temps que les enfants noirs dont les parents étaient porteurs de la carte de mérite civique et ce après une sélection très sévères et des mises en garde.

 

Le déni  des droits de femmes noires unies aux Blancs

 

Ici j’ai sélectionné quelques moments du débat sur la question Métis pour illustrer le déni systématique du droit des mères et même l’exclusion de celle-ci. Elle fut tour à tour considérée comme une conquête, un cadeau encombrant,  une ennemie, une femme objet et non épouse, une mère indigne ou celle par qui vient le scandale, une femme aimée mais jamais pleinement assumée.

Femme, conquête et cadeau encombrant

La jeune fille future mère d’un enfant métis, n’a pas droit au chapitre. La rencontre avec le futur père ne s’opère pas toujours dans une relation amoureuse réciproque. La fille est donnée, réquisitionnée, consentie, proposée au Blanc à travers un proche, un parent, sa famille, un chef ou un simple agent quand un homme blanc a jeté son dévolu sur elle. Elle est souvent très jeune à peine pubère. Elle subit même si, dans un second temps, elle peut se sentir valorisée par la relation avec un Blanc. La différence d’âge et de statut ne laisse que très peu de marge à la femme.

Femme, jamais épouse

En 1923, le Dr Dryiepondt représente la Belgique à la session du Congrès Colonial International qui débat de la question des Métis aux Colonies. En ce qui concerne le Congo belge il reconnaît que l’opinion publique dans les colonies est moins disposée à admettre les mariages entre blancs et indigènes que l’union libre en raison de la difficulté d’admettre « l’élévation de la femme de couleur au même rang que la femme blanche »

Dans la même lignée, l’administration bloque longtemps toute possibilité de mariage légal entre un Blanc et une Noire par le truchement de l’obligation de publier les bans dans le village natal du Blanc ou du fait que les futurs époux relèvent de droits civils ou juridictions différentes. Le régime de concubinage restait le seul possible quelque fois entériné par un mariage coutumier sans valeurs légales aux yeux du droit belge s’il n’ a pas été inscrit aux registres de l’Etat-Civil.

Dans la foulée des hommes blancs qui veulent s’engager résolument dans une union durable avec leurs femmes noires subissent diverses pressions et menaces: déplacements fréquents, limitation de l’avancement (promotions), interruption du contrat pour certains, moralisation accrue, accusation de transgression et même de trahison, marginalisation.

 

Femme spoliée

 

Lorsqu’à la veille de l’indépendance le transfert vers la Belgique des Métis internés ou ayant séjournés à l’orphelinat de Savé est amorcé , on assiste à une mascarade de légalité par laquelle les mères sont spoliés de leurs droits par un pouvoir blanc et mâle à la fois, avec l’aide de femmes banches religieuses ou non.

 

Au moment du transfert en Belgique, malgré l’apparence de la recherche de l’accord maternelle, on remarque que les mères sont contraintes d’apposer leur empreintes sur des documents écrits en français par lesquelles elles autorisent leurs enfants à partir en Europe et à y être placés ou adoptés. Des promesses faites aux mères pour les informer de l’évolution de leur enfant ne sont pas respectées et rendent plus tard les recherches impossibles difficiles pour la mère et pour l’enfant. Des mères sont mortes de chagrin d’autres survivent avec espoir.

Le formulaire de jugement confiant la tutelle d’un enfant à l’institution de Save avant le transfert est déjà prêt et très explicite. Les attendus sont déjà préparés et il reste à le compléter par les noms. Toute résistance ou toute contestation possible est déjà balayée. La mère et son clan sont déjà disqualifiés. Alors que la tutelle des enfants métis dits abandonnés, regroupés dans les institutions agréées, revenait à l’Etat qui devait constituer une commission de tutelle, rien de tel ne fut fait et c’est dans la précipitation que furent établis des documents en vue de faciliter le plan d’adoption en cours. Il s’agissait d’un montage revêtu d’une légalité à la limite d’un rapt couvert par l’administration dont quelques fonctionnaires ou leurs proches avaient eu des enfants métis.

Des mères qui refusent sont menacées de se voir réclamer le remboursement des frais d’entretien de leurs enfants depuis son admission en orphelinat alors que ses frais étaient assumés par l’Etat ( ç-à-d aussi par la collectivité) qui avait ordonné l’envoi de ses enfants dans les institutions.

8° Conclusion

Selon les penseurs de la colonisation, le métissage n’était ni une opportunité ni un atout, peut-être le résultat d’un accident de parcours commun à tout être humain, mais c’était surtout une menace à la pérennité de l’entreprise coloniale, au profit , à l’honneur et à la domination de la race blanche.

La prise de conscience que le métissage existait et qu’il était impossible de l’éradiquer ont conduit le colonisateur belge à élaborer une ligne de conduite traduite sous forme d’instructions, de circulaires, de recommandations ou de simples mises en garde.

La question « Métis » était devenue une préoccupation permanente et même une véritable affaire d’Etat qui a mobilisé plusieurs instances étatiques au Congo belge, au Ruanda-Urundi et en Belgique, sans discontinuer  et ce, jusqu’à la veille des indépendances.

Pendant la période coloniale, les Métis ont été considérés et identifiés comme un danger potentiel, un ennemi de l’intérieur. Il fallait à tout prix s’en méfier, les contrôler, les soumettre, les rendre redevables pour qu’ils ne deviennent pas un jour l’élément subversif capable de conduire la révolte des colonisés. Il fallait tout mettre en œuvre pour réduire les naissances de Métis et limiter une quelconque influence qu’ils pourraient exercer sur les Noirs. Bien qu’une telle attitude se soit souvent heurtée à un élan d’humanisme, les considérations d’ordre politique ont toujours pris le dessus.

Ils ont été l’objet d’une ségrégation aux conséquences encore perceptibles aujourd’hui.

La reconnaissance de la ségrégation ciblée à l’égard des métis et des souffrances infligées à leurs mères est inscrite aujourd’hui dans les démarches auxquels j’apporte mon appui pour la reconnaissance par les pouvoirs publics d’une page méconnue de l’histoire coloniale belge et même européenne. Démarche déjà accomplie auprès du Parlement Francophone Bruxellois, du Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles, du Sénat et aujourd’hui  auprès de la Commission des Relations Extérieures de la Chambre des Représentants qui nous l’espérons adressera au Gouvernement les recommandations pour un engagement mémoriel et solennel en vue de réparer, d’une part, les injustices passées faites aux mères africaines auxquelles les enfants ont été enlevés et, d’autre part, les préjudices occasionnés aux métis issus de la colonisation belge.

Je terminerai en évoquant une parole très forte que j’ai entendue au Sénat de la part du Commissaire Européen  Louis Michel :

« Le gouvernement belge de l’époque s’est trompé d’ennemi. Il a cru qu’en éloignant les enfants métis de leurs foyers, il pourrait étouffer cette réalité. Les autorités belges et institutionnelles de l’époque ont ainsi rendu difficile l’ouverture, l’échange, le partage car elles ont privé les Métis de l’assurance de leur identité, de la reconnaissance de leurs valeurs.

 Cette part de l’héritage, nous devons l’affronter dans le respect des mémoires de chacun, dans le respect des mémoires blessées de beaucoup d’entre nous.

 Le passé ne s’efface pas: les enfants arrachés à leur mère, à leur famille, coupés de leurs racines, de leur histoire, de leur liberté, de leur personnalité, de leur culture. Ce crime ne s’efface pas. C’est un crime contre l’homme et, au-delà, contre l’humanité toute entière.

 Les droits fondamentaux ne peuvent pas être traités comme des sujets distincts et contournables. Assumer nos responsabilités, notre histoire commune, assumer notre devoir de mémoire permettra à la Belgique de se grandir. »

De kwestie van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika.

Jaak Albert        

RB Boek-mixed BW_page256_image34.jpg

Beste aanwezigen in al jullie hoedanigheden,
 
 
Met  groot genoegen kom ik mijn getuigenis afleggen, als bijna 65-jarige metis van een blanke Belgische vader en een inlandse Tutsi-vrouw, ben ik in 1952 geboren in Rwanda.
 
 Waarom een genoegen? Sinds het Vlaams Decreet van 24 april 2015, is er  eindelijk er een mogelijkheid gekomen, voor al de metissen van Rwanda en  Burundi in Vlaanderen die door een gedwongen afstand van hun moeder in een adoptie- of  pleeggezin geplaatst werden, om  hun dossiers in te kijken via Kind en Gezin en op die manier hun identiteit als metis een plaats te geven!
 
Toen ik 6 jaar oud was, werd ik in het Instituut  voor metissen in Save geplaatst. Ik had slechts enkele herinneringen aan mijn moeder en vader. Ik leefde alleen met mijn moeder in Kisenyi in een stenen huis. Als metis werd ik regelmatig gepest door de zwarte inlandse kinderen en mocht ik niet naar de blanke scholen. Tijdens een tentenkamp,georganiseerd door het Instituut, in mijn geboortedorp hebben mijn blanke vader en mijn moeder afscheid van mij komen nemen.
 
Kort daarna, toen ik 7,5 jaar oud was , werd ik samen met andere kinderen van Save naar België gebracht in een weeshuis “ villa,Bambino “ te Schoten. Dit weeshuis  was van Adoptiewerk Thérérse Wante.Na bij verschillende pleeggezinnen geweest te zijn, kwam ik terecht in een arbeidersgezin in Antwerpen waar ik een mooie jeugd heb gehad. Naargelang hun mogelijkheden , hebben mijn Vlaamse pleegmoeder en Nederlandse pleegvader mij steeds gesteund. Onlangs vernam ik van mijn 94-jarige pleegmoeder dat zij en mijn ondertussen overleden pleegvader, mij altijd hadden willen adopteren, maar dat Thérése Want, directrice van Adoptiewerk , dat steeds heeft voorkomen.
 
In 1975 ben ik als politieman in Antwerpen aan het werk gegaan. Ik was de eerste kleuring in het Antwerpse korps. Ik heb mijn carrière voleindigd als rechercheur OGP HPK.  
 
Ik heb nooit geweten wie mijn biologische vader en moeder waren. In 2010 heb ik daarom bewust meegewerkt aan een boek  “De bastaards van onze kolonie “. Ik hoopte daarmee onze situatie als metis en niet als mulat of halfbloed , in de kijker te plaatsen en zo voor mijzelf mijn afkomst als half Belg en half Afrikaan een plaats te kunnen geven in de Belgische samenleving. Ik hoopte ook dat het een naslagdocument kon zijn voor mijn drie kinderen.
 
Gans mijn leven ben ik op zoek geweest naar mijn ouders, daar ik geen familienamen bezat, was dit zeer moeilijk en heb ik verschillende keren foute pistes gevolgd, met negatieve psychologische gevolgen . In augustus 2015 hebben wij , verscheidene metissen van de beide landstalen, besloten een feitelijke vereniging “ Metis van België “ op te starten,  om zo  beter contacten te leggen met al de actoren in deze materie.
 
Nadat ik mijn dossier had opgevraagd aan het Vlaams Centrum voor Adoptie van Kind en Gezin, die een coördinerende rol heeft in deze materie, heb ik samen met de historica Sarah Heynssens in de maand september 2015 , in het Afrika-archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel , twee verschillende dossiers gevonden.   Het dunste dossier onder de naam : Jacques Albert , met allemaal officiële documenten: van het Parket, het  Dorpshoofd, de Moeder-overste Irma De Rycke van het Instuut voor Mulatten
 
in Save en van de Adoptiedienst van T. Wante in Berchem,  is dit dossier mij bekend en ook in mijn bezit. Daarin stond vermeld dat mijn ouders onbekend waren en dat ik geen geboorteakte had. De naam Albert was door de Moeder-overste gegeven na het doopsel en vlak voor de afreis naar België.   In het dikkere dossier onder de naam:  Jacques, bevinden zich ook  officiële en vertrouwelijke documenten van : de  Politie, het  Parket, van de Moeder-overste , betalingsbewijzen van mijn vader, briefwisseling van de Spaarkas van Congo en Ruanda-Urundi, brieven van mijn vader en de identiteit van mijn beide ouders.
 
Toen ik dit dossier doornam, vielen alle ontbrekende puzzelstukken in elkaar. Mijn vele  onbeantwoorde vragen,  kregen nu eindelijk een antwoord.  En voor mij, op dat moment in de zaal van het Afrika-archief was het belangrijkste dat ik las, dat mijn ouders in 1949 een zoon kregen, genaamd Jean en dat hij werd erkend door mijn vader Henri Boreux ° 17/03/1921.  Ik wist niks van mijn broer zijn bestaan in Rwanda, omdat ik daar van 1952 tot eind 1958, alleen leefde met mijn moeder in een stenen huisje dichtbij het Kivumeer in Kisenyi.
 
Maar na enig opzoekingswerk via internet, stelde ik vast dat mijn vader op 12 mei 2010 is overleden in Profondeville ( Wallonië) en dat mijn broer in dezelfde gemeente woont en werkt.   Dankszij het Vlaams Centrum Voor Adoptie  en een afdeling daarvan, nl.  het Adoptiesteunpunt, hebben wij in overleg, een brief opgesteld om mijn broer te contacteren, zonder te bruuskeren in zijn huidig leven!  Eind november 2015 hebben wij elkaar voor de eerste keer in ons leven ontmoet en dat was in zijn gemeente te Profondeville, alwaar ook mijn vader begraven ligt. Fantastisch, het klikte al van de eerste blik. Na onderlinge bevraging , hadden wij veel met elkaar gemeen. Een vraag naar een DNA-onderzoek bleek overbodig!
 
Ik kan u niet beschrijven welke emoties ik sindsdien heb ervaren:
 
1) Onbegrip voor  mijn vader, dat hij mij niet erkend heeft en mijn broer wel.
 
2) Verwondering dat hij mijn moeder alimentatie en een stenen huis gaf en gans mijn verblijf in het Instituut te Save betaalde en tevens de reis naar België.
 
3)  Woede ten opzichte van al de personen die deze dubbele boekhouding mogelijk hadden gemaakt, een dossier waarin ik geen geboorteakte kreeg en daardoor ook de Belgische nationaliteit mij werd ontzegd. Hierdoor heb ik als tiener, werkzoekende en huwelijkspartner veel financiële , administratieve en morele problemen gehad. Zaken die mijn broer niet heeft meegemaakt.
 
4)  Blijdschap dat ik een nog levend  familielid heb gevonden na zovele jaren.
 
63 jaren is een mensenleven dat wij samen gemist hebben om elkaar te kennen, te helpen en te onderhouden. Ik begrijp dat dit gegeven zeer uitzonderlijk is en dat ik met tevredenheid zal koesteren. Maar wat met al die broers en zusters die gesepareerd werden in verschillende families?
 
 4
In 1955 heeft mijn vader een huwelijk aangegaan met een Belgische vrouw, waarvan hij in Rwanda 3 kinderen heeft gekregen. Vandaag leeft er nog maar één van en dat is mijn halfzuster Bénédicte. Toen zijn vrouw van mijn bestaan in kennis werd gesteld, was zij  woedend op haar overleden man. Waarom had hij haar niet in kennis gesteld? Zij had met plezier ook voor mij willen zorgen. Sindsdien houden wij regelmatig contact met de beide families, ondanks de taalbarrière en het gemis van meer dan 63 jaren. Naar mijn moeder , waar ik toch zes jaren mee samen heb geleefd, ben ik nog op zoek Naar, met hopelijk enig resultaat,  zeker nu ik haar naam weet.  Maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat na de vele genocides in Rwanda en haar mogelijk bejaarde leeftijd, dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg. Graag zou ik dit hoofdstuk afsluiten met enige kennis van haar.   
 
Geachte aanwezigen bedankt om naar mijn getuigenis te hebben geluisterd.
 
 


   

Rappelons, Constatons, Notons

Pol Minguet

 
Introduction

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Membres de l’AMB,


Je suis né en République Démocratique du Congo, d’une mère congolaise et d’un père belge, à la fin des années 80, et pour cela, j’ai de la chance.


En effet, si j’étais né trente années plus tôt, je ne serais pas à la tribune devant vous, mais assis avec mes aînés. Je serais assis avec eux, le cœur et la chaire marqués par la souffrance et l’injustice. Je serai assis avec eux, l’âme meurtrie et en quête d’identité.
Si j’étais né à leur époque, je n’aurais pas pu grandir dans les conditions qui furent les miennes, de m’enjailler au quotidien, je n’aurai pas connu ma famille paternelle. En d’autres mots, une partie de mon enfance, de mon histoire, ma dignité m’aurait été volée.  

bmnsa034a.jpg


Madame la Présidente, j’ai une chance encore plus grande aujourd’hui, c’est de pouvoir les aider dans cette noble cause, celle de la reconnaissance des souffrances qui sont les leurs, de mettre la lumière sur les discriminations ciblées et spécifiques dont ils ont été victimes.


 
1. Bases légales

Rappelant que la Belgique fut admise en date du 27 décembre 1945 parmi les membres des  Nations Unis, de facto était tenue de respecter ces engagements en matière de droits de l’Homme,
 
Rappelant les articles 10 et 11 de la Constitution garantissant le principe d’égalité et de  non-discrimination,
 
Rappelant que la Belgique a ratifiée la Déclaration universelle des droits de l’Homme (« DUDH »), adoptée par l’assemblée générale des Nations Unis le 10 décembre 1948,
 
Réaffirmant le principe d’égalité et de non-discrimination consacré par DUDH, qui proclament le respect de tous les droits et de toutes les libertés énoncées dans cette Déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Constatant que les articles 1, 2, 6 et 15 de la DUHD n’ont pas été respecté par la Belgique(1),  à savoir le principe d’égalité et de non-discrimination, la reconnaissance de sa personnalité juridique et le droit de disposer d’une nationalité.  
 
Rappelant les deux Conférences mondiales de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, tenues à Genève en 1978 et 1983,
 
Rappelant que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en juin 1993 demandent l’élimination rapide et intégrale de toutes les formes de racisme et de discrimination raciale ainsi que de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée,
 
Mettant en avant la Déclaration et le Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, adoptés à Durban en août 2001, à laquelle la Belgique a participé,
 
Notant avec une grande préoccupation que, malgré les efforts de la communauté internationale, les principaux objectifs des trois Décennies de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale n’ont pas été atteints et que d’innombrables êtres humains sont aujourd’hui encore victimes de diverses formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée,
 
Constatant que certains traités et autres accords internationaux furent adoptés après les indépendances respectives de la République Démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda, auxquels la Belgique est liée,
 
Rappelant que les discriminations dont les métis sont victimes ont continuées de déployer leurs effets après l’indépendance de ces pays, jusqu’à aujourd’hui, et ce tant sur le territoire de ces pays colonisés par la Belgique ou administrés par elle sous mandat de la Société des Nations (« SDN ») et ensuite de l’Organisation des Nations Unies (« ONU »), que sur le territoire belge, (1)
                                                        

Notant que la discrimination ciblée sur les enfants métis issues de l’administration belge au Congo, au Burundi et au Rwanda (les « Métis ») déploie encore des effets néfastes de nos jours (actes de naissance falsifiés, liens de parenté bafoués, déracinement, difficultés administratives, etc.),  

 Constatant que la discrimination raciale ciblée et spécifique dont ont été victime les Métis, n’a pas été combattue et encore moins réparée, en particulier par les autorités publiques à tous les échelons, que leur existence a et reste remplie de souffrance et que les autorités publiques belges se doivent de reconnaitre et réparer (les « autorités »).


2. Groupe cible

Le nombre des Métis issus de l’union d’un/une belge lors de la colonisation ou de l’administration belge sous mandat de la SDN et ensuite sous tutelle de l’ONU est de plusieurs centaines en Belgique, mais aucun recensement officiel n’a été effectué.

Il s’agit de métis « coloniaux », ainsi que leurs mères et pères qui pendant leur enfance ont été enlevés pour être placés sous tutelle d’institutions sponsorisées par l’Etat belge, de familles d’accueil, de personnes tierces, etc. C’est-à-dire, qui ont été forcés de devenir orphelins malgré l’existence de leur parents biologiques, dont souvent, un père biologique qui disposait des ressources matérielles suffisantes pour subvenir à leurs besoins.

Le champ d’application rationae personae se cantonne donc aux Métis nés avant l’indépendance et qui ont été victime d’un enlèvement forcé pendant leur enfance, ou toutes autres formes de discriminations ciblées, ainsi que leurs parents.

 
3. Reconnaissance et excuses

Les Métis demandent aux autorités belges et en particulier au Gouvernement fédéral, au Pouvoir législatif (Chambre et Senat), aux Régions et aux Communautés, à toute entité qui poursuit la personnalité juridique de l’Etat et/ou de l’administration coloniale, de reconnaître officiellement la discrimination ciblée et spécifique dont les Métis ont fait et font toujours l’objet.

La résolution « Métis » est une première étape positive dans le processus nécessaire de reconnaissance des souffrances infligées par le régime colonial belge, et malheureusement perpétuées par la suite.

De manière surabondante, nous demandons, à l’instar de celle qui furent présentées par le Gouvernement et le Parlement flamand le 24 mars 2015 au profit des victimes des adoptions forcées, avec la complicité de l’Eglise catholique entre 1960 et 1980, des excuses publiques.  En effet, les Métis, en plus d’avoir subi des adoptions forcées, ont été enlevés de force, sans le consentement de leurs parents, en d’autres mots, arrachés à leur vie.

Conformément aux paragraphes 92 et suivants de la Déclaration du Durban, nous invitons les autorités ; la mise en œuvre et dans les plus brefs délais, des recherches scientifiques concernant  les cas des Métis, d’impliquer les Métis dans ce travail scientifique et de mémoire, d’en rendre publique les résultats.

Conformément aux paragraphes 117 et suivants de la Déclaration de Durban, nous demandons aux autorités ; la mise en place d’un programme éducatif et des mesures de sensibilisation adéquate concernant l’histoire des Métis. Cette partie de l’histoire de la Belgique, aussi sombre soit elle,  se doit d’être enseignée dans les manuels d’histoires. Dans le but d’éliminer toutes les formes de discrimination et sachant que le dialogue intercommunautaire est la clef, il nous semble idoine que des chapitres sur la colonisation soient revus, et qu’un point spécifique sur les Métis y soit inséré.

a. Réparations

Les demandes ci-dessous ne sont pas exhaustives. Elles ne reprennent que les points considérés les plus urgents. Par voie de conséquence, nous demandons aux autorités la mise en place des moyens nécessaires pour réparer l’ensemble des préjudices subis par les Métis.

i. Archives

Il est indispensable que les Métis ou toute personnes liées directement ou indirectement puissent avoir accès aux archives de l’État (coloniales ou autres), que les autorités donnent des facilités d’accès et, mettent en place les négociations nécessaires avec les entités privées (l’Eglise, les internats privés etc.) pour avoir accès à leurs archives.

De plus, il est primordial que les autorités mettent en place les moyens nécessaires pour permettre aux Métis de mener à bien leurs recherches parentales (paternité et maternité).  

ii. Facilités administratives

Comme cela a été exposé par les autres intervenants, beaucoup de Métis ont vu leur acte de naissance falsifié ou absent et leur nationalité retirée sans raisons valable, certains se retrouvant apatrides.

Considérant les nombreuses conséquences subies par les Métis, concernant leurs libertés fondamentales ; de circuler librement, de pouvoir contracter mariage et de connaitre leurs liens de parentés, nous demandons aux autorités :

 1. La mise en œuvre des démarches nécessaires pour régulariser les vices des actes administratifs :
  En délivrant des actes de naissances conformes et non faussés à ceux qui n’ont pas de tels actes ;
  En accordant des facilités de visa pour les parents de nationalité différente et de facto de noms différents ; 
 2. Le recouvrement de la nationalité pour ceux qui en aurait été déchus sans raison valable
 3. Le recouvrement de leurs nom et prénom originels pour ceux qui le désirent, et ce sans devoir se voir opposer des frais de justice (procédure, greffe, publication etc.) y afférant.

 
iii. Assistance psychologique

Il est primordial qu’une cellule d’assistance psychologique spécialisée soit mise en place à la disposition des Métis et leurs parents. En effet, nombre d’entre eux ont souffert de traitements inhumains imposés pendant leur enfance. En effet, beaucoup furent maltraité physiquement et moralement ou abusé sous les formes les plus odieuses pendant leur enfance. Pour eux, il est difficile de témoigner publiquement, ceux présents étant probablement les plus forts ou les plus chanceux dans leur malheur.

Conclusion

L’histoire de notre pays n’est pas linaire, elle a aussi sa part d’ombre, la colonisation et l’histoire des Métis en fait partie. 

La chance qui est la vôtre, est d’avoir l’opportunité de ne plus être des simples lecteurs de l’histoire et de ces manquements, mais de pouvoir combler ceux-ci. Vous avez la possibilité de réparer les torts, la possibilité d’écrire une histoire plus vraie, une histoire plus juste.

Ce que je vous demande aujourd’hui ; c’est de saisir cette opportunité. La résolution « Métis » est un premier pas pour être du bon côté de l’histoire des Métis, de l’histoire de la Belgique, de la République Démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda, de la vôtre, de la mienne, bref de notre histoire commune à toutes et à tous.

De manière surabondante, je tiens à saluer personnellement les Métis et l’AMB pour la beauté de leur courage, pour la force de leurs convictions et leur quête de justice. Sachez que c’est sans haine aucune, qu’ils demandent la reconnaissance des préjudices subis, ainsi que de pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux.

Finalement, les Métis ne sont plus qu’uniquement assis dans le siège de l’injustice, mais se tiennent fièrement debout, ici devant vous. Quand je vois leurs parcours, leurs qualités humaines, malgré les difficultés qu’ils ont rencontrées - pour cela ils feront éternellement partie de la dream team de mon cœur.  
 
Sachez que ma génération continuera à se lever avec eux et à hausser la voie pour leur cause.   Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Membres de l’AMB, merci.


(1)

Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2 :

 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclames dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis a une limitation quelconque de souveraineté.

Article 6 : Chacun a le droit a la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 15 :

 1. Tout individu a droit à une nationalité.

 2. Nul ne peut être arbitrairement prive de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

La Problématique des métis issus de la colonisation belge en Afrique: Acceuil

Louis Michel

Audition Senat 25/04/2017 13h50

Message d’introduction en tant que Président d’honneur (10 minutes)

Votre Altesse Royale (= Princesse Esmeralda), Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président de l’Association Métis de Belgique (AMB), Excellences, Messieurs les Ambassadeurs,
Monseigneur l’Evêque d’Anvers, Mesdames, Messieurs les parlementaires,


Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Il est bon de se souvenir. Le pardon n'est pas l'oubli.

C’est avec émotion que je prends la parole pour mettre en lumière cette part sombre de
la colonisation belge, ce pan volontairement méconnu, méticuleusement orchestré de la
politique coloniale à l’égard des métis, qui a déchiré des familles, brisé des destins,
réduit à néant des espérances, marqué des vies.

Je remercie très sincèrement la Présidente du Sénat, Mme Christine Defraigne qui a
permis de nous réunir pour faire toute la lumière sur ces cruelles réalités, sur cette
problématique méconnue, sensible et douloureuse.
Je remercie également le Président de l’Association Métis de Belgique et son
Conseiller spécial qui ont réalisé toutes les démarches utiles pour lancer ce débat dans
les enceintes parlementaires.

3bmnsa134.jpg

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Des abominations, il y en a eu de tout temps. La « ségrégation ciblée dont les métis ont été victimes sous l’administration coloniale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi jusqu’en 1962, ainsi que la politique d’adoptions forcées y conséquente » en est une.
Je tiens à vous exprimer tout mon soutien à l’occasion de cette journée que l’on pourrait qualifier journée de la mémoire, de journée du souvenir, de ce passé innommable que l’histoire a marqué à tout jamais, comme une blessure toujours béante, dont la douleur jamais apaisée revient régulièrement avec la même intensité. Il en va de notre devoir individuel, en tant qu'homme, de notre devoir collectif en tant que peuple.
Rien ne pourra estomper les erreurs de l'histoire de l'humanité. Rien ne pourra jamais tout-à-fait effacer la souffrance absolue, inguérissable qui jaillit des replis les plus odieux de la nature humaine.
Nous devons affronter cette réalité. Nous devons nous interroger sur les raisons profondes de cette politique inhumaine. Nous devons réparer autant que faire se peut les erreurs du passé. Nous ne pouvons pas laisser certains vécus en errance, niant toute reconnaissance institutionnelle. Parce qu'arracher un enfant à sa mère, ce n'est pas un acte ordinaire ; parce que placer un enfant dans des orphelinats, alors qu’il a encore une mère et un père est un acte criminel, parce qu’évacuer ces enfants « du pêché » vers la Belgique, avec un simple laisser-passez, en vue de les mettre sous tutelle, de les placer dans des institutions, des familles d’accueil ou encore de les faire adopter, est un acte abjecte. C'est la négation d'un peuple. C’est prendre délibérément parti pour une cause aussi irrationnelle qu’absurde, une cause insoutenable au regard des valeurs universelles. Une cause qui est allée puiser sa source dans les tréfonds d'une abomination totale, suggérée avec perfidie par une bande de lâches, d’hommes bornés, niant tout statut juridique au Métis, lui volant son identité, sa nationalité, ses racines, sa famille, le perdant dans une identité sans nom, dans une existence sans passé. L’histoire de l’humanité, c’est l’histoire des métissages !

Cette conférence d’aujourd’hui est une communion d’une intense humanité ; c’est un exutoire de la détresse de nombre d’entre vous, c’est enfin la reconnaissance et le partage de cette tragédie vécue, de ces souffrance, de ces blessures et de ces peurs. C’est aussi contribuer à l’apaisement, à la réconciliation et au dépassement.
La recherche de justice, l’enseignement de vérité, le pardon, la réconciliation et le devoir de mémoire se rejoignent. Nous ne pouvons rendre hommage à cette génération sacrifiée, aux victimes des adoptions forcées, si nous n’osons aller audelà du discours de circonstance.
Il nous faut assumer un discours de vérité, un devoir de lucidité car l’indifférence comme la lâcheté est toujours complice du meurtre. Il nous faut assumer jusqu’au bout l’immense responsabilité que nous portons au nom d’une « société » de l’époque trop souvent repliée avec arrogance sur ses dogmes, ses préjugés, ses certitudes, ses tabous, ses double standards, ses calculs. Une société dont nous devons nous sentir comptables.
Sans la reconnaissance des injustices et des erreurs du passé, il ne peut y avoir de base prometteuse pour le futur. Je ne peux que me réjouir de la façon dont l’ensemble des Parlementaires bruxellois francophones a tourné la page de ce passé pour forger le début d’une relation saine en adoptant à l’unanimité et en « urgence » une proposition de résolution concernant « la ségrégation ciblée à l’encontre des métis issus de la colonisation belge… ». Cette résolution, je m’y engage, sera relayée au niveau fédéral. Je m’engage à intervenir auprès du gouvernement fédéral également pour vous aider à avoir accès plus facilement aux archives de l’histoire coloniale des Affaires étrangères, pour les enjoindre à faciliter les retrouvailles, et pour prendre des mesures pour résoudre dès que possible les problèmes subsistants que vous rencontrez encore en tant que Métis.
La Belgique doit assumer la responsabilité morale qui est la sienne dans ce drame issu de la colonisation.
Nous ne pouvons ignorer ou nier les manquements de nos autorités. Nous sommes éthiquement tenus à ce travail de mémoire et de conscientisation.
La Belgique, le Congo, le Rwanda et le Burundi ont une histoire partagée. Nous devons relire notre histoire de manière objective et juste. C’était, à nos yeux, ouvrir la voie à une réunification du coeur et de l’esprit de tous.


Mesdames, Messieurs,

« La mémoire est un lien vécu au présent éternel » comme le dit Pierre Nora

La conscience et la mémoire, c’est ce qui seul peut nous aider justement à rendre justice à tous nos frères et soeurs de l’ombre et à nous libérer de nous-mêmes. « En jetant les bases du « devoir de mémoire » et de la transmission de la connaissance des souffrances du passées, en rompant le « terrible silence de
l’indifférence de l’homme pour l’homme », nous redonnons une identité et une dignité à tous ces métis anonymes, ni Blancs, ni Noirs, victimes de ségrégations raciales.
De tels actes ne doivent plus jamais être tolérés car ils font injure à l'intelligence et aux valeurs essentielles de l'humanité. L’humanité qui oublie prend le risque de se perdre. Cette terrible leçon de l’histoire,
nous devons la maintenir vivante dans nos esprits.


Mesdames, Messieurs,

Il faut assumer l’exigence de vérité, c’est une oeuvre commune. Si l’on ne peut changer le passé, il est toujours possible de le débarrasser des fantômes qui le hantent. C’est la condition pour construire un avenir apaisé.
Convenir ensemble de ce qui constitue les réalités même difficiles d’un passé défiguré, c’est recréer un langage de la raison d’abord et finir par réinventer celui du respect et du coeur.

La réconciliation est toujours douloureuse mais c'est le chemin incontournable pour retrouver la paix et l'harmonie; il faut de la volonté, de la lucidité, de l'humilité, il faut de l'amour pour oser la réconciliation. Mais il faut aussi plus que cela. Il faut assumer l'exigence de vérité. C'est une oeuvre commune.
Pardonner comme a dit l’évêque Desmond Tutu « ne signifie pas approuver ce qui a été fait. Cela signifie prendre au sérieux ce qui a été fait et ne pas le minimiser, retirer ce dard planté dans nos mémoires qui continue à déverser son venin dans nos existences».
Le flambeau du souvenir est entre nos mains. Cette flamme puissante est la lumière que l’on offre aujourd’hui aux témoins, aux amputés de la vie, aux rescapés de la transmission. Il est du devoir de chacun d’entre nous de la transmettre aux jeunes générations afin de contribuer à la construction d’une alliance universelle contre toute forme de rejet de l’autre.
Nous devons nous lever contre ceux qui portent la haine et l'intolérance, confisquant nos libertés.

Conclusion :
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,


Nous sommes fiers d’appartenir à un monde sans frontières. En tant qu’humaniste, en tant qu’universaliste nous devons continuer le combat pour une éthique universelle, fondée sur l’exigence sacrée de la protection de tout être humain. Nous devons rester vigilant et nous mobiliser pour défendre une
société respectueuse de l’homme et de ses différentes identités ; une société qui refuse les discriminations et qui affirme que l’homme porte en lui, non pas une identité figée mais que son réel existe dans plusieurs
spécificités et signes personnels qui façonnent son destin et son être.
Plus que jamais il est temps de se convaincre que ce qui porte la richesse et l’espoir de cette terre pour l’humanité, c’est précisément sa diversité et sa nature plurielle.
A nous, de réconforter les identités craintives, d’atténuer les haines et les détestations, de renforcer la croyance en l’unité de l’aventure humaine.
Car au-delà des différences, nous sommes tous traversés par une aspiration fondamentale à savoir le rêve de justice, de bonheur et d’égalité.
Paraphrasant Monseigneur Desmond Tutu sur l’idéologie de l’Ubuntu, je conclurai sur ses mots : « Mon humanité est liée à la tienne. J’ai besoin de toi pour être moi. J’ai besoin que tu sois toi…Nous ne pouvons être libre que tous ensemble ».

Kinderen van Save: GESTOLEN OF GERED?

Sarah Heynssens

Historica verbonden aan het Rijksarchief

Auditie Senaat 25/04/2017

KaftSarah.jpg


Geachte senatoren, geachte aanwezigen, graag wil ik jullie van harte bedanken voor de uitnodiging om hier te praten. Ik doe dat in het kader van een onderzoeksproject dat ik een aantal jaren geleden heb volbracht aan het federaal onderzoekscentrum CEGESOMA. Van 2010 tot 2012 organiseerde het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij het onderzoeksproject dat de titel ‘Kinderen van Save: gestolen of gered?’ kreeg. Het doel van dit onderzoek was om een duidelijk zicht te krijgen op de omstandigheden waarin de verplaatsing van de kinderen uit het instituut voor metissen in Save in Ruanda-Urundi naar België gebeurde: hoeveel kinderen werden verplaatst? waarom? Door wie? En wanneer? Ik begin mijn interventie dan ook met enkele centrale conclusies van dit onderzoeksproject.
 

In 1926 belastten de Belgische koloniale autoriteiten de Witte Zusters van de missie van Save met de taak om de metissen in de regio Ruanda-Urundi op te vangen. Gedurende verschillende decennia plaatste de kolonisator honderden metissen in Save. Dit gebeurde wanneer hun Europese vaders hen niet wettelijk
erkenden en niet tussenkwamen in hun opvoeding. De kinderen kregen in dat geval het statuut ‘verlaten/abandonnées’. Dit gebeurde ook als de moeder de zorg voor het kind op zich nam. De gewestagenten maanden de moeders aan om hun kind onder staatsvoogdij te plaatsen en toe te vertrouwen aan de missiezusters van Save.
Vaak resulteerde dit in een pijnlijke gedwongen scheiding tussen de moeders en hun jonge kinderen.
Aan de vooravond van de onafhankelijkheid drong de beslissing wat te doen met de metiskinderen in Save zich op. Het instituut hing financieel af van de koloniale autoriteiten, want ontving voor elk verlaten kind een subsidie, en zou bij het vertrek van de Belgen uit de regio ophouden te bestaan. De bedenking werd
gemaakt dat de kinderen moeilijk konden achter blijven in het door revolutie en politieke onrust geteisterde gebied. De Belgische overheid en de missiezusters voelden zich verantwoordelijk voor de kinderen onder hun hoede en vonden niet dat de kinderen terug konden naar hun moeders. Nog steeds werden deze vrouwen ongeschikt geacht om de zorg voor kinderen met ‘Europees bloed’ op zich te
nemen. Bovendien waren vele kinderen na hun jarenlange verblijf in het instituut vervreemd van hun familie en achtte men het onwenselijk om hen opnieuw te ‘integreren’ in de Afrikaanse samenleving die als minderwaardig werd ervaren.

De overste van Save, Zuster Lutgardis Maria, besliste daarom om de kinderen naar Europa te brengen en werd hierin gesteund door de Belgische autoriteiten. De gewestagenten contacteerden de moeders en vroegen hen een akkoordverklaring te tekenen waarin ze de toestemming gaven aan hun kinderen
om naar België te reizen en daar hun studies verder te zetten. Vele moeders tekenden, sommigen hadden niet de middelen om zelf voor hun kinderen te zorgen en vaak hadden de moeders het gevoel dat zij niet het recht hadden te weigeren. En inderdaad, moeders die weigerden te tekenen, werden door de gewestagenten en de missiezusters onder druk gezet om dit toch te doen. Verschillende moeders werden
bovendien omzeild door de voogdij van hun kinderen toe te vertrouwen aan Zuster Lutgardis zodat zij, in plaats van de moeder, kon tekenen voor akkoord. Op die manier werden zo de 124 kinderen uit het instituut van Save, samen met een tweehonderdtal kinderen uit omliggende dorpjes en verwante scholen,
druppelsgewijs naar België gebracht. De transfer werd bestempeld als een humanitaire evacuatie van verlaten kinderen.

De vraag in de titel van het onderzoeksproject “gestolen of gered? ” getuigt van de controverse die deze transfer veroorzaakte. Sommige kinderen kregen door hun overbrenging naar België de kans om te studeren en zijn dankbaar. Vele anderen, echter, hebben zwaar geleden onder de gedwongen scheiding met hun moeder en thuisland. In een evaluatie van deze gebeurtenissen mag vooral niet voorbij worden gegaan aan de structurele ongelijkheid en rassendiscriminatie die ervoor had gezorgd dat de kinderen in de eerste plaats in een instituut zoals Save terecht kwamen. Omwille van hun gemengde afkomst werden metissen weggerukt bij hun moeders en ondergebracht in instituten zodat zij een ‘gepaste’ opvoeding
konden genieten. De moeders van de kinderen hadden, omwille van hun ondergeschikte positie in een racistische, paternalistische en seksistische maatschappelijke orde, geen zeggenschap in deze verwijdering.

De verplaatsing van de metiskinderen van Ruanda-Urundi moet dan ook gezien worden in de brede koloniale politiek van dat moment. Hoewel er geen officiële colour bar was in de Belgische kolonies was er toch een zeer strikte rassenscheiding waar deze kinderen stuk voor stuk slachtoffer van werden. Het
was de Belgische overheid, als vertegenwoordiger van de Belgische bevolking, die verbintenissen tussen blanken en zwarten afkeurde, het was de Belgische overheid die de kinderen weghaalde bij hun moeders en die de missiezusters van Save belaste met de zorg voor de kinderen. Het was de Belgische overheid die zorgde voor de administratieve afhandeling en financiering van de transfer naar België.


Eens de kinderen in België waren, werd het koloniale discours van segregatie vaak verder gezet: contact met de moeders werd afgeraden door de adoptieorganisaties die de plaatsingen op zich namen en de moeders die contact zochten met hun kinderen werden beschreven als op geld beluste - en ik citeer ‘onwetende negerinnen die wel de liefde van hun kinderen wilden, maar niet de verantwoordelijkheid’.
De goede bedoelingen die vaak aan de evacuatie worden toegeschreven, wortelden in een wereldvisie die gedateerd en ronduit racistisch is. Politieke verontschuldigingen mogen dan ook niet louter bij holle woorden blijven maar dienen ook een actieve verloochening in te houden van de politiek en praktijk die
tot deze uitwassen leidde. Het verwijderen van de kinderen is niet louter een ‘fout’ waarvoor verontschuldigingen kunnen geuit worden, maar een uiting van een veel dieper geworteld Europees gedachtengoed van superioriteit.

Vele van de onrechtvaardigheden die werden veroorzaakt door het koloniale systeem werken bovendien nog steeds door. Sommige verplaatste metissen weten nog steeds niet wie hun biologische vaders en moeders waren en worstelen tot op vandaag met emotionele en administratieve problemen ten gevolge
van hun ‘speciaal’ statuut in de koloniale periode. Het is noodzakelijk dat de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt en deze onrechtvaardigheden actief tracht recht te zetten. Een deel van deze rechtzetting zit in het erkennen van de gebeurtenissen van het verleden en het mogelijk maken van een verwerking ervan.


Het belang van de politieke verontschuldigingen ligt in de erkenning die de slachtoffers krijgen doordat het gebeurde niet vergeten wordt.
Toegang tot kennis over het verleden is hierbij essentieel. In het kader van het onderzoek over de kinderen van Save werden bronnen gelokaliseerd bij diverse archiefinstellingen die duidelijkheid kunnen brengen aan de betrokkenen zelf. Vaak vermelden deze bronnen de identiteit van de biologische ouders en de omstandigheden waarin de kinderen bij hun ouders werden weggehaald. Een van de belangrijkste archieven op dit vlak is het Afrika Archief van het voormalig Ministerie van Koloniën dat momenteel wordt bewaard in het Ministerie van Buitenlandse Zaken en dat op termijn zal worden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Het is de taak van de overheid om deze bronnen te ontsluiten, beschikbaar te stellen voor onderzoek en toegankelijk te maken voor de rechtstreekse betrokkenen. De jarenlange besparingen in de federale wetenschappelijke instellingen hebben echter geleid tot een structureel gebrek aan personeel waardoor vele archieven niet adequaat ontsloten zijn en bijgevolg niet kunnen worden geconsulteerd.


Ik ontvang nog steeds wekelijks e-mails en aanvragen van metissen die op zoek zijn naar informatie over hun geschiedenis en familie. Dankzij een databank, gecreëerd tijdens het onderzoeksproject over de kinderen van Save, is het ondertussen mogelijk om individuele dossiers terug te vinden wat betreft personen uit Ruanda-Urundi. Metissen afkomstig uit Belgisch Congo hebben deze mogelijkheid echter niet en er is momenteel nog steeds geen inventaris of toegang die het opzoeken van hun individuele dossiers toelaat. Bij deze wil ik mijn betoog afsluiten met een oproep aan de regering om de nodige middelen ter beschikking te stellen om deze archieven te ontsluiten want een echte erkenning en verwerking van een problematisch verleden is pas mogelijk als er op een transparante manier met dit verleden wordt  omgegaan.


Ik dank u voor uw aandacht.
Sarah Heynssens

La question métisse dans le contexte colonial belge: Une affaire d'Etat

Assumani Budagwa

Noirs_Blancs_Metis_Folder.JPG

Mardi 25 avril 2017
Hémicycle du Sénat

auteur du livre « Noirs-Blancs, Métis : la Belgique et la ségrégation des
Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi 1908-1960 »


Introduction


C’est en tant qu’auteur du livre intitulé « Noirs-Blancs, Métis : la Belgique et la ségrégation des Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi 1908-1960 » que j’ai été invité à donner quelques éléments sur la « Question métisse dans le contexte colonial belge ».
Je vous remercie pour cette invitation.

À la lumière de documents d’archives disponibles et de témoignages, mon livre retrace le contexte de l’émergence de la question « Métis », des discours sociaux qu’elle a suscités, des débats institutionnels qu’elle a alimentés, des politiques et des pratiques philanthropiques qu’elle a produites ainsi que de leurs résultats. Ce livre a comme but d’apporter un éclairage sur un aspect méconnu de la colonisation belge qui, pour certains Métis, a produit des drames humains aux conséquences encore insoupçonnées.

Dès 1986, j’ai cherché à comprendre ce que fut le sort des Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi après que ma cousine Madeleine Apendeki Lusakulira, et d’autres mères de métis, m’ont demandé de rechercher les enfants que, selon leurs dires, les « Blancs » leur avaient arrachés, voire volés. C’est cette urgence de rechercher des enfants métis « supposés abandonnés », acheminés dans des « orphelinats » et, pour certains, précipitamment emmenés en Belgique au début des années soixante du siècle passé qui m’a conduit à m’intéresser au sort des Métis dans le territoires sous domination belge.

D’après mes recherches, il apparaît que la ségrégation des Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi n’a été déterminée ni par le caractère supposé illégitime des unions qui leur ont donné naissance ni par une quelconque notion de bâtardise mais par une « barrière de couleur », une  « color bar » niée mais réelle, qui a caractérisé la politique coloniale belge dans son ensemble.
Elle résulte également de la façon de percevoir les Métis comme un potentiel danger pour les intérêts de la Belgique. La Belgique n’a pas pris le temps de définir une politique cohérente concernant les Métis ni même des mesures d’urgence pour les protéger, comme fit la France en leur octroyant quasi automatiquement la nationalité française par possession d’Etat. comme l’octroi de la nationalité sur le métissage et les Métis. Mue la plupart du temps par la défense de l’honorabilité des pères, elle a pris certaines initiatives concernant les Métis sans se soucier des dégâts éventuels.

Une ségrégation spécifique


La question métisse ou plus précisément la ségrégation ciblée dont les Métis nés sous la domination belge en Afrique (Congo, Rwanda et Burundi) ont fait l’objet, n’est pas un simple épisode de l’histoire coloniale belge et européenne; ce n’est pas non plus un sous-chapitre de la ségrégation dont ont profondément souffert les Noirs. La ségrégation ciblée des Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi est une question centrale de cette colonisation, un enjeu de pouvoir et, de ce fait, elle fut une préoccupation permanente du colonisateur belge. Elle est une composante de la politique coloniale et relève de la responsabilité de l’Etat belge qui a mis en place et entretenu cette ségrégation. Elle a mobilisé des généticiens, des anthropologues, des
juristes, des religieux, des hommes politiques qui ont apporté leur caution à cette discrimination. Elle fut débattue au sein de la Commission Permanente pour la protection des Indigènes, du Conseil Colonial, du Parlement et du Sénat. Elle a forcé l’Etat à mettre sur pied, contre son gré, deux commissions ministérielles sur une question devenue vitale, incontournable.

La ségrégation ciblée des Métis nés sous la domination belge en Afrique est donc spécifique. C’est cette spécificité qui m’a conduit à la qualifier de véritable affaire d’Etat.
La spécificité tient notamment au fait que la Belgique n’avait qu’une seule colonie et en plus peuplée exclusivement de Noirs. Elle repose sur la conviction largement partagée, que j’ai évoqué, selon laquelle le métissage et surtout le Métis constituent une menace au prestige de la race blanche, et un danger potentiel pour la pérennité du système colonial belge.
Comprendre et admettre cette spécificité permet d’apprécier à sa juste valeur la démarche que mènent aujourd’hui les Métis regroupés au sein de diverses associations: Association Métis de Belgique, Association des Métis du Congo, Association des Enfants laissés par les Belges au Congo, Association des Mulâtres du Burundi, terme péjoratif utilisé pendant la colonisation.
Comprendre et admettre cette spécificité permet d’entendre avec courage et humilité les principales revendications avancées par des Métis. Ces revendications ne relèvent pas de caprices d’enfants gâtées, de Métis qui auraient été privilégiés par rapport aux Noirs, privilégiés par rapport aux Blancs qui ont précipitamment quitté le Congo en 1960, comme l’avait fait trente ans avant eux le reporter Tintin sous la charge d’un peuple de buffles fatigués d’être nargués par un jeune homme arrogant et son petit chiot tout aussi arrogant.

La ségrégation des Métis du Congo belge et du Ruanda Urundi a connu des moments forts dont je vais résumer quelques épisodes.

La prise de conscience du métissage et les premières initiatives

Bien que tardivement entrée dans le concert des nations colonisatrices, la Belgique a très rapidement pris conscience de l’existence d’une nouvelle catégorie de population dont elle n’avait pas prévu de place ni même de statut ; la Belgique s’est également rendu compte que loin d’être marginales ou accidentelles, les unions entre Blancs et Noires se multipliaient et que l’arrivée des femmes blanches aux colonies n’en réduisait ni l’ampleur ni même l’attractivité.
Il faut souligner que pendant la période de l’Etat Indépendant du Congo, les unions entre hommes blancs et femmes noires était acceptées, tolérées et même encouragées.
Cependant, la présence d’enfants Métis nés de ces unions, et souvent abandonnés par les géniteurs blancs, constituait déjà une infraction à la moralité et au sens des responsabilités des Blancs et portait un coup au prestige moral du civilisateur.
C’est à partir du Congrès des Races, qui s’est tenu à l’Université de Londres en 1911, que les puissances colonisatrices s’interrogent et se soucient du contact des races et décident d’inscrire la question du métissage dans les échanges au sein des congrès de l’Institut Colonial International et sollicitent les sociétés d’anthropologie pour l’éclaire la nature biologique, génétique, sanitaire, morale, intellectuelle et psychologique du Métis.

Dès 1911, à la demande du Comité Permanent pour la Protection des Indigènes, l’Etat colonial belge est invité à appliquer aux Métis deux décrets aux conséquences graves : le décret du 12 juillet 1890 qui concernait la protection des enfants abandonnés, orphelins, délaissés, trouvés dont la tutelle était déféré à l’Etat et le décret du 4 mars 1892 qui autorisait les associations philanthropiques et religieuses à recueillir, dans les colonies agricoles et professionnelles qu’elles dirigeaient, les enfants indigènes dont la loi avait déféré la tutelle à l’Etat.
L’application de ces deux décrets légalisa l’acheminement et le confinement des Métis dans des asiles philanthropiques, des orphelinats et autres lieux similaires. Dès leur plus jeune âge, -quatre ans, parfois moins-, les métis furent arrachés à leur mère et à leur village natal par le recours à la force, aux menaces ou à la persuasion, sans qu’ils ne répondent aux critères pourtant bien définis d’enfants abandonnés, délaissés, orphelins ou trouvés. Un véritable rapt fut organisé, couvert par le poids de l’Etat conjugué à la toute-puissance de l’Eglise catholique et des missions protestantes ; cette menace poussa parfois certaines mères à cacher leurs enfants, notamment en les enduisant de suie pour les garder près d’elles.

L’ébauche d’une doctrine coloniale belge concernant les Métis

Parallèlement à sa participation aux sessions de l’Institut Colonial International, la Belgique élabore sa ligne de conduite à travers des publications de personnalités influentes ; la ligne de conduite que suivra la Belgique est énoncée par Joseph Pholien futur premier Ministre. Dès
1913, il écrit :
«Les pouvoirs compétents paraissent plutôt avoir obéi pendant longtemps à ce sentiment qui fait considérer comme secondaire un mal que l’on veut ignorer. Mais la question des métis a cependant fini par s’imposer dans les possessions de toutes les grandes nations et nous verrons qu’elle pourrait mettre parfois en péril l’avenir même des entreprises coloniales ».

« Par la nature même des choses, les métis bénéficient des qualités et subissent les tares des deux races qu’ils représentent. Influencés par l’élément blanc, ils auront pour la race de couleur un réel mépris ; ils auront de la haine pour la race blanche, au sein de laquelle ils ne seront jamais admis sur pied d’égalité. Dès lors, dédaignant leur mère et détestant leur père, ils semblent justifier la boutade : « Dieu a fait l’homme blanc et l’homme noir, le diable a fait le métis » ». Sauf exception, les métis sont donc des éléments peu moraux et dès lors, ils sont à craindre. Les métis constituent donc un élément qui peut devenir très vite dangereux et il importe de chercher à en diminuer le nombre. Signalons en passant qu’il conviendrait de persuader les coloniaux, dans la mesure du possible, du respect de la race à laquelle ils appartiennent.

Il faut donc reconnaître qu’aucun remède n’est assez radical pour éviter la création de métis. Les Gouvernements ne peuvent dès lors pas les ignorer et, puisqu’ils représentent des inconvénients et des dangers, il faut chercher à atténuer ceux-ci par des mesures législatives et administratives. Mais quelle doit être la politique à adopter ? Avant tout, s’inspirer, non de principes abstraits, mais d’idées pratiques et
réalistes qui soient à la fois en communion avec l’humanité et avec l’intérêt colonial».

L’offensive contre le métissage et sa caution


La position de Joseph Pholien fut vite relayé par une véritable offensive contre les unions entre Blancs et Noires appréhendées uniquement sous la forme du concubinage et non pas sous la forme d’union consacrée par la coutume du peuple hôte. Le Père Arthur Vermeersch écrit en 1914:

« À prendre une concubine noire, on subit une défaite. Quelques prétextes sont ajoutés pour colorer la capitulation. Pour la colorer, mais de quelles couleurs ! N’est-ce pas une honte d’accepter la prévarication pour des avantages temporels ? On ne transige pas avec le devoir. L’honneur chrétien est un honneur militaire : il nous dit de mourir, plutôt que nous rendre à l’ennemi ».
 
Ce que le Père Arthur ne dit pas, c’est que l’ennemi, la concubine noire, est le plus souvent une jeune fille pubère, à peine âgée de 12 à 13 ans. Une caution scientifique belge est aussi requise. Elle sera apportée par Pierre Nolf, professeur d’Université et ministre. Nolf écrit en 1930:
«Un mulâtre est le dépositaire de caractères blancs et de caractères noirs juxtaposés mais entre lesquels aucune fusion ne s’opère. À aucun moment de son existence individuelle, les chromosomes paternels ne contractent avec les maternels d’autres rapports que ceux de voisinage ».
« Ma conviction intime, puisée à l’étude des lois de l’hérédité, est qu’il importe de décourager, voire d’empêcher par tous les moyens utilisables, les mariages entre Blancs et Noirs au Congo ou en ce pays. Ces unions ne sont généralement pas heureuses pour ceux qui les contractent ; elles produisent des métis qui, n’étant d’aucune des deux races, forment un élément social instable et mécontent. Elles sont une grave menace pour l’avenir de la race blanche, qui ne restera capable de remplir la mission civilisatrice qu’à la condition de préserver la qualité de son sang».

Dès 1932 fut créée l’oeuvre de Protection des Mulâtres dont le but inavoué était de se protéger de la grave menace pour l’avenir de la race blanche. Cette oeuvre organisera un congrès international en marge de l’exposition universelle de Bruxelles de 1935 dont le titre est sans équivoque : « Congrès pour l’étude des problèmes résultant du mélange des races.
En ouverture du Congrès , Paul Crockaert, ancien ministre des colonies et président de l’oeuvre de Protection des Mulâtres, reprit les arguments avancés précédemment par les scientifiques, les juristes et les religieux, il rappela d’abord que « sans doute aucune race n’est probablement pure » mais souligna néanmoins que les différences de couleur de la peau, des cheveux s’étendaient « aux aptitudes intellectuelles et aux qualités morales » ; le peuple civilisateur devait être bon et généreux envers le peuple civilisé mais la sagesse et la vertu exigeaient de « se garder du métissage, le décourager, voire l’empêcher par tous les moyens efficaces ».

On atteindrait ainsi trois objectifs hautement désirables: éviter aux « métis de pâtir d’une composition indésirable du sang, garantir l’avenir de la race blanche en Afrique et le respect de la race noire ».
Mais de ce Congrès on retiendra essentiellement les trois propositions avancées et sur lesquelles le gouvernement belge devrait se prononcer : la transplantation des Métis en Europe dans les pays du père, le refoulement en milieu indigène, la formation d’une caste à part au sein des colonies.

En réponse à ce problème, et pour éviter tout débordement, l’Etat Colonial belge décida de prendre les choses en main et de soustraire le débat du domaine public. Les services du Ministère des Colonies rejetèrent les trois propositions et élaborèrent une ligne politique en neuf points sur la question des Métis. Ces neufs points furent remis à la commission ministérielle pour l’étude du problème des mulâtre qui se réunit de 1938 à 1939 sans aboutir à une solution satisfaisante pour l’Etat ni pour les Métis. Il s’agit des points suivants :

 1.  que le Gouvernement ne favorise d’aucune manière l’envoi des mulâtres en Belgique, ce qui implique un avis défavorable à l’octroi de l’indemnité familiale ;
 2. qu’il s’intéresse aux mulâtres abandonnés en Belgique soit en soutenant l’oeuvre qui s’occupe d’eux, soit de toute autre manière ;
 3. que, par ses divers services d’Afrique ou certaines oeuvres qui s’y sont créées, service médical, assistance médicale, consultations de nourrissons, goutte de lait, etc., il assure aux enfants mulâtres tous les soins qu’ils réclament dans les mêmes conditions et sur le même pied que les Noirs, mais avec une sollicitude plus vigilante et plus étendue ;
 4. qu’une existence matérielle décente soit assurée aux jeunes mulâtres : alimentation, vêtements, etc. ce qui peut se réaliser par le placement dans des établissements d’instruction ;
 5. que l’on fasse prévaloir l’intérêt des mulâtres sur les droits de la mère de telle sorte que la seule mauvaise volonté de celle-ci ne puisse mettre obstacle aux mesures que l’intérêt de l’enfant commande ;
 6. que l’on recherche le moyen de faire participer le plus possible le père d’un mulâtre à ces diverses mesures par le versement d’une pension alimentaire ; (cf. Art. 340 Code Civil Belge)
 7. que le Gouvernement s’efforce de procurer une situation aux mulâtres adultes ;
 8. qu’il s’intéresse aux oeuvres qu’ils fondent dans la Colonie : mutualités, cercles, etc.… pour en garder le contrôle et la surveillance ;
 9. qu’il s’intéresse aux oeuvres qui, au Congo, s’occupent du problème des mulâtres et veille que l’action de ces organismes s’exerce dans le sens du programme qu’il auraadopté. Le problème ne revêtant pas seulement un aspect de bienfaisance mais un aspect social et politique, le Gouvernement, dont le concours est d’ailleurs constamment sollicité, a non seulement le droit mais le devoir d’orienter l’activité de ces organismes dans le sens indiqué ».

En août 1945, un nouveau ministre des colonies entra en fonction. Issu du Parti Libéral, Robert Godding fut saisi par l’importance de la question des Métis et décida de réunir une nouvelle commission chargée d’étudier le problème « sous tous ses aspects », afin d’aboutir à des solutions concrètes, notamment sur trois points : le statut, l’éducation et les carrières des métis.
L’allocution d’ouverture des travaux de la commission fut remarquable à plusieurs égards :
pour la première fois, un ministre prenait en considération une lettre qu’un métis lui avait adressée pour lui demander de s’inspirer de la France qui, dès 1936, avait accordé aux métis des colonies d’Afrique noire la nationalité française indépendamment de leur reconnaissance ou non par leurs pères. Le ministre n’a pas caché son inquiétude sur le renforcement des préjugés raciaux au Congo. De manière très précise, il attend que la Commission examine des questions comme celle du statut et même, de la nationalité. C’est sans détour aussi qu’il invite à examiner la possibilité d’application de la loi sur la reconnaissance de paternité et l’action alimentaire.

Conscient que le nombre de métis reconnus est minime par rapport à celui des non-reconnus, il ne fait pas d’emblée la distinction entre ces deux catégories. Au niveau de l’éducation, il indique déjà qu’il faudra songer à admettre les métis dans les athénées récemment créés au Congo (à son initiative) pour les enfants européens blancs. Il soulève aussi les questions des carrières, autant de problèmes que les métis espéraient voir pris en compte.
La phrase clé est celle du ministre demandant de tenir réellement compte de l’intérêt des métis. C’est un total revirement par rapport à tous ses prédécesseurs qui accordaient la priorité à l’intérêt de la colonie et au maintien de la suprématie de la race blanche. Néanmoins, l’analyse su ministre n’était sans doute pas exempte d’arrière- pensées, à savoir le risque que les métis aigris et même subversifs, et qu’il était donc nécessaire de s’assurer leur attachement sincère en vue de collaborer à l’oeuvre coloniale.

La Commission travailla de 1947 à 1952 sous la direction d’Antoine Sohier mais le remplacement du ministre par le catholique Pierre Wigny, peu après la mise en place de la Commission, réorienta complètement les travaux.
Sous prétexte d’éviter toute discrimination, le président de la commission conduisit la question métisse dans une impasse, à la grande déception de l’Association des Métis de Léopoldville dont toutes les revendications, soumises à la commission, furent rejetées par le ministre des colonies. La commission fusionna avec une autre, présidée par le même Antoine Sohier, et fut chargée de la carte de mérite civique où les critères de civilisation allaient déterminer le statut des individus.

L’admission des métis reconnus et éduqués à l’européenne dans les établissements jusque là réservés aux enfants blancs sera accordée en 1948. Elle sera étendue en 1952, aux métis non reconnus et aux enfants des Noirs porteurs de la carte de mérite civique.
La question métisse fut mise au placard et cessa d’être une préoccupation pour l’Etat belge qui ne réalisa même que les Métis étaient en fait des êtres vulnérables et ne constituaient ni un danger pour la pérennité du système colonial, ni une menace au prestige de sa race.

Conclusion

En guise de conclusion, j’aimerais insister sur le caractère spécifique de la ségrégation dont les Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi ont été l’objet, un fait irréfutable aux conséquences parfois dramatiques, un fait qui n’occulte pas la ségrégation dont les Noirs ont soufferts et qui ne masque pas la souffrance des mères africaines.
Comprendre et admettre cette spécificité permet de prendre en considération la résilience, les cris de révoltes, les chagrins, les besoins d’aide pour se reconstruire, les recherches tenaces du géniteur blanc, l’obstination à retrouver son identité véritable, le souhait et le droit à la réparation sous diverses formes, l’espoir des mères encore en vie, la recherche du frère ou de la soeur dont on a été brutalement séparés, le désir de récupérer la nationalité du père ou de la mère, d’être reconnu dans son identité ou ses identités, la souffrance, les traumatismes transgénérationnelles, la dignité et les droits des Métis nés pendant le régime colonial belge.
Et si vous le permettez, j’aimerais rendre hommage aux hommes Européens dont on parle peu et qui, faisant fi de la morale coloniale ont vécu en couple avec leur femmes africaines qu’ils aimaient et ont assumé leur paternité dans un univers juridique confus et en courant le risque d’être exclus des emplois, des promotions ou simplement de la communauté blanche.
Comme le député bruxellois Serge de Patoul j’aimerais également en ce lieu, rendre hommage aux héros invisibles de cette page de notre histoire, qu'on ne connaît pas, mais qui ont agi pour réduire la conséquence des traumatismes des métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

Onderzoek naar de moeilijke stap die de koloniale metissen moesten zetten van een koloniale, naar segregatie neigende samenleving naar hun reconstructie in een democratische samenleving in België


Bambi Ceuppens

Antropoloog aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) in Tervuren

Dinsdag 25 april 2017
Halfrond van de Senaat


Uwe Koninklijke Hoogheid,
Mevrouw de Voorzitter van de Senaat,
Mijnheer de Voorzitter van de Vereniging Metis van België,
Excellenties,
Heren Ambassadeurs,
Geachte Parlementsleden,
Dames en heren,

In de woorden van Luc Huyse: “Alles gaat voorbij, behalve het verleden.”


Gebeurtenissen van meer dan 50 jaar geleden hebben de levens van al te veel jonge moeders en hun jonge kinderen getekend of zelfs verwoest; in vele gevallen hebben de kinderen dat trauma op hun beurt overgedragen aan hun eigen kinderen.

The past is a foreign country. They do things differently there”, schreef de Britse auteurs L.P. Hartley. Onze ervaringen in het verleden maken ons tot de personen die we vandaag zijn. Soms komen aspecten van dat verleden ons zo vreemd voor dat ze uit een ander land lijken te komen waarmee we geen enkele band hebben. Vandaar is het gemakkelijk en verleidelijk te besluiten dat we niet kunnen oordelen over feiten die zich afspeelden in dat andere land dat ons verleden is.

bambi02.jpg

Gemakkelijk en verleidelijk, omdat in de praktijk vaak blijkt dat men dit argument inroept om de eigen fouten niet te moeten toegeven, terwijl men een dergelijk relativisme vaak afwijst als het gaat om andermans fouten.
Gemakkelijk en verleidelijk ook, omdat het al te licht voorbijgaat aan de mate waarin we het verleden dikwijls gebruiken om onze ideeën en daden in het hier en nu te legitimeren, of het nu gaat om onze religieuze gezindheid, onze politieke overtuiging of over de vraag wie al dan niet zou thuishoren in België.
Gemakkelijk en verleidelijk ook, omdat wie weigert het verleden te veroordelen foutief veronderstelt dat het verleden eenduidig was en zich laat vatten in het standpunt van een enkele persoon of groep. Maar, zoals de Nigeriaanse schrijver Chinua Achebe, ooit zei: “zolang de leeuwen niet hun eigen historici hebben, zal de geschiedenis van de jacht altijd de jager verheerlijken” (Until the  lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter” ).
Gemakkelijk en verleidelijk ook tenslotte, omdat in de koloniale context waarover het hier gaat de jagers in kwestie er een dubbele moraal bleken op na te houden voor zichzelf en voor de leeuwen, terwijl ze die leeuwen net aanmaanden zich aan hun voorbeeld te spiegelen.

De leeuwen, in dit geval, dat zijn de Afrikaanse moeders die kinderen kregen bij Europese mannen, die kinderen zelf en hun kinderen. “En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders”, zegt Jezus, “dat heb jij aan Mij gedaan.” In het voormalige Belgische Afrika werden Afrikaanse moeders en de kinderen die ze kregen met Europese mannen tot de minsten gemaakt.
De moeders waren vaak heel jong, amper de puberteit ontgroeid. Sommigen trouwden met een Europeaan volgens hun eigen wettelijke tradities die in de koloniale context echter niet van toepassing waren op de man die zo van twee walletjes kon eten. Jonge Afrikaanse meisjes of vrouwen hadden veelal niet de keuze de avances van een oudere, Europese man af te wijzen, ook al was hij al getrouwd of een missionaris. Hoewel sommige relaties tussen Europese mannen en Afrikaanse vrouwen ongetwijfeld liefdevol waren, drukten ze in de koloniale context eerder seksuele dominantie dan gelijkheid uit. Ze golden als ‘une prise de possession’, ‘une conquête du mâle’: het “bezit” van het lichaam van de Afrikaanse gekoloniseerde vrouw symboliseerde de koloniale macht van Belgische mannen over koloniale onderdanen.

Negen op tien van de vaders erkenden hun kinderen niet en Belgen nog het minst van al. Velen hadden ook geen enkele sociale relatie met hen. Anderen erkenden met volslagen willekeur sommige kinderen wel en andere niet en lieten ze zo apart opgroeien aan beide kanten van de raciale segregatie.
In haar studie over de kinderen van Save citeert wijlen Ann Corthout een meisje dat aan Zuster Lutgardis vroeg waarom Aziaten, veelal moslims, die de “liefdeleer” van Christus niet kenden, de kinderen geboren uit hun relaties met Afrikaanse vrouwen erkenden en aanvaardden, terwijl Christelijke vaders hen verwierpen en verachtten.
Belgen verweten Afrikanen racistisch te zijn tegenover deze kinderen, maar waren blind voor hun eigen vooroordelen. Hoezeer men ook meende dat hun Europese afkomst hen onderscheidde van Afrikanen, ze werden geklasseerd als “gekleurd” of “zwart”, maar nooit als “wit”. In de woorden van Pater Alfons Cruyen: ‘Het zijn geen blanken, dus moeten het zwarten zijn; daar is geen middenweg. En dat is treffend”. Diezelfde pater deelde de meisjes in in twee klassen: zij die zich goed en zij die zich slecht gedroegen. Maar, voegde hij eraan toe: ‘of ze nu van goed of slecht gedrag zijn, ze vallen allen onder dezelfde vervloeking. Een zwarte vrouw of meisje is een normaal wezen; een mulattin een abnormaal wezen dat aan de maatschappij niet kan toebehoren. Het schijnt geen andere reden van bestaan te hebben op aarde, dan te dienen voor hetzelfde als zijn moeder: voor de prostitutie.’

Los van hun aantal bedreigden de kinderen de koloniale orde: louter door hun geboorte ondergroeven ze het systeem van raciale segregatie dat witte Belgische burgers en zwarte Afrikaanse onderdanen apart wilde houden. De kinderen werden beschouwd als “bastaarden” in de dubbele betekenis van het woord: in de zin van een buitenechtelijk of onwettig kind en in de zin van een dier met ouders van verschillende “rassen”. Het stigma om geboren te worden als ‘kinderen van de zonde’ uit ‘raciaal gemengde’ verbintenissen was des te groter omdat deze kinderen, zoals alweer pater Cruyen het uitdrukte, het teken van hun ouders’ zonde op hun lichaam droegen: hun fysieke uiterlijk fungeerde als ware als de schandpaal waaraan ze geketend waren en waaraan ze hun hele leven niet konden ontsnappen.

Het was in Centraal Afrika niet de norm en ook niet gebruikelijk dat een moeder of haar familie een kind verstootte, ook al was het niet geboren binnen een huwelijk. Zelfs als de moeders de toestemming gaven om hun kinderen over te brengen naar België, dan beseften de meesten de reikwijdte van hun handtekening niet, omdat in de maatschappij waarin zij leefden familiale banden nooit werden doorgeknipt, ook niet na een jarenlange scheiding.

In het Oude Testament lezen we bij Jeremiah:

Dit zegt de Heer:
In Rama hoort men klagen, bitter treuren.
Rachel beweent haar zonen,
Zij wil niet worden getroost.
Haar kinderen zijn er niet meer.
Maar dit zegt de Heer:
Huil niet langer, droog je tranen.
Je zorg voor hen wordt nu beloond
-spreekt de Heer.
Ze keren terug uit het land van de vijand.
Je hebt een hoopvolle toekomst,
Je kinderen keren naar je eigen land terug
-spreekt de Heer .

Maar vele kinderen zijn nooit teruggekeerd. Vele Rachels zijn gestorven zonder hun kinderen ooit terug te zien en ontroostbaar gebleven.

De kinderen die naar België werden overgebracht verloren in een klap niet alleen alle contact met hun moeders en met haar familie, bovendien werden broers en zussen werden vaak uit elkaar getrokken. Ze kwamen terecht in een maatschappij die hen altijd als voorbeeld werd voorgehouden, maar die hen, net zoals de koloniale maatschappij, eerder beschouwde als “zwart” dan “wit”.

Bitter is het wees te zijn en toch vader en moeder te hebben. Bitter te leven van de naastenliefde en de minachting van je naasten (Ovejero 2005: 18) schrijft de Spaanse dichter José Ovejero over John Rowlands, beter bekend als Henry Morton Stanley, de man die voor Leopold II Congo in kaart bracht en die zwaar gebukt ging onder zijn ongelukkige jeugd als arm, “onwettig” en ongewenst kind. Het is ironisch dat deze wees met levende ouders er indirect de oorzaak van was dat er later in Belgisch Afrika kinderen zouden opgroeien als wezen met levende ouders die hun lot als even bitter aanvoelden.

De kinderen groeiden op met verknipte ideeën. Terwijl de Katholieke Kerk de moeder/kindrelatie idealiseerde en hen het beeld voorspiegelde van Moeder Maria als de ideale moeder, onttrokken missionarissen hen aan de zorg van hun eigen moeders, terwijl ze de vaders die vaak zich niet om de kinderen bekommerden in bescherming namen. Sommige kinderen internaliseerden de idee dat ze moeten neerkijken op hun liefdevolle moeders en de cultuur van hun afwezige vaders moesten hoogachten, al botste dat als ze zelf ouder werden met hun eigen ervaringen: hoe kan me een kind afnemen van een zorgzame moeder; hoe kan een vader zijn eigen kinderen aan hun lot overlaten, of sommige broers of zussen erkennen en andere niet?

Velen zijn opgegroeid met de foutieve idee dat hun moeder, zoals hun vader, niet om hen gaf en vrijwillig alle banden met hen had verbroken. Velen wisten niet dat hun moeders al die tijd vruchteloos naar hen hebben gezocht of dat hun pleegouders of de verantwoordelijken in de instelling waar ze verbleven doelbewust brieven van hun moeders achterlieten. Sommigen zijn er nooit in geslaagd zijn ook maar enig spoor terug te vinden van hun moeder, hun broers en zussen. Sommigen hebben alle instanties, alle archieven afgelopen en blijven telkens opnieuw op een gesloten deur stoten. Sommigen durven een deur die op een kier staat niet openduwen, uit angst om opnieuw teleurgesteld te worden. Sommigen leven met een groot gemis zonder dat ze zich hun moeder zelfs maar herinneren. Anderen bewaren liefdevolle herinneringen aan hun eerste levensjaren met hun moeder, maar wanneer ze erin slagen haar na jaren terug te vinden, staan ze voor een vreemde, met wie zelfs niet kunnen communiceren omdat ze dezelfde taal niet meer spreken. In sommige gevallen blijkt de moeder overleden, in het allerergste geval, vermoord tijdens de genocide van 1994.

De leeuwen, dat zijn ook de kinderen van de kinderen, die vaak onbewust het trauma van hun vader of moeder erfden. Omdat ze zich met hen identificeren en het leed van een ouder dus ook hun leed is, ook al vertellen hun moeder of vader hen weinig of helemaal niets. Sommige kleinkinderen gaan met een nog grotere verbetenheid op zoek naar hun grootmoeder of –vader en hun familie dan hun vader of moeder.
Ze zijn in België geboren en getogen, ze hebben nooit elders gewoond, hun taal is het Nederlands of het Frans, hun culturele referentiekader is Belgisch. Maar voor vele ‘witte’ Belgen blijft hun huidskleur een schandpaal waaraan ze niet kunnen ontsnappen. De maatschappij gunt hen geen kans om zich eenvoudigweg te identificeren als Belg, Vlaming, Waal, Brusselaar, inwoner van een provincie, een streek, een stad, een dorp, een parochie, een wijk, zoals andere Belgen. Ze worden verplicht om zich een aparte identiteit aan te meten die hen terugwerpt op die ene grootouder op vier die Afrikaans was en die ze in de meeste gevallen zelfs nooit hebben ontmoet. En in een maatschappij die wat Afrikaans is op zijn best beschouwt als exotisch, moeten ze dan ook nog proberen die identiteit een positieve invulling te geven.

Wat betekent de overgang van een kolonie of mandaatgebied naar een democratische maatschappij als je wordt weggerukt van je moeder, je familie, je land, als je je naam, je identiteit, je Belgische nationaliteit verliest, met alle gevolgen van dien? Wat betekent de overgang van een koloniaal bestel naar een democratische maatschappijvorm als je je leven niet vrij kan inrichten omdat anderen je lot voor je uitstippelen? Wat betekent de overgang van een koloniaal bestel naar een democratische maatschappijvorm als blijkt dat je ook zonder raciale segregatie niet erkend wordt als Belg, zelfs al heb je de Belgische nationaliteit, omdat de meeste witte Belgen zich geen Belgen met een andere kleur kunnen voorstellen? Wat betekent de overgang van een koloniaal bestel naar een democratische maatschappijvorm als publieke debatten over het koloniale verleden taboe blijven en niet alle koloniale archieven toegankelijk zijn?

Meer nog dan terechte excuses aan de moeders, hun kinderen en kleinkinderen en hun familie langs moederskant, wil ik daarom pleiten voor een publiek debat over het verleden dat België, Burundi, Congo en Rwanda verbindt, voor systematisch en structureel onderzoek over dat verleden en over de continuïteiten tussen de koloniale en postkoloniale maatschappij wat betreft racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst in België.

Leur histoire est aussi la vôtre, puisque nos grands-pères sont peut-être vos grands-pères

 Ketlie Quintas Lopes

 

Pourquoi ?

Je témoigne aujourd’hui par amour et compassion envers ma mère Marie-Cécile De Roodenbeek, mais aussi pour honorer la mémoire de ma grand-mère Thérèse KAHAMBA, et celle de toutes les autres mamans africaines qui ont souffert d’avoir été séparées de leurs enfants.

Voici mon Histoire :

Enfant, j’étais de nature très curieuse. Avec mon père, je pouvais poser mille questions, et je recevais toujours une réponse. Par contre, avec ma mère c’était différent. Je ne recevais jamais de réponse claire au sujet de son enfance. Lorsque je posais des questions, elle changeait de sujet ou se fâchait. Je pensais que c’était moi l’origine du problème. Mais en réalité, je la faisais souffrir, car je remuais le couteau dans la plaie. Lorsque j’ai pris conscience de cela, je me suis juré de l’aider à éclaircir les zones d’ombre de son histoire. Voici son parcours d’une enfant métisse parmi tant d’autres.

1. Circonstances de sa naissance

nonopfiets.jpg

Ma grand-mère était originaire de Lubéro dans la province du Nord-Kivu et appartenait à la tribu des Nandes. Elle travaillait comme aide-ménagère dans une famille de blancs où mon grand-père biologique l’aurait rencontrée lors d’un de ses déplacements. Il était veuf et remarié  lorsque cela s’est produit. Il était administrateur de territoire, autrement dit responsable local.

Ma grand-mère devait avoir à peine 14 ans, peut-être encore moins, quand ma mère a été conçue. Lorsqu’elle est venue au monde, ma grand-mère et son bébé ont été obligés de fuir la région sous  menace de mort. Ensuite, vers 4 mois, ma mère a été arrachée à ma grand-mère par un homme blanc dénommé André J. pour être placée chez des religieuses à Bunyuka. 

Après des recherches plus approfondies, nous avons découvert :

Qu’elle est née le 3 mars à Mulo et non pas le 9 septembre  à Butembo, comme indiqué dans tous ses documents dès son arrivée en Belgique. 

Nous nous posons toujours des questions telles que :  • pourquoi est-ce que les dates et lieux de naissance ont été falsifiés ? • Pour éviter de confondre son géniteur ou pour le protéger vu sa fonction ?

2. À Bunyuka

C’était un couvent des sœurs blanches d’origine hollandaise « Oblates de l’Assomption », un orphelinat pour enfants noirs et une école. C’est là que ma mère a fait ses premiers pas. En tant qu’enfant de Blanc, elle était logée dans la section des religieuses blanches. 

Mais les enfants métis ne pouvaient ni jouer, ni parler aux enfants noirs de l’orphelinat ou du foyer d’enfants. Et pourtant en âge de scolarité, ils allaient à la même école. La ségrégation commençait avant et  juste après les cours. Mère Josèphe, la Supérieure, s’occupait particulièrement de ma mère et des autres filles. C’était la seule qui pouvait les punir et elle le faisait fréquemment.

Parfois des personnalités importantes venaient leur rendre visite. C’est à l’occasion d’une de ces visites qu’une religieuse lui a dit : « Ton père était ici », mais elle n’a pas fait attention à cette information. Ce n’est que beaucoup plus tard que cela a pris un sens : son père existait. (Elle n’était donc pas orpheline).

Elle a appris plus tard que leurs mères n’étaient pas autorisées à leur rendre visite. Car les religieuses craignaient que les mamans africaines ne « volent » les enfants des Blancs. Pourtant, elles venaient souvent de loin, en groupe, et s’asseyaient non loin du couvent en espérant apercevoir leurs enfants. 

3. Exil en Hollande, puis en Belgique

Pendant la rébellion Muléliste au Congo en 1964, les religieuses ont eu peur pour leur vie et elles ont décidé de rentrer aux Pays-Bas  avec trois filles métisses dont ma mère. Elles sont restées aux Pays-Bas quelques mois comme réfugiées, puis les religieuses leur ont appris qu’elles n’étaient plus autorisées à rester sur le territoire. Elles furent  toutes les trois prises en charge par l’APPM, une institution belge.

Très vite deux compagnes de voyage furent placées dans des familles d’accueil belges, où elles furent traitées comme des bonnes. Ma mère, elle, a été à Neeperlt dans la Congrégation des Religieuses du Sacré-Cœur de Marie  .

Les Sœurs lui ont proposé à plusieurs reprises de devenir religieuse ; mais ma mère ne pouvait s’empêcher au plus profond d’elle de penser qu’elle avait une mère et un père quelque part.

Je lui ai demandé, Maman comment te sentais-tu là-bas ?

Elle m’a répondu : «  je me sentais comme une prisonnière; je me suis retrouvée seule et, durant les vacances scolaires et les weekends, je n’avais personne pour jouer ».  Cela l’a rendue très solitaire et méfiante. Cet isolement l’a conduite à se replier sur elle-même et elle s’est réfugiée dans la prière. 

Cependant, à 17 ans, elle s’est révoltée et elle a demandé aux sœurs de lui dire qui était sa mère. Pour toute réponse, elle a eu droit à une longue litanie de stéréotypes sur les Noirs qui étaient inférieurs aux blancs et dont elle devait se désintéresser. Malgré tout, ma mère a gardé contact avec différentes religieuses et, peu avant la mort de  mère Josèphe, elle lui a rendu visite et, enfin, la religieuse lui a révélé son secret: le nom véritable de son père.

4. À la recherche de sa mère

Devenue adulte, avec l’aide de quelques amis métis, ma mère a entrepris de rechercher sa mère sans savoir comment elle s’appelait, ni où elle vivait. 

Arrivée à l’aéroport Goma, elle ne savait pas par où commencer et, fort heureusement, Monsieur Albert Prigogine Nkezayo un métis, après avoir entendu son histoire, a décidé de l’aider à se rendre à Butembo. Là-bas, elle a fait la connaissance du couple Van Nevel qui tenait l’hôtel Oasis.

Mme Van Nevel était originaire de la même tribu que ma grand-mère et connaissait les circonstances de la naissance de ma maman et de son envoi à Bunyuka.  L’identité de son père présumé a été confirmée à ma mère par ces derniers. De plus, ma grand-mère aurait séjourné chez eux après la naissance de ma mère et elle leur avait confié : « un jour ma fille viendra me chercher ». Mais malheureusement, ma mère est arrivée trop tard et les Van Nevel ont dû lui annoncer sa mort et lui ont expliqué les circonstances dramatiques de son décès.

Bouleversée, ma mère m’a dit : 

• J’aurais tant voulu la rencontrer, l’embrasser, lui dire combien je l’aimais, • j’ai tant pensé à elle durant toutes ces années.

Mais le destin en a décidé autrement.

5. Les papiers

Ma mère  a voyagé avec des papiers qui mentionnaient la nationalité congolaise et sans acte de naissance. Bien que née d’un père belge, elle a dû recourir à la naturalisation par voie judiciaire pour accéder à la nationalité belge. À ce jour, elle se pose encore des questions, 

• Existe-t-il quelque part une trace de son véritable acte de naissance ?  • Comment et pourquoi a-t-on falsifié son identité ? • Qu’a fait l’état belge à l’encontre de cet agent qui a caché son existence ?

6. Se reconstruire en permanence

Ma mère a grandi sans repères, sans savoir qui elle était. Cela a provoqué des blessures et surtout une grande vulnérabilité. Mais elle n’a pas de haine, ni de rancœur, car le mal a été fait.  Elle a souffert de ne pas connaître la vérité plus tôt et, pourtant, elle côtoyait des gens qui savaient qui elle était. Elle a souffert d’avoir été cachée et du fait que sa mère n’ait pas été autorisée à lui rendre visite. 

Elle souffre de ne pas avoir su expliquer à ses enfants et petits-enfants la vérité. Son rêve aurait été de rencontrer sa famille, non seulement du côté maternel, mais aussi du côté paternel. Pour se reconstruire, elle a éprouvé le besoin de les connaître sans bousculer qui que ce soit. 

Les connaître sans chercher à être aimé d’eux, ni  profiter d’un quelconque avantage. Mais tout simplement pour retracer ses racines.

Ceci dit, elle n’en veut pas à son père, car elle est née dans des circonstances qui l’ont poussé à l’arracher à sa mère et la confier à des religieuses. Qu’a t’il craint ? Voulait-il la protéger d’une certaine façon? Nous ne sommes pas là pour juger et nous n’en voulons pas à sa famille actuelle qui n’était probablement pas au courant de son existence. 

Des questions la hantent, mais elle a décidé de se prendre en charge. Elle a réalisé qu’au fond elle a eu beaucoup de chance.

Que souhaite-t-elle ?

Son plus grand souhait est de ne plus être considérée comme une orpheline, pire encore comme un enfant de père et de mère inconnus. 

Elle souhaiterait que l’État aide les métis à connaître leur véritable identité puisqu’il s’agit d’un droit élémentaire de tout citoyen d’une nation civilisée. 

Mais aussi que l’histoire soit enfin écrite, car elle se soucie du parcours et de l’équilibre psychologique de ses descendants à qui elle n’a pas pu donner les bonnes réponses. Sachez qu’avec le poids d’une histoire que l’on lui a imposée, elle continue à se reconstruire sans rancœur et sans haine, mais avec un vif désir que l’histoire des métis soit enfin connue et reconnue.

7. Remerciements

Je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui nous ont soutenues dans ce long cheminement.

Mme Leona Vangansberg, une autre métisse membre de l’association Maïsha Yetu.

Mr Assumani, auteur du livre Noirs-Blancs-Métis, qui nous a donné une clé de lecture sur la ségrégation des métis.

Ma mère aimerait dire toute sa reconnaissance à toutes les personnes qui l’ont soutenue durant tout son parcours et ses démarches. 

J’espère que les représentants de l’Etat, ici présents, prendront en considération que des Métis (comme ma mère) ont souffert, sans haine et sans rancune, mais avec une soif infinie et légitime de justice

Leur histoire est aussi la vôtre, puisque nos grands-pères sont peut-être vos grands-pères ou vos grands-oncles. Nous sommes biologiquement liés en tant que citoyens belges. 

 

Merci de m’avoir invitée à témoigner. 

De kwestie van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika.

De kwestie van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika.

Heleen Debeuckelaere

 

 Ik ben de kleindochter van een Rwandese vrouw, de dochter van een Metis, en ik sta hier vandaag als een van de oprichtende leden van de AMB. Maar ook als een zogenaamde ervaringsdeskundige tegen wil en dank. Ik ben hier niet om te spreken voor mijzelf, maar voor mensen die hier niet kunnen zijn vandaag. Voor mensen die hun, bij tijden triestig, mooi of moedig, verhaal niet zelf met jullie kunnen komen delen. We zijn heel dankbaar dat we hier mogen getuigen vandaag. Maar sommigen onder ons hebben goede redenen om dat zelf te doen. Hun levens zijn getekend door een strijd tussen hyper-zichtbaarheid in de ogen van hun omgeving, en onzichtbaarheid in de ogen van de samenleving. Ik sta hier om met hen die onzichtbaarheid te verminderen, zonder hun privacy en hun persoonlijke leven in gedrang te brengen. Een leven dat vaak met veel moeite tot stand is gekomen. Ik ben heel dankbaar dat ik hen hier mag vertegenwoordigen. 

RB Boek-mixed BW_page256_image70.jpg

Ik wil met jullie spreken over wat er is gebeurd hier, op Belgisch grondgebied. Als het gaat over ons koloniaal verleden hebben we het vaak over wat er daar is gebeurd. Alsof het verhalen zijn uit een verre, mysterieuze en gevaarlijke plaats, niet uit een dorp in Limburg of uit de straten van Brussel. Alsof het verhalen zijn die door anderen in gang zijn gezet, door anderen zijn beleefd. Niet je oom uit Schellebelle of je oma uit Veurne. Alsof die verhalen uit een ver verleden komen, waar we niet alle dagen over praten. Alsof het verhalen zijn van mensen die honderden jaren geleden hebben geleefd. Of die in elk geval veel en veel ouder zijn dan ons, en niet even oud of zelfs jonger dan onze ere-voorzitter. 

Niet iedereen onder ons heeft de dingen meegemaakt waar ik vandaag over zal spreken. Velen van ons zijn opgevangen in prachtige gezinnen, met veel liefde grootgebracht, en zijn zich bewust van de kansen die dit leven hen gegeven heeft. Maar er zijn er ook, en dat is geen kleine minderheid, die staan waar ze staan ondanks hun omstandigheden, niet dankzij.  (dit zijn de verhalen van die niet zo kleine minderheid) 

1. Op je 7 jaar op een vliegtuig worden gezet naar een ander land - weg van je moederland naar een vermoedelijk vaderland - terwijl je moeder maar half op de hoogte is, of helemaal niet. Je bent 7, je stijgt op en je komt nooit meer terug.

2. In een gezin komen, een pleeggezin, en een pleegzoontje worden, met broertjes en zusjes,... Behalve dan dat jij geen broertje bent, maar een speelkameraadje, dat beter niet ergens in uitblinkt, ergens beter in is of slimmer dan het echte zoontje, anders is het niet leuk meer. Je bent geen zoontje, geen broertje, meer een hondje lijkt het wel.

3. Dat blijkt nog meer wanneer je op je 15e aan de deur wordt gezet, wanneer de liefdadigheid op is en het huis toch te vol.

4. Je komt terecht in een weeshuis, een instelling, waar anderen zijn terecht gekomen omdat ze misdaden hebben gepleegd. Jeugddelinquenten die je direct met hand en tand zullen duidelijk maken wie de baas is.

5. Je kwam op een lijst terecht. Voor adoptie. Een lijst voor kinderen die geen ouders hebben. Jij was geen wees. Maar je naam kwam toch op die lijst, ze wisten niet waar anders met jou naartoe.

6. Je kwam terecht in een ander gezin, in een andere stad, dan je broers en zussen. Je was te jong om je hun namen te herinneren om hen nog maar te kunnen beginnen zoeken. Hopelijk vinden zij jou..

7. Je hoort dingen die je niet begrijpt maar nooit meer zal vergeten.  Van de Zuster bijvoorbeeld, wat “erfzonde” is. Je bent 6 jaar en je weet weinig over je eigen moeder maar die erfzonde, dat gaat over jou. Van de pastoor hoor je dat je terug wild zal worden op je 18. Als volwassen vrouw weet je nog steeds niet wat hij daar nu eigenlijk mee wou zeggen.  

8. Op school moeten kinderen hun best doen, hun uiterste best, maar jij kan beter niet te hoog mikken. Jij kan maar beter niet de beste zijn. Niet beter dan de andere, de echte kinderen. Jouw groei wordt bepaalt door die van hen. Groter worden is geen optie.

9. Maar je wordt groter en je groeit. En elke keer als je haar groeit moet het er onmiddellijk af. Niemand weet hoe het te kammen, dus houden ze je kort.

10. Als volwassene nog steeds niet op papier kunnen aantonen dat het land waar je bent heengebracht, het land is waar je officieel bij hoort.

11. Als volwassen man te horen krijgen dat je moeder, je geboortemoeder, een totaal andere naam voor je had gekozen. Niemand schreef hem voor je op toen je weg werd gehaald. Dus je hebt er nooit naar geluisterd. Twijfelen of je die naam dan zal aannemen. Terwijl je hem zelf nog niet eens over je lippen krijgt.

12. Na jaren je échte moeder terugvinden. Maar de administratie wil weer niet mee, je hebt de papieren niet om haar dichterbij te kunnen brengen. Je kan niet aantonen dat zij je moeder is, om jullie eindelijk recht te geven op de relatie die jullie is ontnomen. Omdat in een andere administratie op een ander moment iemand anders heeft besloten dat jij geen ouders hebt, en dus ter adoptie kan worden aangeboden.

13. Je kwam terecht in een weeshuis, een instelling, de straat, de bossen. Overgeleverd aan de handen waar je in viel. Soms in goede handen vallen, vaker in handen die niet om je geven, in handen die veel meer van je nemen dan jij wil geven. 14. Verhalen die stoppen, wanneer je wil vertellen wat de pleegvaders, de broers, van jou hebben genomen. Verhalen waarvan je alleen maar wilt zeggen dat ze toch niet met jou en jouw lichaam zijn gebeurd.

 Wat denk je dat er kan gebeuren als een kind van zeven jaar in een land terechtkomt dat hij of zij niet kent. Waar er geen systeem, geen netwerk is, dat jou beschermt. Als een kind in een familiale of institutionele structuur wordt gestoken dat niet jouw belangen beschermt. Als je niet buiten dat systeem kunt bestaan omdat je niet volwassen bent, omdat je niet de Belgische nationaliteit hebt, omdat je er gewoonweg niet bij hoort. 

Alles wat je denkt dat kan gebeuren is gebeurd met deze kinderen, en de oplossingen die werden geboden, waren geen oplossing, integendeel.

Als België de keuze heeft gemaakt om deze kinderen naar hier te brengen. Weg te nemen van hun ouders en op een vliegtuig te zetten. Dan was, en is het vandaag nog, de verantwoordelijkheid van België om voor deze kinderen te zorgen. Om hen te koesteren, te laten groeien, om hun veiligheid te garanderen. Zoals wij allen hopen te doen voor onze eigen kinderen. Die verantwoordelijkheid heeft België niet genomen, het leed is al geleden, niets wat nog volgt kan dat ongedaan maken. Maar we zijn hier nog, en dus hoeft het verhaal niet zo te eindigen. Dus ik sta hier met de hoop, dat we vandaag deze verantwoordelijkheid wel opnemen, en deze kinderen, die nu jouw vrienden, vaders, schoonzussen of moeders zijn, wél koesteren, laten groeien en hun veiligheid garanderen. 

HeleenFotoStandaard.jpg

Pour ma petite fille Shaoline

Extrait du témoignage de  Jack BOTHMA 1943 -2004
Réalisé dans les derniers mois de sa vie  pour sa petite fille Shaoline

Lu par sa fille Sandra BOTHMA

Mesdames, Messieurs les sénateurs et représentant, chers visiteurs de ces auditions.

Jack_Bothma.jpg

   

Mesdames, Messieurs les sénateurs et représentant, chers visiteurs de ces auditions.

Aujourd’hui je viens partager une petite partie du témoignage de mon Père Jack Bothma né le 27 décembre 1943 à Muramvya de Père Belge John Bothma et de sa Mère Burundaise Feza Nzabirabandi. 

Ce témoignage est celui de mon Père pour sa petite fille Shaoline.

Sachant qu’il était condamné, il a réunis ses dernières forces heures après heures afin d’enregistré plusieurs CD.  Ce serait son héritage qu’il laisserait à sa petite fille Shaoline afin qu’elle connaisse son histoire ainsi que cette page d’histoire absente des livres scolaires. 

Voici des extraits du témoignage de mon Père Jack Bothma:

De 1943 à 1952

Mon Père John Bothma travaillait pour le gouvernement Belge; il construisait des routes, des ponts au Congo et Ruanda-Urundi.  Et faisait aussi le guide de chasse pour certains blancs. Il était très régulièrement en déplacement. Il a reconnu 9 de ses enfants, une première fille en Indonésie ensuite 6 enfants blancs et les deux métis de la colonie Belge plus jeunes, mon petit frère Augustin et moi nés de Mères différentes. 

Depuis ma naissance j’étais en danger, car la famille blanche n’appréciait pas du tout mon existence. De mes 0 à 3 ans, mon Père m’envoya chez des religieux protestants à une longue distance de chez nous, pour ma sécurité. 

A partir de mes 3 ans j’ai vécu avec mon Père, dans la brousse nous nous déplacions au fur et à mesure de la construction des routes.

Lorsque je devais avoir environs 5 ans, on me dit que mes 3 frères blancs venaient passer les vacances avec nous. Durant l’année scolaire ils étaient à l’internat des européens.  J’étais très heureux de passer du temps avec mes grands frères. Mais ce n’était pas réciproque, ils m’ont toujours rejeté car j’étais métis.  Un jour pourtant ils m’ont proposé de les accompagner à la chasse, très heureux, je les ai suivis.  Mais dans la brousse ils m’ont attrapé et jeté dans un trou de prospection minière.

En rentrant, mon Père leur a demander ou j’étais, ils n’ont pas voulu le dire, l’alerte a été lancée avec un tamtam et les ouvriers sont partis dans la brousse pour me chercher.  A la tombé de la nuit, par chance ils ont fini par me retrouver, la région était infestée de léopard et serpent dangereux et je n’aurai probablement pas survécu.

Lorsque, mon père à commencer à être malade, il a fait un testament pour mon petit frère et moi, pour que l’on puisse faire des études, en prévision de son décès.  Il du partir à l’hôpital, à Bukavu. Qui était à 200 de kilomètres de là. Au début on était ravitaillé de vivres par le camion de l’état. Mais petit à petit il y avait plus de l’argent, plus de ravitaillement, plus rien. On était abandonnés là à cette maison, à Matili. Et un jour, on vit de loin, une grosse limousine noire. Augustin et moi, sommes  allés  sur la route pour faire des signes et la voiture s’est arrêtée. 

C’était la femme du gouverneur de Bukavu qui connaissait bien notre papa.  On lui a expliqué qu’on avait plus à manger, plus d’argent, plus rien. Qu’on était abandonnés là. Alors elle nous a proposé de nous emmener à Bukavu. Et comme ça on a quitté Matili en laissant tout derrière nous, les meubles, les armes, les objets. 

On est arrivé à Bukavu chez Delvaux un ami de mon Père.  Au bout d’une semaine, notre père est arrivé. Il avait l’air de bonne humeur et en forme. Il a dit voilà, maintenant je prends des congés pour aller chasser.  Au  fait je crois qu’il savait qu’il était condamné, que ça ne valait plus la peine.  Il a décidé qu’on irait à Rutshuru au-dessus de  Goma, pour chasser. 

À Rutshuru, on a été accueilli chez un docteur, on était bien reçu. Nous sommes partis dans une maison à plusieurs kilomètres de là, à la limite du parc. Il y avait beaucoup de lions, d’hyènes et des hippopotames.  Dans la plantation de café, une à 2 fois par mois, des ouvriers se faisaient attraper par les lions, et se faisaient dévorer. 

La nuit on attendait parfois les bêtes qui venaient, surtout les hippopotames, ils venaient se frotter contre le mur de la maison.  J’avais peur, la nuit. Un jour, on est venu nous dire, qu’il y avait des éléphants dans les environs. Mon Père a pris son fusil, de l’eau, 2 Congolais et ils sont partis, ce jour-là mon Père a fait une crise durant la chasse. 

Quand ils l’ont ramené,  on m’a dit d’aller chercher du secours.  Il y avait un colon de l’autre côté de la brousse. J’y suis allé à pied au travers des papyrus géant, là où il  y avait des hippopotames, des lions et des hyènes.  J’étais petit et j’avais peur. 

Quand je suis arrivé chez le colon, il a pris sa voiture et à dit, « vas-y, j’arrive ! ». Et j’ai dû refaire le chemin dans l’autre sens, mais entretemps la nuit était tombée. On aurait dit que mes pieds ne touchaient pas le sol, tellement j’avais peur, je n’avais que 9 ans. 

Et quand je suis enfin arrivé à la maison, papa n’était plus là. Le monsieur l’avait embarqué pour Goma. Et là on l’a mis dans un petit avion, pour aller plus vite, vers Bukavu. Et nous on est resté là. Il est mort le lendemain vers  8 heures. 

Et à partir de ce moment-là, mon enfer allait commencer et je ne le savais pas encore. 

J’avais 9 ans et Augustin 5. On était avec la maman d’Augustin. On avait demandé au fils du docteur de nous ramener à Rutshuru, chez eux.  Il n’a pas voulu. On a dû repartir chez le docteur à pied, avec une petite bouteille de limonade et une petite bouteille d’eau gazeuse.

Entretemps des européens ont été à la maison de mon Père pour prendre ses armes, ses biens et certains papiers. Des gens que je ne connaissais pas.  

Au moment même je ne réalisais pas que je ne verrais plus jamais mon père. Je ne comprenais pas j’étais trop petit.  Personne n’a pleuré, on ne comprenait rien, on ne comprenait pas pourquoi on devait aller à pied, alors qu’il y avait une camionnette sur place et un Belge qui pouvait nous emmener. 

On a mis 3 jours à marcher au long de la route. Et quand c’était le soir, la maman d’Augustin ouvrait une de ces jupes Africaines et la mettait par terre et voilà, on dormait comme ça. On n’avait pas à manger, juste un peu à boire. La nuit on entendait  les animaux et rugir les lions, on avait peur nous étions accrochés aux jambes de la Mère d’Augustin. Personne ne criait, elle pour ne pas nous effrayer, moi pour ne pas faire peur à mon petit frère. Mais on savait qu’on était des proies faciles, que si on était attaqué on n’avait aucune arme pour se protéger et donc aucune chance.

Le lendemain on continuait notre route, on a continué comme ça jusqu’à Rutshuru chez l’ami de mon Père le docteur, ou on logeait avant d’aller à la chasse.

A notre arrivé cet « ami » avais l’air bizarre. Nous nous sommes dirigés vers nos chambres comme précédemment quand il nous a rattrapés en disant « ICI vous autres, maintenant vous dormirez là-bas avec le boy dans la pailles ! ».  On ne pouvait plus rentrer dans la maison.

Alors qu’il avait été gentil quand mon Père était vivant, à partir de ce jour on était des parias.

On est resté là une semaine ou deux, ensuite j’ai attrapé la malaria. Il m’a fait transférer au dispensaire des noirs. Couché sur un lit de paille, je voyais à côté de moi des malades dont on amputait les jambes avec des scies à bois, il n’y avait pas d’anesthésie alors on les assommait avant d’amputer.

Et moi, petit, je devais voir ça. J’avais une peur terrible, Je croyais que si je m’endormais ils allaient aussi couper mes jambes. J’étais stressé à mort. Et puis petit à petit la fièvre est partie. Le docteur a ordonné à un chauffeur africain de nous conduire à Goma, avec une camionnette. 

Comme la mère d’Augustin pleurait car nous n’avions rien, pas d’argent, pas de nourriture, une femme nous a donné l’hospitalité dans sa cabane. De tous les blancs qui nous connaissaient, aucun n’a voulu nous aider. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à voir les choses autrement, la différence entre la vie du vivant de mon Père et celle à la merci des autres.

Après 2 semaines, on a finalement pris le bateau pour Bukavu.  On devait rejoindre la maison de Delvaux.   Le chemin à pied était long, on est arrivé à la maison plein de boue. Delvaux n’était pas là. Les boys nous ont laissé nous laver, Ils nous ont installé, ils nous ont fait à manger. Ensuite ils nous ont dit que Delvaux était parti à Matili, ou nous habitions quelque mois avant, pour enfermer toutes les affaires de mon père et les ramener à Bukavu.  

Une semaine plus tard, à son retour, il a commencé à crier qu’on ne devait plus rentrer dans la maison, qu’on devait dormir avec les boys dans la cabane. J’étais étonné parce que c’était quelqu’un de gentil quand mon père était vivant, il jouait avec nous, on l’appelait oncle Delvaux. Et là il avait tout à fait changé. 

En fait c’était lui qui était le tuteur des enfants Bothma. Et comme nous on était métis, il  essayait de se débarrasser de nous. Comme ça il n’aurait plus qu’à s’occuper des enfants blancs ainsi que du testament et de l’héritage de notre Papa. 

Alors quelques jours plus tard, on a dû aller avec lui chez le gouverneur à Bujumbura afin de régler des tas des papiers, ensuite il devait nous conduire à l’internat de SAVE. 

Sur la route de l’internat, en pleines forêt entre Bujumbura et Muramvya, il a arrêté sa camionnette et il nous a fait descendre. Et il a dit qu’il retournait en Europe avec notre grande sœur blanche,  pour se marier.  Et nous on devait se débrouiller.  On a du faire le chemin à pied, cela a pris plusieurs jours, nous avions 9 et 5 ans.

On a dormi chez l’une ou l’autre personne qui voulait bien nous accueillir on dormait entre les chèvres, les vaches, les veaux, ça puait, mais il y avait un toit sur la tête.  C’est comme ça qu’on commençait à apprendre à se résigner.  

De 1952 à 1960

Ma mère s’était remariée à un Burundais Musulman, comme j’étais métis et protestant par mon père, j’étais mal vu parce que j’étais un enfant de blanc. 

À Bujumbura, dans sa famille, dès que  je faisais une chose, c’était  tout le quartier qui me courait après. Et j’avais aucune défense, il fallait subir, les coups, les insultes, enfant de blancs. Demi-blancs, Musungu.  Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si méchants, je ne leur avais rien fait.

Entretemps, l’administrateur de Muramvya est venu trouver Augustin qui était resté avec sa maman et l’a fait envoyer à Save. Un internat conçu et fait spécialement pour les mulâtres de la colonie Belge, SAVE.  Moi, c’est plus tard  que des  militaires sont venus, me chercher pour m’amener à SAVE.

Beaucoup d’enfants à SAVE étaient encore des bébés à leurs arrivée et beaucoup  ne connaissaient pas leurs origines, ni le nom de leur père.  Il arrivait aussi qu’il y ait des frères et sœurs ayant le même père mais qui ne se connaissaient pas parce qu’ils étaient arrivés à différents moments. 

Charles Géradin témoigne

Madame la Présidente du Parlement francophone bruxellois, Madame la Députée,

Mesdames et Messieurs, Sénatrices, Sénateurs, chefs de groupe, Parlementaires et Députés, Mesdames et Messieurs,

 C’est un honneur que vous nous faites en nous invitant à nous exprimer au sein de ce lieu qui est le vôtre. J'y vois un double symbole. Le premier, c'est la vitalité de vos "Jeudis de l'Hémicycle". Le second c’est la singularité du lien qui vous unit et vous rapproche avec tous les citoyens dans divers domaines de notre société.Soyez-en chaleureusement remerciée Madame la Présidente, Madame la Députée. 

VoyageAuRwanda1.jpg

J’en ajouterais un troisième;J’ai ouie dire, Madame la Présidente, que vous aimiez les arts, la musique, particulièrement le chant, c’est là aussi un symbole, gage de sensibilité, de générosité  et d’humanisme dont nous comptons bien profiter. 

Mais, que dire de ceux qui veulent s’exprimer et qui n’en ont pas la possibilité.

Que dire de ceux qui ne souhaitent pas s’exprimer, murés dans leurs silences ils portent sans doute en eux une blessure irréversible, causée par l’humiliation ? un sentiment de culpabilité ? un ressentiment envers ceux qui les ont privés de leur père et surtout de leur mère ?

Ce 20 octobre 2016, ce « Jeudi de l’Hémicycle » nous est consacré. Après plus d’un demi siècle, nous nous exprimerons de notre mieux, certes, parfois avec émotion mais avec d’autant plus de lucidité et de sérénité.  Cette histoire, notre histoire, a aussi sa part d’ombre. Comme toute Nation, la Belgique se grandira lorsqu’elle regardera lucidement son passé colonial. Un devoir de mémoire, voila qui est dit, c’est là la seule manière d’être à la hauteur de ce passé qui nous accable toutes et tous. La seule. Il n’en n’existe pas d’autre.  Mr. Le Député fédéral Benoit Hellings nous a honoré de sa présence au cours d’une de nos réunions, il est représenté ici par son assistante Mme Béatrice Janssens, (merci Mme) le fait que nous nous soyons rencontrés autour de ce sujet démontre bien que la Belgique doit avoir les outils historiques pour assumer son devoir de mémoire. 

En préambule à mon témoignage, Je voudrais si vous le permettez, poursuivre les propos tenu par ce même Robert Ketels lors de ce congrès de 1935 à Bruxelles, présidé par Mr. Paul Crokaert, Sénateur et ancien Ministre des colonies belges dont Assumani Budagwa vient de vous lire quelques extraits, en voici un autre ; Cependant, si tous ne partageaient pas son opinion, les choses n’ont pas changé pour autant. 

…..JE CITE…..

Voici en conclusion, d’autres principes d’actions :

1-la race doit être mentionnée dans l’état civil : les metis ne sont-ils pas introduits en Belgique simplement sous le nom de leur père, sans qu’on ne tienne compte de leur race, ni qu’on l’annonce à leur état civil ? 

2-Pour mieux fixer la réalité, le metis ne doit pas porter un nom européen. 

3-Les responsabilités concernant les introductions de metis en Belgique doivent être déterminées, dénombrées avec précision, avec quelque indulgence pour le passé, avec grande sévérité pour l’avenir.

……FIN DE CITATION…….

Ce préambule vous permettra de mieux comprendre l’attitude et le comportement des autorités belges par rapport au sort réservé à ces enfants nés de relation non tolérées par l’Etat colonial.  Heureusement, comme tous les enfants dans leur insouciance infantile, nos conditions de vie, et c’est bien là le malheur, ne nous faisait pas désespérer de la nature humaine, pas encore….. 

Il faut savoir que le parcours de chacun de ces enfants sacrifiés est différent avec pour point commun de les avoirs retirés de leur mère de force et parfois sous la menace. 

-Les actes de filiation de ces enfants, qui ont été établis malgré des actes de naissances officiels, authentiques de certains pères qui ont pourtant bien reconnu leurs enfants ont eu pour effet la mise sous tutelle massive de ces enfants, sans aucun jugement, sans une nationalité jusqu’à leur 18 ans pour certains d’entre eux, en totale contradiction avec la déclaration universelle des droits de l’homme qui stipule en son article 15 : 

« Tout individu a droit à une nationalité…nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ». 

Comme disait Jean Gouyé, acteur et humoriste français, les hommes naissent libre et égaux en droit…après ils se démerdent (s’excuser). Pour beaucoup d’entre-nous ce fut le cas et encore le cas aujourd’hui. Je complèterais cette phrase en disant que les femmes aussi naissent libres et égales en droit, tout de même! ce sont quand même bien elles qui nous mettent au monde non ?. 

Je tiens, à votre disposition Madame la Présidente, Madame la Députée,

-une copie conforme à l’original de mon acte de filiation, établi le 2 septembre 1959 au Rwanda et signé par 3 commis désignés pour l’occasion par l’Officier d’Etat civil belge Mr. Rulmont, aucun de ces commis n’ont jamais rencontré, ni connu ou parlés avec mon père, celui-ci n’ayant d’ailleurs jamais séjourné dans cette région. Cet acte de filiation rendit néanmoins caduque mon acte de naissance.  

Pour être tout à fait clair, je me suis vu retirer ma nationalité belge. Arrivé en Belgique Je ne suis devenu belge que plus tard. Quant à mon meilleur ami Donatien Ceulemans lui il devint Congolais ici même en Belgique, tout de même, Meulemans, Beulemans et Ceulemans ne riment pas vraiment avec Congolais, vous en conviendrez. A la maison communale de Namur, l’Officier d’Etat civil omis de le mettre en garde des dispositions prises par la Belgique envers les ressortissants Congolais, des mesures de rétorsions sans précédent du fait de l’indépendance du Congo. 

J’ai également à votre disposition une copie certifiée conforme à l’original de mon acte de naissance, établi le 24 juillet 1945 un mois après la reconnaissance de mon père. 

Je vous lis aussi un extrait des règles d’attribution de la nationalité belge avant 18 ans près les Affaires Etrangères: 

Né d’un parent belge

 1.  1Vous êtes né avant le 01.01.1967, vous êtes belge né(e) enfant légitime (dans le mariage) d’un père belge. Dans ce cas, vousêtes belge;
 2. Vous êtes né(e) hors mariage et le parent (père ou mère) qui vous a reconnu(e) le premier était belge. Dans ce cas vous êtes belge depuis cette reconnaissance.

 Il faut se rendre compte de cette humiliation qui consiste à vous priver et à retarder l’octroi de la nationalité pour le seul motif d’être né de parents étrangers qui plus est, entre noirs et blancs belges. Avec une telle disposition, cela engendre un trouble identitaire qui ne disparaitra peut être jamais.

 L’Etat colonial est sorti à maintes reprises de son cadre légal.

 J’ai eu la chance d’avoir été accueilli par une famille extraordinaire qui m’inculqua des notions de valeur, du respect d’autrui de la fierté d’être belge et me préservant de ce trouble identitaire.

Certains de leurs petits enfants sont d’ailleurs ici présents et me témoignent toujours de leur affection.  Je m’appelle Charles François Géradin, je suis né le 27 juin 1945 au Congo à Popolo-Lisala, une ville ou localité située le long de la rive gauche du fleuve Congo. Actuellement c’est Lisala tout court, le mot Popolo nous indique peut être qu’il y avait à cette époque une importante colonie composée essentiellement d’italiens, en effet Popolo-lisala en italien veut dire peuple de Lisala.

Mon père

Mon père était belge, s’appelait Victor Géradin, agent sanitaire, fonctionnaire au service de l’Etat colonial.

Bravant les interdits, les préjugés envers tous et contre tout, il m’a reconnu ainsi que trois autres enfants, deux demi-sœurs et un demi-frère. Cet acte lui valu son écartet son renvoie du fonctionnariat colonial belge. Il ne fut pas le seul. Mon père s’est comporté de manière exemplaire, son sens des responsabilités a été remarquable vu le contexte de l’époque. Natif de nos Ardennes, à Houffalize, têtu comme il se doit, homme courageux, digne et d’honneur.  

Héroïque, il participa entre 1940 et 1942 à la guerre de l’Afrique de l’Est, en Abyssinie (Ethiopie) contre les troupes de Mussolini qui s’était rallié à Hitler et fut gravement blessé selon ma tante en portant secours aux blessés, c’était son devoir.  Généreux, il a contribué à la construction d’une pyramide en 1938 érigée en l’honneur de tous ceux qui ont cherché la source du Nil dès les temps des anciens Egyptiens, la source la plus méridionale du Nil.  Mon père y était, il mit la main à la pâte,  il est cité dans la publication trimestrielle de l’Institut Colonial Belge, « Bulletin des séances » parue en 1950, imprimée au n° 25 Avenue Marnix à Bruxelles.  Je lui rends, ici, si vous me le permettez, un hommage solennel. Cela vaut bien toutes les médailles du monde. 

Ma mère

Ma mère était rwandaise. De ma mère je garde un souvenir d’une mère aimante, soucieuse de mon bien être et de mon éducation.

Après avoir quitté le Congo, dont je n’ai gardé aucun souvenir, nous nous sommes installés au Rwanda, plus exactement à Byumba, une ville située au nord-est du Rwanda non loin de la frontière ougandaise. 

C’est à Byumba que ma mère fut convoquée pour la première fois chez un Administrateur- territorial non sans quelques appréhensions, car lorsqu’on demandait aux autochtones, aux rwandais,  à quoi servait un Administrateur territorial, qui par ailleurs, toujours accoutré d’un uniforme militaire, et en courte culotte, ce qui le rendait quand-même un peu moins impressionnant, d’ailleurs j’en portais une aussi, la réponse était, … c’est quelqu’un qui met les gens en prison.  De cet entretien, l’Administrateur territorial décida de me retirer à ma mère pour la première fois sur décision de l’Etat colonial, ce ne sera pas la dernière fois.  Ma mère fut contraint de m’envoyer à Save, forcée de déménager, elle s’installa donc à Astrida (aujourd’hui devenu Butare) à quelques encablures de là, pour ne pas trop s’éloigner de son fils. Elle ne fut d’ailleurs pas la seule. 

Save

A Savé J’avais la chance de retourner auprès de ma mère pendant les vacances, mon père me rendait de temps à autre quelques visites, mon grand père, alors déjà fort âgé me rendit également visite.

En février de cette année Mme Soraya Ghali du Vif-l’Express a recueilli mon témoignage sur nos conditions de vie à Savé, je l’en remercie. Un exemplaire de ce témoignage vous a été remis. Je ne m’y attarderais donc pas plus qu’il ne le faut. A l’âge de 7 ou 8 ans les garçons quittaient Savé et étaient envoyés à Byimana au Rwanda ou à Nyangezi au Congo. Les sœurs, vertueuses s’inquiétait sans doutede notre taux de testostérone alors qu’un mur haut et aussi épais, tels qu’on les construisait au moyen âge nous séparait des filles.

 Byimana.

 Byimana était un institut tenu par les frères Maristes, nous y poursuivions nos études. A Byimana nous nous sommes épanouis vaille que vaille, par le sport, le football, la chasse le soir dans les marais dans la pénombre, nous attrapions des grue-couronnées, nous avions même construit un enclos avec quelques biches et chevreuils fruit de notre agilité, diable ! je me demande encore comment nous nous y prenions.  C’est à Byimana que 3 événements allait marquer mon destin futur ;

 1. je fus pris discrètement en charge par un Père Jésuite nommé Charles Dury
 2. ensuite, durant mes vacances, j’assistais à la 2em convocation de ma mère chez   l’Administrateur territorial. Cette fois ma mère allait sortir de ses gongs
 3. et enfin mon admission au collège jésuite de Bujumbura en Urundi et mon départ pour la Belgique.

Le père jésuite Charles Dury, dont la sœur, devenue Députée qui fut une de vos collègues, me disait toujours, en ce monde il y a des gens biens, de bonnes personnes, il suffit de les rencontrer et de les connaître, il fut le premier que j’ai connu, il me trouva une famille d’accueil en Belgique, une famille merveilleuse et m’assura de toute son attention des années durant. 

Pour la seconde fois ma mère et moi sommes convoqué chez l’Administrateur territorial assisté d’un traducteur car ma mère ne parlait pas la langue Française, elle compris vite l’enjeu de cette convocation on allait lui retirer une seconde fois son fils et cette fois l’envoyer en Belgique, elle ne tarda pas à réagir, elle parlait beaucoup ma mère, c’était une artiste de la parole, sur ce point elle excellait.  A cette occasion elle s’illustra dans le lyrisme avec un penchant dramatique pour la circonstance.

J’observais l’Administrateur sidéré, incrédule écoutant les diatribes de ma mère et qui, désorienté, n’espérait plus rien de son brave traducteur qui pourtant était rwandais. Je soupçonnais aussi ma mère de vouloir négocier, mais négocier quoi ? elle savait que le combat était perdu d’avance.  Et enfin, mon admission au collège jésuite de Bujumbura, dernière ligne droite avant mon départ en Belgique.

Le collège du Saint-Esprit à Bujumbura, ultra moderne fut construit par un grand architecte belge, Roger Bastin début des années 50 conjointement par le Rwanda et le Burundi, on confia aux jésuites l’enseignement pour former la future élite de ces deux pays, je n’en aurais pas le temps mais j’y appris tellement de chose en si peu de temps, il faut dire que la discipline y était rude et pourtant nous n’avions que trois choses à faire, école, étude et sport……   j’ai donc demandé à ma mère de me laisser continuer mes études en Belgique, je lui promis de rester en contacte avec elle et de revenir un jour, elle fut soulagée signa les documents ad-hoc, de mon côté  j’ai tenu ma promesse. 

Je termine en rendant un hommage à la famille qui m’a accueilli en Belgique, lui je l’appellerai le père Case, elle la mère Case. Malgré leurs lourdes charges, 4 enfants aux études dont deux à l’université, ils m’accueillirent avec générosité, leurs enfants avec enthousiasme.  De la mère Case je garde un souvenir très précis, chaque vendredi, jour que je redoutais car il fallait se lever à 5h du matin pour aller au marché matinal, avant de rentrer à la maison elle faisait le tour du quartier pour distribuer des cageots de fruits et de légumes aux plus démunis et que je ne devais rien dire.  Le père Case, découvrit le pot au rose et lui dit tout simplement « est ce bien raisonnable » nous avons découvert, après son décès,  qu’il travaillait aussi depuis quelques années bénévolement comme secrétaire des habitations ouvrières de Bruxelles.  J’ai toujours pu compter sur leurs enfants, je garde de bons contactes avec leurs petits-enfants, L’un d’eux me présenta l’arrière de leur petit-enfant et lui dit « je te présente ton oncle d’adoption.

 Madame la Présidente …….Mesdames, Messieurs, Je vous remercie pour votre bienveillante écoute.

 Charles Géradin.

Bruxelles, le 20 octobre 2016.    

 

Pourquoi débattre de la « Problématique des Metis » issus de la colonisation belge

François Milliex

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Députés, Mesdames et Messieurs, chers Membres,

 

Merci Madame la Présidente, de nous recevoir dans cet hémicycle et nous permettre de débattre de la « Problématique des Metis » issus de la colonisation belge au Congo et au Ruanda-Urundi. Merci de nous donner la possibilité d’éclairer une tranche opaque mais réelle de l’histoire de notre temps.

Comme les Metis de ma génération nés dans les territoires d’Afrique sous administration belge, je suis donc un des derniers représentants belges ayant connu ce que vécurent la plupart des enfants metis nés de l’union mixte Blancs-Noirs, victimes de la ségrégation raciale en vigueur dans ses territoires.

Aujourd’hui, pour un jeune citoyen belge, même un quinquagénaire, l’histoire des metis ne lui évoque absolument rien. Elle ne figure dans aucun manuel. Il n’en a jamais entendu parler. Une quelconque responsabilité dans ce passé colonial ne le concerne pas.

FMavecMaman.JPG

Ce sont des raisons qui ont poussé les Metis à créer l’Association Metis de Belgique/Metis van België en 2015. Elle regroupe les metis issus de la colonisation belge, leurs descendants et ceux qui, 50 ans après vivent les même destins tragiques que leurs ainés des colonies.

Aujourd’hui, notre but est essentiellement la reconnaissance officielle de la souffrance causée par l’administration coloniale aux enfants metis, envers leurs parents, leur famille et leurs descendants. Et à fortiori, définir la responsabilité de l’État colonial et des Églises.

Nous avons pour mission de promouvoir et diffuser les recherches sur notre histoire. Nous voulons être consultés et informés sur toutes les décisions prises pour nous, qu’elles soient politiques, juridiques, légales, culturelles, médiatiques etc.

Enfin, l’Association recherche tout aide pour les principales injustices du régime colonial, comme la recherche des parents, des frères et sœurs, la vérité sur nos documents d’identités.

C’est pourquoi ce Jeudi de l’Hémicycle est une étape capitale, d’abord pour la dignité des metis issus de la colonisation belge et pour la Belgique un signal fort pour assumer ses responsabilités vis à vis d’un épisode confuse de son passé colonial. La mise à jour de ce passé va enfin permettre de rompre ce lourd secret de famille et empêcher que l’histoire ne se répète dans le futur. Permettre que la mémoire ne s’efface. Permettre de faire la lumière avant que les mères et les pères ne disparaissent pour toujours.

Pour nous éclairer, Monsieur Budagwa nous expliquera comment la question Metis est devenue une affaire d’État. Il sera suivi de Madame Heynssens qui pose la question cruciale de savoir si les Metis de Save ont été volés ou sauvés d’un destin inquiétant. À sa suite écoutez successivement 3 témoignages de metis qui pour vous, se feront les messagers de nos émotions, de nos élans, de nos attentes et de nos désarrois. Et ensuite, nos questions brûlantes relatives à la nationalité belge pour les metis nés durant la colonisation belge.

Viendra ensuite le débat sur ce que pourrait faire la Belgique de ce lourd passif colonial.

Et maintenant, il est temps de vous présenter la vidéo-documentaire que nous avons produit sur le destin des Metis qu’on appelait « Mulâtres ». Que sont devenus ces enfants du péché ? Leur maman ? Leur père présumé ?

Voici, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, Mesdames et Messieurs, ce que vous allez décrypter ce matin.

la nationalité Belge - la naissances - le mariage coutumier

François d'Adesky
 

Madame la Présidente du Parlement francophone Bruxellois,
Monsieur le Président de l’Association des Metis de Belgique-Metis van België,
Mesdames et Messieurs les Membres du Parlement francophone Bruxellois, ainsi que des autres Parlements invités,
Mesdames et Messieurs,

C’est un honneur pour moi de faire aujourd’hui devant votre auguste Assemblée, un exposé qui examinera tout d’abord la question de la nationalité belge concernant les metis issus de la colonisation


1. La question de la nationalité belge
Si, en Métropole, la nationalité belge conférait la qualité pleine et entière de citoyen, il n’en était pas de même dans les territoires africains administrés par la Belgique à l'époque coloniale. En effet, le Conseil colonial belge par le truchement de la « Charte coloniale », qui était la Loi fondamentale, réservait au Congo et plus tard au Ruanda-Urundi la qualité de citoyen uniquement aux Belges originaires de la Métropole. En dehors des ressortissants étrangers principalement indo-pakistanais, grecs et portugais, les populations africaines colonisées par la Belgique ou sous son mandat étaient considérées nominalement comme des nationaux belges, mais juridiquement, n’étaient pas des sujets belges à part entière puisque non citoyens. En outre, le système colonial subdivisait les sujets belges d’Afrique en « civilisés ou évolués », qui étaient immatriculés quelles que soient leur ethnie et leur origine, et en « non-civilisés » dénommés « indigènes » et non-immatriculés.
Notons qu’une carte d’immatriculé fait référence à un matricule donc à un numéro, tandis que la carte d’identité prouve l’identité et donc la dignité. Par ailleurs, pour obtenir le statut « d’évolué », il fallait vivre à l’Européenne : c’est ainsi que fut mis en place, comme dans un monde orwellien, des inspecteurs qui visitaient l’intimité des postulants africains pour vérifier par exemple s’ils utilisaient un mouchoir pour se moucher, s’ils possédaient une radio et un réfrigérateur, s’ils mangeaient avec des couverts et s’ils parlaient le français, etc.
En 1948, le statut de sujet belge « évolué » fut « amélioré » entre guillemets par l’introduction d’une carte du mérite civique qui autorisait les « évolués » à circuler après 18H00 dans les quartiers réservés aux blancs et en 1952, le statut des « meilleurs » procuraient à l’élite d’entre eux au Congo (pour le Ruanda-Urundi ce fut en 1956) un document d’identité qui les assimilait à des citoyens belges et leur permettait par exemple d’envoyer leurs enfants à l’école européenne. On prodiguait dans les écoles européennes un enseignement de qualité sans communes mesures par rapport aux écoles pour indigènes.

RB Boek-mixed BW_page256_image03.jpg


Ces chiffres sont cependant à relativiser, car d’une part, sur une population de 14 millions de personnes au Congo en 1959, il n’y avait que 1.557 personnes détentrices d’une carte du mérite civique, parmi lesquelles 217 personnes seulement avaient obtenu la carte d’identité spéciale. D’autre part, ces Africains « meilleurs» restaient cependant des sujets auxquels la citoyenneté à part entière était toujours refusée.
Une des preuves était qu’un sujet belge d’Afrique ne pouvait pas se rendre en Belgique à cette époque. Même les marins congolais de la Compagnie Maritime Belge du Congo-Belge (CMCB) avaient interdiction de descendre à quai quand leur navire accostait à Anvers. Ils étaient confinés à bord tout le temps qu'ils étaient à l'ancre dans la métropole portuaire belge.
Cette interdiction entraîna cependant des désertions tant à Anvers, que dans les escales dans les ports français précédant l’arrivée à Anvers. Il était difficile d’empêcher des marins congolais de descendre à quai sur un territoire étranger. Les déserteurs se retrouvaient ensuite à Anvers où plusieurs avaient des petites amies, une des causes principales des désertions. Paradoxalement, ces marins étant en « droit » sujets belges en Belgique ; ils n’étaient pas expulsables et reçurent donc une carte d’identité de citoyen belge. Leur nombre fut si grand, qu’en 1951-1952 les Pères Rédemptoristes fondèrent l’Amicale des Marins Congolais d’Anvers (AMC).
Cette amicale se chargea de trouver du travail et un logement pour ces marins et s’occupa également de placer auprès de familles belges adoptantes les enfants metis nés de ces unions et que les compagnes anversoises n’osaient garder auprès d’elles. Ce placement se faisait parfois avec l’aide de l’Association Vreugdezaaiers/ « Semeurs de Joie » ou de l’Association pour la Protection et (ensuite) la Promotion des Mulâtres (APPM) (1).


2. La question des naissances

Madeleine2.jpg


Mais où se situaient donc les metis dans ce système ségrégationnistes, cependant non sanctionné par des lois raciales. Si les metis étaient dans une position intermédiaire dans ce régime discriminatoire avec des institutions qui leur étaient réservées, c’est la naissance et le lieu de celle-ci qui déterminaient en fait leur statut.
La législation coloniale était focalisée sur les « indigènes » ; et lorsqu’elle eut sur les bras les metis illégitimes abandonnés par leurs pères belges et blancs à l’échéance de leur mission dans la colonie, elle fut contrainte de bricoler. Ainsi, lorsque le metis était déclaré par la seule mère africaine, il entrait automatiquement dans le statut de l'indigène immatriculé, selon une ordonnance du gouverneur général du 15 juillet 1915 ; c’était encore le cas lorsqu’il était abandonné ou orphelin et que les services administratifs l’avaient identifié et fait passer sous la tutelle de l’Etat ; dans le cas contraire, le metis tombait sous le coup des lois coutumières.
L’accès à la nationalité belge était donc réservé aux metis « légitimes », légitimés ou reconnus par un père ayant la citoyenneté belge pleine et entière, selon les règles du droit métropolitain belge.
Néanmoins, pour faciliter le « déplacement » vers la Belgique des enfants metis de l’orphelinat pour mulâtres (terme utilisé à l’époque) de Save au Rwanda que Sarah Heynssens vient de vous détailler, dont beaucoup ont été enlevés à leur mère, le Gouvernement belge délivra des « laissez-passer » provisoires aux enfants. Pour la plupart, qui n’avaient pas de statut juridique propre lié à l’absence d’un acte de naissance, on trouvait d'urgence des témoins pour établir un « Acte de Notoriété » qui suppléait à cette absence. Sur base de ces « laissez-passer » les Communes belges de résidence de ces enfants leur délivrèrent des cartes d’identité belge.
Toutefois, une circulaire ministérielle du 24 septembre 1960 et publiée au Moniteur belge le 6 octobre 1960 vint créer le trouble. En effet, par cette circulaire (1) le Ministre de la Justice M. André Lilar enjoint aux Bourgmestres de retirer la nationalité belge aux indigènes du Congo, vu que leur pays est désormais indépendant. En ce qui concerne les metis, c’est-à-dire d’après la circulaire ministérielle : « les enfants de mère indigène », ne pourront conserver la nationalité belge que s’ils sont légitimes ou légitimés par un Belge ou s'ils ont été reconnus par un Belge.
La majorité des enfants metis n’étant pas dans ce cas, on leur retira donc la nationalité belge. Ils reçurent des cartes d’identité jaune pour étranger avec parfois les nationalités « fantaisistes » de Ruandais et Urundais étant donné que ces deux pays n’étaient pas encore indépendants en 1960.
Ces cartes d’identité d’étranger créèrent des drames pour les metis issus de la colonisation. D’une part, elles n’autorisaient qu’une circulation dans les pays du Benelux et d’autre part, les metis qui quittèrent volontairement la Belgique pour rejoindre leur famille africaine se retrouvèrent soudainement « apatrides » sur le sol du continent-mère.
Heureusement des personnalités de bonnes volontés s’émurent de cette situation et intervinrent auprès du Gouvernement. C’est ainsi que fut votée la loi du 22 décembre 1961 relative à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par les étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle. Cette loi ayant une valeur juridique supérieure à celle de la circulaireministérielle l’abrogea. En son article 2, §4, la loi permettait aux personnes qui possédaient la qualité de Belge de statut congolais – mais qui n’avaient pas acquis la nationalité belge en vertu des lois métropolitaines sur la nationalité – d’acquérir la qualité de belge par option pour une certaine période.
Elle a été abrogée ultérieurement par le Code de la nationalité belge du 28 juin 1984 qui, en son article 28, §1er, prévoyait une disposition transitoire permettant à ceux qui n’avaient pas introduit de déclaration en faveur de la nationalité belge d’en introduire une dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur dudit Code à deux conditions (art. 28, §2, Code de la nationalité belge) :

1SaveInternat5.jpg

- Avoir eu sa résidence principale en Belgique durant les deux années précédant l’entrée en vigueur de ce Code.
- L’avoir maintenue jusqu’à la date d’introduction de la déclaration en faveur de la nationalité belge.
Ces deux lois ne comportant que des dispositions transitoires applicables aux Congolais de statut belge, le droit commun trouve aujourd’hui à s’appliquer aux personnes qui n’ont pas opté en temps et en heure pour la nationalité belge.
L’information à cette époque étant presque confidentielle sur les possibilités de recouvrement de la nationalité belge, beaucoup de metis ne purent bénéficier des avantages de ces deux lois.
Par ailleurs, les metis issus de la colonisation belge et résidant en Belgique étaient en fait mis sous tutelle dans les familles adoptantes, les familles d’accueil et les institutions où ils étaient placés. Notons que pour un metis légitime, légitimé ou reconnu, en cas de décès ou d’incapacité de son père belge, c’est le Conseil de sa famille belge qui avait la tutelle, même si cette famille rejetait cet enfant. D’autre part, en 1971, le Gouvernement belge arrêta ses subventions à l’APPM au prétexte que, 10 ans après les indépendances, les metis étaient dorénavant des « citoyens comme les autres belges et n’avaient donc plus besoin de protection spéciale ». Les enfants metis dépendant de l’APPM furent à partir de cette date pris en charge par les CPAS de leur lieu de résidence.
Cela ne régla pas pour autant le statut juridique de ceux qui avaient perdu la nationalité belge. Des metis récupérèrent la nationalité belge par mariage avec des citoyens belges et d’autres par la procédure coûteuse de la « naturalisation ». Plusieurs d’entre-eux durent également résoudre lors de leur mariage le casse-tête de l’absence d’un acte de naissance.


3. La question du mariage coutumier
La question du mariage coutumier, je l’évoquerai sous forme de témoignage personnel. Lors d’une discussion en 2011 avec des chercheurs de la CEGESOMA, dans le cadre de l’étude du déplacement vers la Belgique des enfants metis, j’avais déclaré que les mariages mixtes entre européens et africains étaient de fait interdits durant la période coloniale et que mon père avait été alors obligé de contracter un « mariage coutumier » avec ma mère : cela lui avait fait perdre son emploi de cadre dans la compagnie minière qui l’employait avant de pouvoir rebondir dans d’autres activités. D’après les chercheurs, il n’existait aucune interdiction officielle dans les colonies et, pour preuve, de citer le mariage légal du Capitaine Joubert avec la fille d’un Chef traditionnel congolais.
Pour ma part, je découvris, lors de recherches en 2014, que le mandat de tutelle de la Belgique sur le Ruanda-Urundi, octroyé par la SDN et confirmé par l’ONU, ordonnait l’obligation, pour la Belgique, à reconnaître les actes administratifs des autorités traditionnelles. Cela me remémora une démarche que j’avais entreprise d’une reconnaissance de noblesse belge – pour ma famille paternelle d’origine française avec un patronyme polonisé par l’Histoire – auprès du Service de la Noblesse dépendant du Service Public Fédéral des Affaires Etrangères. Cette démarche n’avait pas abouti, car le Service Public Fédéral m’avait demandé de produire l’acte de mariage de mes parents, que l’Etat colonial avait refusé de leur procurer. Rappelons que, pour être « noble » en droit de la filiation nobiliaire, il faut être un enfant « légitime », issu du mariage légal d’un noble.
Pour résoudre ce problème kafkaïen, il était possible soit d’intenter un procès en droit nobiliaire belge pour discrimination sur base de l’article 1er de la loi du 25 février 2003 qui stipule : qu’il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, etc., soit de chercher à légaliser le mariage coutumier de mes parents et permettre ainsi, à travers un cas particulier, une évolution significative de la législation en la matière. En effet, une légalisation d’un mariage coutumier « légitime » automatiquement les enfants nés de ce mariage.
Grâce à l’assistance d’un avocat metis belgo-rwandais issu de la colonisation belge et d’un avocat rwandais, j’ai obtenu en date du 17 février 2015 un Jugement supplétif qui vous est projeté sur l’écran (2) et qui légalise enfin le mariage coutumier de mes parents daté de 1945. Un des éléments décisifs dans cette procédure juridique fut le témoignage du généalogiste des clans royaux du Rwanda qui connaissait ce mariage coutumier et le nom de la vache qui en constituait la dot : Impirimba. Comme d’autres mères de metis au Rwanda, la mienne était connue parce qu’issue de l’aristocratie rwandaise, étant cousine du Mwami (Roi) Mutara III Rudahigwa et de son épouse la Reine Rosalie Gicanda. Cela a dû jouer en notre faveur durant la procédure juridique. Ce Jugement mit fin psychologiquement à une injustice et à beaucoup de souffrances familiales et pourra, je l’espère, faire jurisprudence.

5bmnsa036.jpg


4. Conclusion
Il faut reconnaître que, malgré les aléas de leurs histoires, la plupart des metis issus de la colonisation belge ont pu globalement se reconstruire sur le sol belge. Si certains parmi nous ont hélas échoué, beaucoup d’autres – suivant le degré de soutiens reçus de leurs familles, des familles adoptives ou d’accueil, ou des éducateurs des institutions où ils étaient placés – ont pu faire des études et réussir dans la vie. Malgré une interrogation lancinante sur leurs origines africaines, ils ont pu apporter leur contribution au rayonnement de la Belgique. Je pense en particulier à M. Georges Octors, Chef d’Orchestre et le plus grand violoniste belge des temps modernes ou encore à Mme Augusta Chiwy, Infirmière belge et héroïne de la bataille des Ardennes. Je n’oublie pas tous les autres metis qui ont apporté leur contribution comme citoyens à la vie et à l’honorabilité de notre pays.
Le combat des metis issus de la colonisation belge a ouvert la voie à l’intégration des minorités visibles dans notre pays et a également favorisé l’instauration d’une Société Ouverte (Open Society) en Belgique. Il est notoire que la nouvelle génération des metis de Belgique nés de couples mixtes post-colonisation peut épanouir plus facilement ses talents que nous le pûmes. Espérons que les jeunes personnalités belges metisses telles que Jean-Paul Van Haver, dit Stromae, Laura Beyne, Miss Belgique 2012 et actuellement Présentatrice-vedette chez RTL-TVI ou encore Nafissatou Thiam, la récente médaillée d’or des Jeux Olympique de Rio, découvrent un jour notre histoire et la route que nous avons tracée pour eux.
D’autre part, concernant la douzaine de milliers de metis issus de la colonisation belge au Congo et restée auprès de leurs familles africaines à l’indépendance de ce pays, nous constatons qu’elle s’est également bien débrouillée dans son ensemble. Cela malgré les vicissitudes que traversa ce pays et qui pénalisèrent la première génération de metis à qui on déniait parfois la nationalité congolaise et dont on doutait du patriotisme. Les générations suivantes s’intégrèrent mieux et font désormais partie de la classe moyenne ou de l’élite congolaise actuelle. Toutefois, reste en permanence la frustration d’avoir été abandonnés par leurs ancêtres « biologiques » belges et de ce qu’ils clament être une ingratitude de la Belgique à leur égard. C’est ainsi qu’a été créée à Kinshasa « l’Association des enfants laissés par les Belges au Congo ». Cette Association milite pour que la Belgique reconnaisse ses responsabilités à l’égard des metis congolais issus de la colonisation belge et de leurs descendants.
En ce qui concerne le Kivu, le Rwanda et le Burundi, les orateurs précédents nous ont expliqué comment la plupart des 700 metis issus de la colonisation dans cette région, dont les 300 enfants regroupés à l’orphelinat de Save furent déplacés en Belgique. Les rares qui restèrent furent malheureusement rattrapés par la problématique « Hutus-Tutsis ». Le cas du Rwanda étant le plus emblématique. En effet, les metis issus de la colonisation belge qui sont restés au Rwanda après l’indépendance et qui ne possédaient pas de nationalité étrangère, se virent attribuer la nationalité rwandaise conformément au Code de la nationalité rwandaise de 1963.
Ils reçurent comme tous les autres Rwandais nés de parents rwandais une carte d’identité à « mention ethnique ». Cette mention n’était prévue par aucune loi. Il s’agissait donc d’une simple pratique administrative, héritée de la colonisation allemande puis du mandat belge, par laquelle l’enfant était classé dans « l’ethnie » de son père, ou bien dans celle de sa mère, au cas où son père était étranger ou inconnu.
Comme la plupart de ces metis avaient des mères classifiées comme « tutsies », ils subirent les aléas liés au groupe classifié comme « tutsi » durant la période 1962 à 1994 et eurent des destins tragiques durant le génocide de 1994, particulièrement la petite communauté metisse établie depuis 1930 à Gisenyi.
Pour finir, je souhaite aussi rappeler que le destin dramatique vécu par les metis issus de la colonisation belge, le fut plus encore par leurs mères. Lors d’une visite en famille des bâtiments de l’ancien orphelinat de Save en 2005, je fus entouré par 5 femmes âgées, qui me racontèrent s’être établies sur place depuis 1962 en attendant le retour, avant de mourir en paix, des enfants metis que les « blancs » leur avaient volés. L’AMB espère donc – via des recherches dans les archives, l’aide des Ambassades belges dans les pays des Grands-Lacs et des Gouvernement locaux – identifier les familles africaines des metis belges souhaitant renouer avec leurs origines africaines.
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, l’AMB compte vivement sur votre appui pour mettre fin à des drames humains et à des casse-têtes juridiques et réparer ensemble, dans la justice et la dignité, les injustices de notre histoire commune afin que cette histoire retrouve toute sa dignité.
Merci à toutes et à tous de votre attention.


(1) Projection sur l’écran de quelques chiffres-repères de l’époque coloniale.
(2) Projection de la circulaire ministérielle de 1960.
(3) Projection d’une copie du Jugement supplétif.

La recherche et les sources

 

Intro

De 2010 à 2012 j’ai travaillé pour le CEGESOMA afin d’entamer une recherche sur la question du déplacement des enfants metis de l’institution de Save vers la Belgique au moment de l’indépendance du Ruanda-Urundi. L’objectif général de cette recherche était de reconstruire les conditions dans lesquelles ce déplacement s’est produit: combien d’enfants étaient déplacés, pourquoi, par qui et quand ? Dans le cadre de cette recherche j’ai pu identifier et localiser les sources concernant les enfants de Save auprès des différents centres d’archives. Je compte donc aujourd’hui vous parler de ces archives : quien étaient les producteurs, où sont elles actuellement conservées et quelles en sont les modalités d’accès? Mais afin de contextualiser cette intervention, je souhaiterais commencer par une brève introduction dans l’histoire des enfants de Save…

Save

En 1926 la congrégation des Soeurs Blanches d’Afrique est désignée par l’Etat belge pour assurer la direction de l’institut de Save chargé de recueillir les enfants abandonnées du territoire sous mandat du Ruanda-Urundi. Pendant plusieurs décennies des centaines d’enfants africains et metis seront placés à Save. Les enfants metis n’étaient pas tous à proprement parler ‘abandonnés’, c’est-à-dire que dans les cas où le père Européen ne reconnaissait pas son enfant et ne subvenait pas à son éducation, l’Etat colonial considérait l’enfant comme abandonné et ce même si la maman Africaine s’occupait bien de l’enfant.  Dans de tels cas, les agents coloniaux étaient poussés à convaincre les mères de placer leurs enfant sous la tutelle de l’Etat et de confier l’enfant à une institution pour enfant metis dans laquelle ils recevraient une éducation “convenable”.

Certaines mères étaient satisfaites de cette solution : elles ne savaient pas que faire d’un enfant metis qui n’avait pas de place dans le lignage familial, d’autres étaient soulagées d’avoir une bouche en moins à nourrir. La plupart des mères par contre se sont senties obligées de laisser partir leur enfant dans un internat qui était souvent très loin, et duquel l’enfant n’avait pas le droit de retourner à la maison, même pendant les vacances scolaires. Ces mamans n’avaient malheureusement pas grand-chose à dire dans un monde colonial dominé par des hommes blancs.

Dans les années 1950, la direction de l’institution d’enfants metis de Save tombe dans les mains de Sœur Lutgardis qui se retrouve responsable pour une centaine d’enfants abandonnés de fait, c’est-à-dire : abandonnés par leur père Européen, isolés à Save, éloignés physiquement et souvent aussi émotionnellement de leurs mères et de leurs familles Africaines. Au moment où l’on commence à parler de l'Indépendance, Sœur Lutgardis craint pour le futur de ces enfants. En effet, l’existence de l’institution dépendait des subventions accordées par l’état, or sans ce soutien l’institution ne pourrait compter que sur ces propres moyens financiers, insuffisants pour entretenir autant d’enfants.

C’est pour cette raison et parce qu’elle craint que les enfants metis n’ont pas une place dans la société africain qu’à partir de 1956 Soeur Lutgardis entame des démarches auprès des autorités coloniales, des pères Européens et des autorités traditionnelles Rwandaises pour planifier l’évacuation des enfants vers la Belgique. En 1958, elle reçoit une aide inattendue: le Père Delooz, le représentant du Ruandafonds des classes moyennes flamandes (CMBV) qui, lors d’un détour pendant un voyage d’étude au Ruanda-Urundi, était passé par l’institution de Save, se fait le porte-voix de Soeur Lutgardis en Belgique et plaide dans la presse pour son initiative d’évacuation. Plus tard, le Père Delooz et le Ruandafonds seront rejoint par l’Association pour la protection des mulâtres (APPM) et l’œuvre d’adoption de Thérèse Wante, qui soutiendront eux aussi l’initiative de Soeur Lutgardis et ils procéderont alors à l’évacuation d’une dizaine d’enfants. Ce n’est qu’après ces premiers transferts que les autorités coloniales apporteront leur coopération au moyen d’une aide financière pour l'évacuation par avion des enfants. Avant-cela ils ne se préoccupent que de la délivrance des passeports de voyage et de la prise de contact avec les mamans pour que celles-ci donnent leur accord pour le transfert de leur enfant vers la Belgique (cf. document de Charles Geradin).

Une fois en Belgique, les associations charitables que nous avons citées prennent en charge l’accueil des enfants. Ils les placent dans des familles d'accueil ou dans des internats et institutions. Les contacts avec les mamans, bien qu’il ne soient pas strictement interdits, restent limités au minimum et on décourage les enfants à entretenir des liens avec leur famille africaine. Beaucoup d’enfants se croient effectivement abandonnés et les familles d'accueil sont bien souvent étonnées d’apprendre l’existence d’une maman biologique souhaitant des nouvelles d’un enfant que eux croyait abandonné. Du coup, beaucoup d’enfant metis, aujourd’hui des adultes, on perdu tout trace de leur famille biologique.

Pourtant, il est possible de retrouver des informations concernant sa famille dans les archives suivants.

sources

Archives gouvernementales

Un premier source très importante concernant les enfants metis de Save se trouve dans les archives dites Africaines, notamment les archives du gouvernement colonial actuellement conservées aux archives du Ministère des Affaires Étrangères et en cours de transfert vers les archives générale du Royaume.  Comme Assumani Budagwa l’a déjà expliqué dans son intervention, l'État colonial menait une politique spécifique concernant les personnes metis et il est possible d’en retrouver la trace au sein de ses archives. Le fonds comporte deux séries qui nous intéressent particulièrement: d’une part, les dossiers généraux concernant cette politique relative aux metis; d’autre part, les dossiers individuels concernant les personnes metis. La consultation des ces archives est soumise à la loi sur les archives publiques et fixe le délai de consultation à 30 ans. Néanmoins cette consultation est limitée en pratique par l’application de la loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992 et par l’absence d’inventaires ou d’autres instruments de recherche.

En tant que chercheuse, j’ai pu consulter les quelques dossiers généraux déjà accessibles. ll existe par ailleurs encore une grande partie non-classée de ce fonds concernant la politique coloniale et ses implications pratiques à l’égard des personnesmetis. L’absence de classement et d’inventorisation, et le fait que certaines parties du fonds soient “classifiées” rendent impossible son utilisation par les chercheurs. Cela veut dire que nous avonsactuellement une image partielle de la situation dans les territoires coloniaux.

Les dossiers individuels sont accessibles pour les gens directement impliqués mais l'accès est restreint pour des chercheurs extérieurs pour raisons de protection de la vie privée. Pour les chercheurs le seul moyen de consulter ces archives est de demander une autorisation spéciale auprès de la Commission pour la Protection de la Vie Privée, comme ce fut le cas dans le cadre du projet “enfants de Save” initiée par le CEGESOMA.  Ils s’agit d’une série qui rassemble tous les dossiers des enfants metis nés dans le territoire sous mandat Ruanda-Urundi. Cette autorisation m’aura donc permis d’établir une liste de tous les metis recensés par l’Etat au Ruanda-Urundi. Cette liste, que j’ai communiqué aux archivistes des Archives africaines, peut faire office de point de départ pour des personnes à la recherche de leur histoire personnelle. Les dossiers individuels contiennent de l’information concernant les parents de l’enfant, indiquent si oui ou non le père présumé avait légalement reconnu son enfant, si l’enfant était abandonné ou s’il était élevé par les parents, etc.. Dans certains dossiers se retrouvent aussi des document de ‘recherche de paternité’ car l'État essayait de créer un lien légal entre les pères présumés et les enfants. Les enfants pour lesquels l’Etat ne réussissait pas à établir ce lien, ce qui forme la grande majorité des cas, étaient considérées comme ‘indigènes’. Ceux qui étaient reconnus par leur père Européen obtenaient le même statut que celui-ci.

Les dossiers sont, grâce aux listes de noms faites pendant le projet de recherche du CEGESOMA, accessibles pour les personnes nées au Ruanda-Urundi, et parfois dans la région Kivu. J’ai appris très récemment que des dossiers similaires existent concernant les enfants metis du Congo Belge. Malheureusement, ces dossiers sont dispersé parmi différents fonds régionauxou dossiers thématiques.  Actuellement, il n’existe pas de liste des noms, ni des inventaire qui rendent ces dossiers accessibles, ce qui implique que les metis nés au Congo n’ont pour le moment aucune possibilité d’avoir accès à leurs dossiers.

Archives ‘privées’

A côté des archives gouvernementales, il y a aussi des archives créées par les différentes organisations privées qui étaient impliquées dans l’évacuation et ensuite responsables pour le placement et le suivi des enfant une fois en Belgique. Les organisations le plus notables de ce point de vue sont L’Association Pour la Protection des Mulâtres, le Ruandafonds du Christelijke Middenstand en Burgervrouwen, les Semeurs de Joie du Père Delooz et l’Oeuvre d’adoption de Thérèse Wante.

Etant donné qu’il s’agit d’institutions privées et non publiques,  la décision de donner accès aux chercheurs à leurs archives leur appartient. Par contre, toutes ces organisations ont donné accès aux personnes directement concernées afin qu’ils puissent consulter leurs dossiers individuels.

Le Musée Royal d’Afrique Centrale (MRAC) conserve les archives de l’asbl APPM, une association dont la vocation était de procurer de l’aide aux metis qui venaient en Belgique. Il s’agissait d’une asbl formée par des anciens coloniaux, favorables à l’arrivée des personnes metis en Belgique. Cette organisation a constitué une dossier individuel pour chaque personne qui la contactait et souhaitait bénéficier d’aide financière, juridique ou d’autres formes de soutien. Les archives de l’APPM ne se limitent donc pas aux metis du Ruanda-Urundi ou de Save mais contiennent aussi des dossiers concernant les personnes metis du Congo et des autres pays d’Afrique. Pour les enfants de Save, il s’agit principalement de documents concernant la période après 1960. Ces dossiers sont accessibles aux personnes directement impliquées. Le contenu des dossiers individuels traite notamment du placement dans les familles d'accueil, des aides financières accordées, parfois des contacts avec la famille en Afrique, etc.

Le KADOC conserve les archives du Ruandafonds, une organisation né dans le giron du CMBV (Christelijke Middenstands en Burgervrouwen), aujourd’hui connue sous le nom de Markant. A l’origine le Ruandafonds a été créé pour subventionner des séjours d’éducation pour les jeunes Africaines en Belgique. Ce fonds comporte une série de dossiers individuels qui contiennent également des informations concernant le placement dans les familles d’accueil, les contacts entre le Ruandafonds et le APPM, etc. Ces dossiers sont accessibles aux personnes directement impliquées mais ne le sont pas pour les chercheurs pour des raisons de respect de la vie privée.

Après avoir quitté le Ruandafonds, le Père Delooz a fondé une asbl intitulé les Semeurs de Joie. Il s’agit d’une organisation d’adoption qui s’est surtout préoccupée des adoptions d’enfants venus d’Inde. Soeur Lutgardis, l’ancienne directrice de Save, a travaillé pour cette organisation après son retour d’Afrique. Pour cette raison, les archives des Semeurs de Joie contiennent les archives concernant l’institution de Save. Ces archives ont désormais été intégralement versées au service Adoption de Kind en Gezin ou elles sont consultables par les personnes directement impliquées. Ces archives se composent de dossiers individuels mais aussi d’un fonds produit par l’institution de Save, recelant des informations concernant les contacts de l’institution avec les autorités coloniales et avec les pères et les mères naturels des enfants, concernant les programmes de cours de l’institutions, concernant le déplacement vers la Belgique des enfants, et plus généralement concernant l’histoire et le fonctionnement de “l’institut pour enfants mulâtres de Save”.

La dernière organisation impliquée est l’Oeuvre d’Adoption de Thérèse Wante. Malheureusement cette organisation n’a pas conservé les dossiers concernant les enfants de Save. Cependant des personnes qui ont été placées par l’Oeuvre d’adoption peuvent contacter l’organisation pour obtenir des informations supplémentaires, lorsqu’elles existent.

Depuis l’année passée il existe une coöperation entre ces services d’archives et les services d’adoption de Kind en Gezin du côté Flamand et le service de la Direction de l’Adoption pour la Communauté Wallonie-Bruxelles. Chaque personne déplacée depuis Save ou le Ruanda-Urundi qui est à la recherche de ses archives personnelles peut donc contacter l’un de ces deux services selon son rôle linguistique pour y formuler une demande de consultation des archives qui la concerne.  Ensuite, le service prendra contact avec les différents services d’archives et rassemblera tous les dossiers, puis invitera la personne à consulter l’ensemble des dossiers à son nom. Du côté Flamand, ce service est accompagné par un service de soutien psychologique pour les gens qui le souhaitent. Ce service n’est actuellement pas encore disponible du côté francophone.

La pièce du puzzle qui manque encore concernant les enfants de Save, c’est celle des archives des Soeurs Blanches, qui sont conservées à Rome. Jusqu’à présent plusieurs chercheurs ont essayé d’y accéder sans succès et je passe la parole à Ginette Vagenheim pour parler des démarches qu’elles a entreprise en ce sens.

SarahCegesoma.png
Met dank aan het CEGESOMA

Met dank aan het CEGESOMA

UNE AFFAIRE D'ETAT

UNE AFFAIRE D'ETAT.

 

La question Metis ou plus précisément la ségrégation des Metis qui fait l’objet de ce Jeudi de l’Hémicycle fut hier, une véritable affaire d’Etat. Je la qualifie d’affaire d’état pour les raisons suivantes :

DSC01958.jpg
 • L’état colonial belge a considéré une partie de sa population notamment les « Mulâtres » comme représentant un danger, une menace au prestige racial du colonisateur blancetà la pérennité du régime colonial et des intérêts vitaux qui y était associés.
 • L’état s’est investi pour soustraire le débat du domaine public et donner la primauté aux aspects politiques et ce au mépris du droit et de la dignité des Metis.
 • L’état a tout mis en œuvre pour soumettre, contrôler les Metis et les associations philanthropiques ou mutuelles d’entraide des Metis en vue de prévenir et d’anéantir définitivementla menace que représentait à leurs yeux cette population.

Dans cette perspective, des initiatives ont été élaborées, mises en œuvre ou abandonnées, dans le seul but, et j’insiste, dans le seul but de faire en sorte que la menace supposée, le danger postulé, que pourraient constituer les Metis,  ne puissent mettre en péril l’honneur et le profit du colonisateur et ce, jusqu’à la veille des indépendances du Congo, du Rwanda et du Burundi.

La plupart de ces initiatives ont souvent conduit à des impasses et même à des souffrances.

Parmi ces initiatives, la plus malheureuse fut le retrait d’enfants en bas âge à leur mère pour les confier à des institutions chargées de les éduquer et de les former afin d’en faire une population utile à la colonie ; ces institutions, souvent éloignées du lieu de naissance, concrétisaient la rupture avec le milieu d’origine, un profond sentiment d’abandon et d’injustice, une perte totale d’identité et de repère. Cette soustraction à leur foyer n’était autre qu’un rapt déguisé et pour préserver l’honneur des géniteurs qui parfois conduisaient leurs enfants dans ces orphelinats, leurs noms et prénoms étaient modifiés.

Ces initiatives ont eu pour résultatla ségrégation des Metis avec les conséquences de toutes sortes que certains témoignages de Metis, de leurs Mamans africaines, de certains de leurs Papas blancs, de leurs éducateurs révèlent encore aujourd’hui.

 1.  La doctrine coloniale belge sur le métissage et les Metis

 a.       La doctrine ou ligne de conduite

Pour asseoir, justifierou banaliser la ségrégation des Metis, l’état colonial s’est appuyé sur une ligne de conduite dont il est intéressant de comprendre les origines et l’autorité qu’elle a reçue de diverses personnalités.

SaveBoy1.jpg

J’attribue à Joseph Pholien la paternité de la doctrine coloniale belge sur le métissage et les Métis. Dès 1913, ce juriste qui deviendra plus tard Premier Ministre écrivait :

« Par la nature même des choses, les métis bénéficient des qualités et subissent les tares des deux races qu’ils représentent. Influencés par l’élément blanc, ils auront pour la race de couleur un réel mépris ; ils auront de la haine pour la race blanche, au sein de laquelle ils ne seront jamais admis sur pied d’égalité. Dès lors, dédaignant leur mère et détestant leur père, ils semblent justifier la boutade : « Dieu a fait l’homme blanc et l’homme noir, le diable a fait le métis ». Sauf exception, les métis sont donc des éléments peu moraux et dès lors, ils sont à craindre. Les métis constituent donc un élément qui peut devenir très vite dangereux et il importe de chercher à en diminuer le nombre. Il faut donc reconnaître qu’aucun remède n’est assez radical pour éviter la création de métis. Les Gouvernements ne peuvent dès lors pas les ignorer et, puisqu’ils représentent des inconvénients et des dangers, il faut chercher à atténuer ceux-ci par des mesures législatives et administratives. Mais quelle doit être la politique à adopter ? Avant tout, s’inspirer, non de principes abstraits, mais d’idées pratiques et réalistes qui soient à la fois en communion avec l’humanité et avec l’intérêt colonial.»

 b.      Les cautions à la doctrine

 Plusieurs personnalités belges ont cautionné  par leur autorité morale, scientifique, politique ou religieusela ségrégation des Metis et le combat contre le métissage.

En 1914 le Jésuite Arthur Vermeerschlançait l’offensive contre le métissage en ces termes :

« A prendre une concubine noire, on subit une défaite. Quelques prétextes sont ajoutés pour colorer la capitulation. Pour la colorer, mais de quelles couleurs ! N’est-ce pas une honte d’accepter la prévarication pour des avantages temporels ? On ne transige pas avec le devoir. L’honneur chrétien est un honneur militaire : il nous dit de mourir, plutôt que nous rendre à l’ennemi. Et à ce moment s’évoque à mon regard la mission coloniale : mission de conquête, s’il en fut ; mission de conquête sur la matière et sur la sauvagerie. Elle réclame toute notre force, notre vigueur. Confiée à des vaincus, pareille mission est-elle en de bonnes mains ? »

 « Nous affirmons qu’une attitude plus ferme et plus résolue s’impose à nous vis-à-vis de l’immoralité, et qu’on ne pourrait mieux servir la colonie qu’en travaillant à son assainissement moral. Prenons garde que notre faiblesse et notre excessive indulgence ne nous enlèvent à la fois le profit et l’honneur.»

En 1930 le Professeur Pierre Nolfapporte sa caution scientifique :

«Un mulâtre est le dépositaire de caractères blancs et de caractères noirs juxtaposés mais entre lesquels aucune fusion ne s’opère. À aucun moment de son existence individuelle, les chromosomes paternels ne contractent avec les maternels d’autres rapports que ceux de voisinage »…

« Ma conviction intime, puisée à l’étude des lois de l’hérédité, est qu’il importe de décourager, voire d’empêcher par tous les moyens utilisables, les mariages entre Blancs et Noirs au Congo ou en ce pays. Ces unions ne sont généralement pas heureuses pour ceux qui les contractent ; elles produisent des métis qui, n’étant d’aucune des deux races, forment un élément social instable et mécontent. Elles sont une grave menace pour l’avenir de la race blanche, qui ne restera capable de remplir la mission civilisatrice qu’à la condition de préserver la qualité de son sang. »

En 1935, Paul Crockaert ancien Ministre des Colonies et président de l’Oeuvre de Protection des Mulâtres, ouvre le Congrès sur le contact des races à Bruxelles (1935) en ces termes :

« Le peuple civilisateur doit être plein de bonté et de générosité pour le peuple civilisé mais cette bonté et cette générosité ne sauraient être efficaces si elles ne s’accompagnent pas de sagesse et de vertu. La sagesse dit qu’il échet ? de se garder du métissage, qu’il faut le décourager, voire l’empêcher par tous les moyens efficaces . La vertu enseigne qu’il y a lieu d’éviter la tentation d’unions mal assorties, parce que leurs descendants pâtiront d’une composition indésirable du sang et d’un mélange non moins indésirable des caractères ethniques. L’avenir de la race blanche en Afrique et le respect de la race noire sont à ce prix. »

Lors du même Congrès, Robert Ketels, au nom du racisme pan-européen affirme ceci :

 « Pour le Racisme, le mulâtre est un monstre et tout ce qui contribue à le produire est une monstruosité, non seulement la conjoncture, mais surtout l’idéologie ambiante, complice ou cause directe. Le métissage est pour la race une cause de régression et de désagrégation.

Et pour les futurs cadres coloniaux formés à Anvers, le Pr Habig enseigne en 1948:

« Biologiquement le mulâtre est un africain. C'est-à-dire qu'il y a en lui quelques caractères irréversibles nés de pays chauds. Selon la loi qui veut que l'on peut "cuire" et non point "décuire", le mulâtre trouve son berceau naturel et les éléments de sa culture sur le sol africain.

Socialement, l'expérience démontre que le mulâtre peut être d'emblée assimilé par la culture européenne. Son émotivité peut être très délicate, il possède une grande capacité de souffrance morale due à l'hérédité du système nerveux blanc. Il est en général plus dynamique que le Noir.

Intellectuellement, il est intermédiaire entre le Blanc et le Noir. Son type d'intelligence est un peu plus affectif que le nôtre, il est un peu moins abstrait, mais néanmoins il est capable de comprendre les impératifs abstraits. On voit que le corps du mulâtre devrait rester en Afrique tandis que son cerveau devrait être cultivé en Europe.

2.      L’état colonial et la prise en main de la question «  Métis-Mulâtres »

La prise en main de la question « Métis-Mulâtres » par l’état colonial belge se perçoit mieux à travers les débats au sein d’instances officielles et à travers les vœux ou propositions qui en sont issus.

a.       Au sein du Comité Permanents pour la Protection des Indigènes :

Dans la problématique concernant le métissage, il faut retenirdeux décrets importants de L’Etat Indépendant du Congo: celui du 12 juillet 1890 concernant la protection des enfants abandonnés et celui du 4 mars 1892 par lequel l’Etat autorisait les associations philanthropiques et religieuses à recueillir, dans les colonies agricoles et professionnelles qu’elles dirigeaient, les enfants indigènes dont la loi avait déféré la tutelle à l’Etat.

Ces décrets furent appliqués aux enfants metis à la demande du CPPI lors de sa réunion du 15 mai 1911. L’application abusive de ces deux décrets marqua la légalisation de l’acheminement et du confinement des Metis dans des centres tenus par ces associations. Ces décrets sont à la base du sort de nombreux enfants metis et expliquent comment et pourquoi certains se sont retrouvés, dès leur jeune âge, loin de leur mère et de leur village natal. Elles expliquent aussi pourquoi la force fut utilisée par endroit pour arracher les enfants à leurs familles.

Dans sa session de 1938 le CPPI préconisait :

 1° Que le Gouvernement adopte définitivement à l’égard des mulâtres une politique analogue à la politique d’assimilation qu’il pratique à l’égard des indigènes ; qu’il réprouve toute tendance, faussement généreuse, à instituer une caste et un régime distinct pour les mulâtres ; qu’il favorise leur formation et leur développement dans le cadre des institutions et de la société indigène évoluée ;

2° Que le Gouvernement invite les organismes créés en Belgique en faveur des mulâtres à limiter leur activité aux mulâtres qui se trouvent en Belgique ; qu’au surplus ces organismes se rallient aux principes adoptés par la Commission et qu’ils renoncent à recommander toute politique de caste, contraire à l’intérêt bien compris de leurs protégés ;

3° Que le Gouvernement local arrive à la suppression des groupements, sociétés ou mutuelles constituées dans la Colonie exclusivement  pour ou par les mulâtres et ne les autorise plus à l’avenir »

b.      Congrès International pour l’étude résultants du mélange des races.

Plusieurs propositions et vœux furent formulés lors du Congrès International pour l’étude des problèmes résultants du mélange des races tenu à Bruxelles en octobre 1935. Ce Congrès constitue un tournant pour deux raisons majeures. C’est à cette occasion que furent émis les trois choix sur le sort des Metis (Henri Labouret):

 • Accueillir le sang mêlé dans la collectivité européenne.
 • Le rejeter au contraire dans la communauté indigène.
 • Constituer avec ses pareils un groupe distinct, ayant ses intérêts particuliers et assurantla liaison entre les représentants de la colonisation blanche et la population locale.

C’est au cours de ce Congrès que fut avancé pour la première fois la proposition, qui allait dans le sens du premier choix,  consistant à :

Envoyer dans la mesure du possible ces enfants d’Afrique en Europe, où ils seraient placés soit chez des particuliers qui pourraient les adopter, soit dans des institutions de charité, publiques ou privées.

Ce congrès ainsi que d’autres éléments poussèrent l’état colonial à sortir du bois pour ne pas se laisser déborder. Le Ministère des Colonies créa une commission ad hoc.

 c.       La Commission ministérielle pour l’étude du problème des mulâtres 1938-1939

Cette commission fut créée à la suite du Congrès de 1935, d’une interpellation parlementaire et du dilemme sur l’octroi des allocations familiales pour un enfant metis reconnu par son père.

Il en est ressorti neufs points en ligne avec les vœux du CPPI:

1°) que le Gouvernement ne favorise d’aucune manière l’envoi des mulâtres en Belgique ce qui implique un avis défavorable à l’octroi de l’indemnité familiale ;

2°) qu’il s’intéresse aux mulâtres abandonnés en Belgique soit en soutenant l’œuvre qui s’occupe d’eux, soit de toute autre manière ;

3°) que, par ses divers services d’Afrique ou certaines œuvres qui s’y sont créées : service médical, assistance médicale, consultations de nourrissons, goutte de lait, etc., il assure aux enfants mulâtres tous les soins qu’ils réclament dans les mêmes conditions et sur le même pied que les noirs, mais avec une sollicitude plus vigilante et plus étendue ;

4°) qu’une existence matérielle décente soit assurée aux jeunes mulâtres : alimentation, vêtements, etc. ce qui peut se réaliser par le placement dans des établissements d’instruction ;

5°) que l’on fasse prévaloir l’intérêt des mulâtres sur les droits de la mère de telle sorte que la seule mauvaise volonté de celle-ci ne puisse mettre obstacle aux mesures que l’intérêt de l’enfant commande ;

6°) que l’on recherche le moyen de faire participer le plus possible le père d’un mulâtre à ces diverses mesures par le versement d’une pension alimentaire ; (cf. Art. 340 Code Civil Belge)

7°) que le Gouvernement s’efforce de procurer une situation aux mulâtres adultes ;

8°) qu’il s’intéresse aux œuvres qu’ils fondent dans la Colonie : mutualités, cercles, etc.… pour en garder le contrôle et la surveillance ;

9°) qu’il s’intéresse aux œuvres qui, au Congo, s’occupent du problème des mulâtres et veille que l’action de ces organismes s’exerce dans le sens du programme qu’il aura adopté. Le problème ne revêtant pas seulement un aspect de bienfaisance mais un aspect social et politique, le Gouvernement, dont le concours est d’ailleurs constamment sollicité, a non seulement le droit mais le devoir d’orienter l’activité de ces organismes dans le sens indiqué.

 d.      La Commission ministérielle chargée d’étudier sous tous ses aspects le problème des mulâtres (1947-1952)

 Entre 1940 et 1945, la question fut débattu dans les Conseils de Gouvernement Général et Provinciaux, jusqu’à la constitution d’une nouvelle commission ministérielle par le Ministre libéral R. Godding avec pour mission de trouver des solutions concrètes aux problèmes des Metis et plus particulièrement aux trois aspects : le statut, l’éducation et les carrières. Le remplacement de Godding par Pierre Wigny créa aussitôt une nouvelle commission chargée derégler le problème du statut des indigènes « évolués » et de la carte de mérite civique. Elle fusionna avec celle sur le problème des Metis renforça les impasses dont deux méritent qu’on s’y arrête : le statut juridique, l’éducation.

 

3.      Les impasses majeures dans la prise en main de la question « Metis-Mulâtres » par l’état coloniale belge :

a.       L’impasse sur le statut juridique :

 Dans un contexte de barrière de couleur de fait, le statut juridique des Metis constituait un casse-tête permanent aux conséquences lourdes pour les Metis. François d’Adesky évoquera un aspect préoccupant qui résulte de cette impasse. Mais écoutons plutôt deux juristes belges qui ont écrit à 40 ans d’intervalle.

En 1920 le juriste Paul Salkin écrivait :

« Les lois de la colonie du Congo belge sont muettes sur le statut des mulâtres. Cette omission devrait être réparée. Le mulâtre ne cesse d’être un indigène que s’il est reconnu par son père avant sa majorité. Un assez grand nombre d’enfants mulâtres sont recueillis et éduqués dans les établissements philanthropiques : ils acquièrent ainsi la qualité d’indigènes immatriculés. Beaucoup cependant sont laissés à l’abandon. Il est recommandé par la dignité de la race blanche de faire aux mulâtres un statut qui les distingue des indigènes. Ne pourrait-on les grouper, une fois adultes, favoriser parmi eux des intermariages et les inviter à vivre dans des agglomérations séparées où ils développeraient une civilisation originale ? »

En 1959 le juriste Jean-Paul Paulus écrivait :

 « Le statut des mulâtres est très difficile à déterminer juridiquement parce que la loi n'en parle pas. Il faut cependant faire entrer le mulâtre dans une des trois catégories fondamentales : belges, congolais, étrangers. En bref, c'est la filiation juridiquement établie des mulâtres qui décidera de leur statut. Mais la législation étant muette à leur égard, la jurisprudence flottante, le statut des mulâtres est mouvant, parfois ils sont considérés comme des indigènes et parfois comme des non-indigènes » 

L’impasse sur le statut juridique se comprend aisément si on considère comme il est dit dans le Tome I du droit colonial :

« L'auteur de la loi du 18 octobre 1908 (dite Charte Coloniale) a voulu maintenir les privilèges de naissance et de race en vue d'assurer la suprématie des Blancs sur les Noirs et les rendre ainsi à même d'exercer le rôle civilisateur qui leur était assigné. »

Dans le cadre des débats sur la question du statut, la commission ministérielle de 1947 avait avancé un projet de décret sur la recherche de paternité volontaire ou forcée et l’action alimentaire. Ce projet s’appuyait sur un projet déjà évoqué en 1924 par M Gohr lors d’une question parlementaire destinée au Ministre des Colonies et qui avait été mis aux oubliettes.. Ce projet fut combattu notammentparle Gouverneur Général Pierre Ryckmans selon lequel :  

« Cette législation ne résout rien en faveur des enfants mulâtres, qu’ils soient reconnus ou non, dont le père ne subvient pas à l’entretien et à l’éducation.

En revanche cette législation, qui admet la preuve testimoniale pour établir le fait matériel des relations avec la mère, ouvre la voie au chantage, aux procès scandaleux et aux erreurs de la part des juges ».

Plutôt que la recherche de paternité le Gouverneur Pierre Ryckmans proposait:

« …d’assurer à ces enfants l’éducation que reçoivent les indigènes civilisés et de leur donner, par conséquent, à tous, la chance de se créer une situation sociale comparable à celle à laquelle ces indigènes peuvent prétendre. Il ne s’agit pas de constituer une classe de mulâtres distincte de celle des indigènes civilisés, mais bien de permettre aux mulâtres de s’élever au niveau de ceux-ci. A cette fin, j’estime qu’il conviendrait que le législateur donnât aux autorités le moyen légal de retirer l’enfant mulâtre du milieu indigène, même si cet enfant n’est pas délaissé, abandonné ou orphelin, en vue de déférer sa tutelle à des institutions philanthropiques qui lui assureront l’éducation de l’indigène civilisé. Cet enfant sera retiré du milieu indigène même s’il n’est pas délaissé ou abandonné au sens propre du mot. Le but recherché est en effet de donner aux enfants mulâtres la même éducation, la même instruction que celle que nous donnons aux indigènes les plus favorisés et de les élever au niveau de ceux-ci.

 b.      L’impasse sur la question de l’éducation.

Jusqu’en 1948, les metis n’étaient pas admis dans les écoles ouvertes pour les enfants blancs. Aucune loi, aucune règle ne justifiait cette ségrégation. La décision de construire des établissements scolaires réservés aux Metis a été prise dès 1911. Elle ne se concrétisera qu’en 1944 par la création des établissements à Lusambo (filles) et Kabinda (garçons) pour les Metis reconnus et répondant à des critères bien précis. La plupart des enfants metis ont donc été instruits dans les établissements pour indigènes. Il faudra attendre 1948, non sans une farouche opposition des parents blancs et même de la très respectable « Ligue des Familles »  pour que les Metis reconnus soient admis moyennant examen médical, preuve d’éducation à l’européenne. Les Metis non reconnus y furent admis en 1952 en même temps que les enfantsnoirs dont les parents étaient porteurs de la carte de mérite civique ;

4.      Conclusion

Les Metis ont été l’objet d’une ségrégation ciblée aux conséquences déplorables encore aujourd’hui sans qu’il n’y ait jamais eu de preuve qu’ils aient constitué un danger ou une menace aux intérêts coloniaux.

Cette ségrégation relève de ce que je qualifie d’affaire d’état. Mais l’état belge s’est trompé d’ennemis. Il s’est acharné sur une communauté ou plutôt un groupe de personnes vulnérables. Lasollicitude hypocritement affichée a augmenté cette vulnérabilité compte tenu de la persistance d’une barrière de couleur niée mais perceptible dans les faits, dans les textes juridiques et dans les esprits.

Il est difficile, en quinze minutes, de relater la genèse et l’évolution de la ségrégation dont les Metis ont été l’objet, c’est pourquoi je vous invite vivement à lire mon livre intitulée Noirs-Blancs Metis et dont le sous-titre constitue le vrai titre : La Belgique et la ségrégation des Metis du Congo belge et du Ruanda-Urundi 1908-1960.

J’aimerais terminer en disant : Noirs-Blancs, Metis qu’importe ? L’amour, l’amitié, le partage et le courage politique font de nous, les bâtisseurs potentiels d’une humanité plus fraternelle car hier comme aujourd’hui, le métissage physique ne constitue pas une menace, un horizon qui s’éloigne, il se profile plutôt commeune espérance qui approche, un indicateur d’un vivre ensemble plus vrai, plus durable qui s’inscrit dans le seul métissage véritable : celui de l’esprit.

De Belgische nationaliteitswet en Kongo, Belgische onderdanen in Kongo

WETTEN, PRAKIJKEN EN AMBITIES: INZICHTEN IN EEN VERANDEREND LANDSCHAP (1830 1984)

Prof. Frank Caestecker ( UGent )

Senaat, 31.5.2016

 

3.4. De Belgische nationaliteitswet en Kongo

 

Na de zware internationale kritiek op de wijze waarop Leopold II zijn privé-domein Kongo-vrijstaat beheerde werd in 1908 Kongo deel van het Belgisch territorium. Het werd niet opportuun geacht om bij de grondige herziening van de Belgische nationaliteitswet in 1909 ook plaats te voorzien voor de nationaliteit van de naar schatting 15 miljoen Kongolezen die de Belgische natie vervoegden. De Koloniale Keure of de Wet op het gouvernement van Belgisch-Congo voorzag wel een speciaal regime voor de Kongolezen: zij werden Belgische onderdanen, maar geen Belgische burgers.[1]

Het onderdaanschap verkreeg men door een mengeling van jus sanguinis en jus soli. De Belgische Kongolees was geboren uit een Kongolees op Belgisch-Kongolees grondgebied. Het juridisch statuut van de Kongolees vertoonde veel gelijkenis met het statuut van onderdaan eigen aan het Ancien Regime. Immers het jus soli was dominant daar het kind van een Kongolees geboren buiten het territorium van Kongo geen Kongolees was. Ook was de wet in Belgisch-Congo niet voor iedereen gelijk. Het koloniaal rechtssysteem was anders voor burgers dan voor onderdanen. De onderdanen hadden een apart rechtssysteem, waarbij deze Belgische onderdanen, in tegenstelling tot de burgers, nog onderworpen werden aan lijfstraffen. Deze onderdanen ontbeerden ook het politiek burgerschap en hun recht op mobiliteit was beknot. De toegang tot de Europese wijken in de steden, maar ook het verlaten van het Kongolees territorium werd deze Kongoleze Belgen ontzegd. Ook de toegang tot de publieke infrastructuur – scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, publiek transport, begraafplaatsen –werd gediversifieerd naar juridisch statuut. Belgische onderdanen hadden minder rechten dan Belgische burgers, maar onder de Belgische onderdanen werd nog eens een onderverdeling gemaakt tussen zij ingeschreven in het bevolkingsregister en de niet geregistreerde onderdanen. Een registratie die afhankelijk werd gesteld van de‘beschaving’ van de betrokkenen. Onderdanen konden een aanvraag doen voor deze promotie en op basis van “meritocratische” verdiensten konden deze zwarte Kongolezen geregistreerd worden.

Kinderen geboren uit een relatie tussen een blanke man en een zwarte vrouw  werden, omwille van hun vader beschouwd als behorend tot een hogere beschaving. Deze kinderen waren Belgische burgers indien de Belgische vader hen erkende, wat zelden gebeurde. Deze Euro-Afrikaanse kinderen bleven veelal bij de moeder achter. De administratie hoorden hen evenwel allen op ambtelijke wijze in te schrijven in het bevolkingsregister. Deze promotie tot betere Kongolezen op basis van hun bloedband met een blanke Europeaan en zonder zich inspanningen te getroosten om zich te beschaven, weerspiegelde de raciale grondslag van deze koloniale orde. Gezien hun registratie genoten de Euro-Afrikanen enige privileges. Met een inschrijving ontsnapten deze onderdanen aan het gewoonterecht, ten voordele van het Belgische wet. Deze geregistreerde onderdanen, de zogenaamde évolués, konden geen lijfstraffen meer krijgen en werden, indien nodig door een Europees rechter berecht.[2]

Conclusie

De Belgische nationaliteitswetgeving was in vergaande mate schatplichtig aan de Franse Code Civil. De kern van de natie waren de mensen die verbleven op het Belgisch territorium in 1815 en hun afstammelingen. De band van het bloed die de natie maakte zorgde voor een essentialistisch of etnisch begrijpen van de Belgische natie. De Franse inspiratie gaf de Belgische nationaliteitswetgeving ook een civiel begrijpen van de Belgische natie. Immigranten en hun nakommelingen konden kiezen voor België, via respectievelijk de naturalisatie en de optie. Deze individuen hadden de keuze het contract tussen staat en zijn inwoners te onderschrijven om nationale burgers te worden. Op een voluntaristische basis vervoegden zij zo de natie.

Het ontzeggen van de politieke rechten aan de gewoon genaturaliseerden en de commotie rond het verlenen van de staatsnaturalisatie na 1881, gaf toen duidelijk aan dat de inzet van de nationaliteit tot diep in de negentiende eeuw vooral de politieke rechten was. Ook het genieten van alle voorrechten van het openbaar ambt was een belangrijke drijfveer om de Belgische nationaliteit te verwerven. Dat vreemdelingen openbare functies vervulden was een duidelijk illustratie dat de scheidingslijn tussen Belg en gevestigde vreemdeling in de toenmalige maatschappij vaag was.  

Op het einde van de negentiende eeuw zou dat veranderen. De versterkte versmelting tussen staat en maatschappij leidde tot een verscherping van deze scheidingslijn binnen de samenleving. Belgen werden onderscheiden van vreemdelingen waarbij enkel de Belgen onder de bescherming van “hun” staat werden genomen en rechten en plichten vorm kregen. De openheid voor gevestigde vreemdelingen bleef nog groot en de nieuwe discriminaties beperkten zich tot het vernederen van de ingezeten vreemdelingen door hen te dwingen hun militaire graad in de burgerwacht of hun bestuursmandaat in de beroepsvereniging in te leveren. De meer actieve staat besliste dat vreemdelingen hier geen recht meer op hadden. Ingezeten vreemdelingen werden steeds minder beschouwd als de facto Belgen. Het beleid naar de gevestigde vreemdelingen verloor de liberale beginselvastheid van weleer die vertrok vanuit de overtuiging dat het individu moest beschermd worden tegen de staatsmacht. De blijvende openheid voor gevestigde immigranten bleek uit de genereuze toegang tot de Belgische nationaliteit. Het democratiseringsproces vertaalde zich in een zich terugplooien op de "eigen" nationaliteit. Gevestigde vreemdelingen konden zich vrijwaren van hun degradatie als vreemdeling door hun nationaal statuut te wijzigen. Hiertoe werd de nationaliteitswetgeving sterk geliberaliseerd.

In het begin van de twintigste eeuw zullen de moeilijkheden die de reorganisatie van de maatschappelijke ordening -van domicilie naar nationaliteit- veroorzaakten, leiden tot een drastische herziening van de nationaliteitswetgeving teneinde de voormalige de facto Belgen aan boord te houden. Tegelijkertijd kregen de Belgische vaders de kans hun Belgische nationaliteit aan hun nakomelingen, ook als ze in het buitenland geboren waren en daar verbleven, door te geven en dit gedurende generaties.

Zowel het civiele als het etnisch begrijpen van de Belgische natie werden  maximaal uitgerokken. De politieke elite wilde zowel de afstammelingen van de oerBelgen, ook als ze in het buitenland geboren en getogen waren, als de immigranten en hun nakomelingen die de Belgische natie wilden vervoegen, in de natie opnemen. Er was dus een groot vertrouwen in de kracht om de Belgische natie samen te houden, ook als mensen van elders kwamen of elders gingen. Deze potentie van de Belgische natie negeerde de gehuwde vrouw, haar behoren tot de Belgische natie lag in de handen van haar echtgenoot. Ook de Kongolees werd slechts partieel beroerd door het Belgische assimilatievermogen. Het toenmalig expansief natiebegrip had een seksistische en racistische keerzijde.


(...)

3.5. Belgische onderdanen in Kongo: stilte voor de storm

 

Na de Tweede Wereldoorlog met de Verenigde Staten als de nieuwe wereldmacht verloor kolonisatie heel wat van haar legitimiteit. De Belgische overheid wees een afhankelijkheid van haar kolonie radicaal af, maar investeerde meer in het bestuur van Belgisch Kongo. Kongo werd in officiële verklaringen  'de tiende provincie van-België’ genoemd. Het was een poging om de neerbuigende houding van weleer te vervangen door een gelijkwaardigere relatie waarbij Kongo werd gepresenteerd als een integraal onderdeel van het moederland. Heel wat meer Belgen werden ingezet om het bestuur, inclusief de medische en educatieve verzorging van de bevolking te verbeteren. In 1960 verbleven er zo 86.000 Belgen in Kongo. Dit beleid werd strak geleid vanuit Brussel. Het lokaal bestuur, quasi integraal bemand door blanken had weinig inbreng daar Brussel vreesde dat het geven van autonomie aan Kongo zou leiden tot een vorm van formele apartheid die de verstandhouding tussen zwart en blank zou verslechteren. Het centraal objectief van het Kongolees beleid dat in Brussel werd uitgestippeld was de onderdanen in Kongo een basiseducatie te geven waarmee de ‘westerse’ waarden konden doorsijpelen in de massa. Een volwaardig burgerschap verlenen aan de (zwarte) onderdanen werd door de beleidsvoerders in Brussel niet overwogen. Zelfs het opleiden van een zwarte elite stond nog nauwelijks op de agenda. Het middelbaar onderwijs werd maar gestart in 1938 en slechts in 1954  werd een afdeling van de KUL, Lovanium opgericht met bij de start 33 studenten en 7 professoren.

Zoals reeds aangegeven werd reeds in de beginjaren van Belgisch Kongo een elite afgelijnd van Kongolezen die als een betere categorie onderdanen werd beschouwd. Deze zogenaamde évolués gedroegen zich, volgens de Belgische autoriteiten als ‘westers’ of werden omwille van hun partiële blanke afkomst (de Euro-Afrikanen) als beter beschouwd. Zij werden in die zin ook geregistreerd en genoten van minimale privileges. Na de Tweede Wereldoorlog werden stappen ondernomen om deze evolués dichter bij de burgers te doen aansluiten. In 1948 werd het statuut van deze beschaafde Belgische onderdaan geformaliseerd. De kaart voor burgerlijke verdienste werd ingevoerd. De évolués mochten ook na 6 uur ’s avonds in de blanke wijk lopen, iets wat de ‘wilde’ onderdanen werd ontzegd. Het statuut van de betere onderdanen werd in 1952 versterkt met een identiteitsdocument dat hen overal in het openbaar leven gelijkschakelde met de Belgische burgers. Het belangrijkste voordeel was dat de ‘beschaafde’ Kongolezen hun kinderen naar de Europese school mochten sturen. De voorwaarden voor dit identiteitsdocument waren streng: zolang de aanvraag liep kon een inspecteur ongevraagd binnenvallen in het huis van de kandidaat om te verifiëren om deze familie wel Europees genoeg leefden. Tegen het eind van de jaren 50 waren er op een bevolking van 14 miljoen mensen slechts 1557 individuen met een kaart voor burgerlijke verdienste. Van deze ‘betere’ Kongolezen verwierven slechts 217 personen de speciale identiteitskaart.[1] Deze ‘betere’ Kongolezen bleven onderdanen die een volwaardig burgerschap werden ontzegd. In 1960 zouden deze kleine minderheid, samen met de massa de onafhankelijkheid met beide handen grijpen

 

[1] Assumani Budagwa , Noirs blancs Métis, la Belgique et la ségrégation des Métis du Congo belge et du Ruandi-Urundi (1908-1960). S.L.: uitgave door de auteur, 2014; Jeurissen, Quand le métis s'appellait "mulâtre".; Sarah Heynssens , Entre deux mondes : le déplacement des enfants métis du Ruanda-Urundi colonial vers la Belgique. Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière, 14, 2012, pp. 97-122; Kathleen Ghequière & Sibo Kanobana. De bastaards van onze kolonie. Verzwegen verhalen van Belgische metissen. Roeselare: Roularta, 2001.

[1] Jean Stengers, Belgique et Congo: l'élaboration de la Charte Coloniale. Bruxelles: La Renaissance du Livre, 1963; Tom De Meester, Placebo-Belgen. De reproductie van de juridische natie in Belgisch Kongo (1908-1960). Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1998, XXIV, 3, 235-254; A.Sohier, La nationalité des Congolais, Journal des Tribunaux d’outre-mer, I, 1950, 5, pp.49-51.

[2] Assumani Budagwa, Noirs blancs Métis, la Belgique et la ségrégation des Métis du Congo belge et du Ruandi-Urundi (1908-1960). S.L.: uitgave door de auteur, 2014; Lissia Jeurissen,  Quand le métis s'appellait "mulâtre". Société, droit et pouvoir coloniaux face à la descendance des couples eurafricains dans l'ancien Congo belge. Bruxelles: Bruylant, 2003.

Ik zal het niet hebben over ...

Tekst Jacqui Goegebeur gebracht door François d'Adesky

 

Mevrouw, Mijnheer,

RB Boek-mixed BW_page256_image55.jpg

Het is en blijft moeilijk om  heel kort te zijn als ik het heb over ons. Er zullen nog wel heel veel getuigenissen volgen over en door de betrokken kinderen en kleinkinderen, mooie verhalen over succesvolle levens en intrieste verhalen van verlies en mislukkingen .  

 Ik zal het hebben over de moeders onder meer over die moeders die hun kinderen verborgen voor hun regering, voor de  Belgisch regering,voor de Belgische koloniale regering.

 

Ik zal het niet hebben over hoe wij kinderen met het beeld van een liefdeloos, ontaarde moeder/prostituee werd opgedrongen en hoe we moesten er  leren mee te leven. Maar ik wil het met u het hebben over onze moeders in intense psychologisch pijn, moeders die hun kinderen voor hun ogen door de gendarmerie meegenomen of ontvoerd zagen worden en dit zonder enige vorm van justificatie … tenzij omdat zij, onze moeders,  Afrikaanse vrouwen waren, Afrikaanse gekoloniseerde vrouwen, Afrikaanse door België gekoloniseerde vrouwen.

Ik zal het niet hebben over de kinderen die hun moeders  nu nog, nog steeds niet durven te ontmoeten, omdat hun moeder zwarte vrouwen zijn,  primitief, niet tot liefde in staat. Ik wil het met u hebben over die moeders zoals de moeder in Goma die in haar verlies troost vond in de opvang van de honderden weeskinderen of kinderen uit de genocide. Of over de moeder van Madeleine Arendt die haar nieuwe zonen de opdracht meegaf, studeer tot je in België bent en daar kan je dan je oudere zus kunt opsporen.   Cesar Bin Kingombe kwam naar Gent en doorkruiste 5 jaar gans Belgë tot hij Professor werd aan een Canadese Universiteit.  Zijn zus leefde ondertussen in moeilijke omstandigheden. Ook had men haar haar familienaam ontnomen . Madeleine overleed voor ze ooit nog haar moeder of één van haar broer zag.

Mevrouw, Mijnheer, ik zal het niet hebben over de kinderen die niet op een goeie plaats terecht kwamen, niet over de jongen die nog dezelfde nacht van zijn aankomst vluchtte voor de handtastelijkheden in zijn nieuwe thuis, of het meisje dat enkele jaren later zich dagen aan stuk verborgen hield voor haar nieuwe ouders in een bos, of over de vrouw die nu op de straat dwaalt na een jeugd van emotioneel verwaarlozing, of die vrouw die zich niet meer op straat durft begeven,  moe als ze is van opmerkingen over haar kleur.  Ik zal het hier hebben over de moeders die 50 jaar nadat hun kinderen verdwenen nog steeds leven naast de poorten van de inrichting. Ooit zal hun kind hen daar zoeken. Een moeder hield 50 jaar lang een plaatsje voor haar dochter vrij tijdens de maaltijd. Een kleine broer in de UK schrijft muziek en zong een lied voor zijn verloren zus, Rozie m’a fleur d’amour opdat zij ooit misschien zou horen dat haar familie op een teken van haar wacht.